ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߱ ߕߐ߮ ߟߎ߬/ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߞߏߛߓߍ߫߸ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߞߙߏ߬ߜߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬߸ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߫ ߓߍ߯ ߞߐߜߍ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߐ߫.

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߊ߬ߘߎ߯،ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯،ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯،ߓߊߘߎ߰،ߓߙߍ߬ߘߎ߯،ߓߐߊ߲ߘߎ߰،ߓߏ߲߬ߘߎ߯،ߓߐ߬ߞߍߘߎ߰،ߖߘߊ߬ߘߎ߯،ߖߊߞߏߟߌߘߎ߯،ߖߌߘߎ߯،ߗߊߘߎ߯،ߘߓߊ߬ߘߎ߯،ߛߓߊ߬ߘߎ߯،ߛߊ߬ߞߐ߬ߘߎ߯،ߛߟߊߘߎ߯،ߛߋߝߊߘߎ߯،ߛߋ߲߬ߘߎ߯،ߛߌ߬ߙߛߊ߬ߘߌ߬ߘߎ߰،ߛߙߍߘߎ߯،ߜߍߘߎ߯،ߜߞߋߘߎ߯،ߜߙߍߘߎ߯،ߜߣߏߘߎ߯،ߜߐ߯ߘߎ߯،ߝߊߘߎ߯،ߝߙߊ߬ߘߎ߯،ߝߙߋߞߛߋߘߎ߯،ߝߌ߲߬ߘߎ߯،ߖߌ߬ߛߊ߬ߘߎ߯،ߝߌߟߊߘߎ߯،ߝߘߋߘߎ߯،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߎ߯،ߞߛߌ߬ߘߎ߯،ߞߣߍߘߎ߯،ߞߎߘߎ߯،ߞߎߣߊߘߎ߯،ߞߌ߬ߢߍ߬ߘߎ߯،ߞߎߟߎ߲ߘߎ߰،ߞߏߌ߲ߘߎ߯،ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߘߎ߯،ߞߡߐ߬ߘߎ߯،ߞߐ߲߬ߞߍ߬ߘߎ߯،ߞߐ߬ߦߊ߬ߘߎ߯،ߟߍ߲ߞߍߘߎ߰،ߡߊ߬ߡߘߎ߬ߘߎ߯،ߡߌ߬ߛߊ߬ߘߎ،ߡߙߐ߬ߘߎ߯،ߡߏ߬ߙߌ߬ߜߍ߬ߘߎ߯،ߢߊ߲߬ߟߋ߲߬ߞߎ߲߬ߡߊ߲߬ߘߎ߯،ߥߏ߬ߟߏ߲߬ߘߎ߯،ߥߊ߲߬ߞߏߟߏ߲ߘߎ߰،ߙߌ߬ߙߊ߬ߘߎ߯،ߛߋ߲߬ߘߎ߯

ߞߐ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߞߐ߫،ߛߍ߲ߞߐ߫،ߛߡߐ߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬،ߜߟߊ߬ߞߐ߫،ߜߘߌߞߐ߫،ߜߐ߲߬ߞߐ߫،ߝߘߊߞߐ߫،ߝߘߊߞߐߓߊ߫

ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߞߐ=ߓߡߊ߬߬ߞߐ߫ ،ߓߙߍ߬ߞߐ߫،ߓߎ߬ߣߎ߲߬ߞߐ߫،ߜߘߋߞߐ߫،ߛߌ߰ߞߐ߫،ߟߌߟߌߞߐ߰ߟߋ߲߫،ߛߐߞߐ߬،ߜߘߌߞߐ߫

ߛߡߐ߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬،ߔߐߔߐߞߐ߫،ߕߓߊߞߐ߫،ߕߊ߲ߓߌߞߐ߫،ߖߊ߬ߥߎ߲߲߬ߞߐ߫߫،ߝߙߊ߬ߟߊ߬ߞߐ߫،ߝߡߊ߬ߞߐ߫،ߞߏ߬ߓߌ߬ߞߐ߫،

ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ߫،ߢߊ߬ߞߐ߫،ߜߊ߬ߣߌ߲߬ߞߐ߫،ߟߊ߬ߞߐ߫،ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߲߬ߞߐ߫߫،ߞߐ߬ߓߊ߫،ߞߐ߬ߓߊ߬ߣߍ߲߫߫،ߞߐ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߣߍ߲߫،ߞߐ߬ߖߊߙߊ߲߫،ߞߐ߬ߓߌߟߊ߫߫،ߞߐ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߕߍ߰،

ߞߐ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫،ߞߐ߬ߞߏߙߏ߲ߠߊ߫،ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ،ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ،

ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߛߏ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫،ߕߙߊߝߊ߬ߛߏ߫،ߖߐ߲߯ߛߏ߫،ߘߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߏ߫،ߛߊ߲߰ߛߏ߫،ߛߌߞߊߛߏ߬،ߛߏ߬ߛߏ߫

ߖߐ߲߯ߛߏ߫،ߞߏ߰ߛߏ،ߞߟߏߛߏ߫،ߥߢߊߛߏ߫،ߓߍ߲߬ߛߏ߫،

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߘߊ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߘߐ߫ ߘߌ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߟߏ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߓߎ߱ ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߞߐ߬ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߓߊ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߘߊ߬ߟߊ ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߞߌ߬ߢߍ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬،ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫،ߞߌ߬ߢߍߘߐ߫،ߢߌ߬ߓߊ߬ߞߎߘߊ߫،ߢߌ߬ߞߍ߬ߘߐ߫،ߞߌ߬ߢߍ߬ߣߌ߲، ߞߌ߬ߢߍ߬ߣߌ߲ߘߐ߫،ߞߌ߬ߢߍ߬ߘߎ߯،ߞߌ߬ߢߍ߬ߜߍ߫،ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ߫،ߞߌ߬ߢߍ߬ߖߊߙߊ߲߫،ߞߌߢߍߣߌ߲߫...

ߡߍ߲ ߟߊߓߊ߫ ߦߋ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߘߐߣߌ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߎ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊ߬ߓߊ ،ߝߙߊ߬ߞߎ߲ߣߠߊ،== ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ==

ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߘߌߦߊߟߊ߲ ߣߐ߬ ߛߏ ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߲ (ߟߊ) ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ( ߠߊ)ߘߌ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

==(( ߟߊ)) ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫(ߠߊ)) ߘߌ߫==ߖߊߡߎ߲ߠߊ ߢߍ߲߰ߠߊ

ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߟߊ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߘߐߕߌߢߍ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]