ߌߖ߭ߌߔߑߕ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߥߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫" ߋߖ߭ߌߔߑߕ" ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ " ߡߊߛߑߙߌ߬߸ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߡߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏ߫" ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ " ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߁߉߈߇ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߯ߕߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߥߙߎߞߌ ߝߋ߲߫-ߋ߯-ߝߋ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߊߒߞߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߛߓߍ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߴߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.