ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߌ߬ߕߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߌ߬ߕߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲
ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߁߅′߀″N ߉°߂߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߌ߬ߕߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߃߃ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߓߊ߬ߖߊ߫߸ ߓߍ߲߬ߘߜ߭ߎ߬ߓߊ߫߸ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ ߝߎߣߌߦߊ߫߸ ߓߎߘߝߐ߫߸ ߓߎߜ߭ߊߙߌߓߦߊ߫߸ ߘߌ߲ߘߍ߲ߞߐ߫߸ ߖߌߖߊ߲߸ ߖߎߜ߭ߎ߲߫߸ ߜ߭ߊߘߜ߭ߎ߫ ߁߭ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߜ߭ߋߡߞߎߙߓߊ߫߸ ߞߛߊߙߏ߫߸ ߞߌ߬ߕߊ߫߸ ߞߌ߬ߕߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮߸ ߞߌ߬ߕߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߸ ߞߏߓߙߌ߫߸ ߞߏߞߏߝߕߊ߫߸ ߞߐ߬ߕߎ߬ߓߊ߫߸ ߞߟߎ߫߸ ߞߙߎ߬ߣߌ߲ߞߕߐ߫߸ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫߸ ߡߞߊߣߐ߫߸ ߣߡߊߟߊ߫ ߜ߭ߌ߲ߓߊ߫߸ ߢߊ߲ߕߊ߲ߛߏ߫߸ ߛߊߓߎߟߊ߫߸ ߛߋ߬ߓߋߞߙߐ߫߸ ߛߝߋߕߏ߫-ߞߐ߬ߘߎ߮߸ ߛߝߋߕߏ߫-ߕߟߋ߬ߓߋ߸ ߛߍ߲ߞߐ߫߸ ߛߌ߬ߙߊߞߙߐ߫߸ ߛߌߙߊ߲ߛߊ߲߫-ߕߡߏߕߏ߫߸ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߜ߭ߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎߞߕߐ߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߃ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬-ߥߎߟߊ߫ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ߫-ߥߎߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߌ߬ߕߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߦߙߍߡߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߣߴߏ߬ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋߝߋߟߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߈߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߌ߬ߕߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߐߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬.

ߞߌ߬ߕߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߈߉߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫߸ ߞߊ߰ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߏ߯ߙߏ߫. ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߁߈߉߅ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߏ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߞߊ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߈߉߉ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߇ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫-ߣߌߗ߭ߍߙ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ (߁߉߀߂) ߟߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߤߏߕ-ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ-ߣߌߗ߭ߍߙ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߀߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߇ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߞߏ߰ߙߌ ߝߊ߲߭ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߞߌߣߌ߲߫ ߓߟߏ߫ ߓߊ߫ ߝߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߜ߭ߎ߲ߓߎ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߁߉߁߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߁ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ (arrêté) ߓߟߏ߫.

ߞߌ߬ߕߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬