ߡߙߐ߬ߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߡߙߐ߬ߘߎ߰ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߃߇ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߙߐ߲ߘߌߛߋߡߊ߲ ߘߌ߫ ߁߉߆߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߆ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߕߌߘߊ߫ ߁߂ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߲ߠߌ߲߸ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ (ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ)߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ. ߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߐߘߐߕߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߐ߱ ߘߐ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߡߙߐ߬ߘߎ߰ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸  ߞߏ߲߬ߖߣߊ߬ߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߘߌ߫߸ ߝߙߊ߬ߟߊ߬ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߢߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߖߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߡߙߐ߬ߘߎ߰ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߁߂߂߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫.

ߖߌ ߥߦߏ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߠߌ߲ ߓߊ ߘߌ߫߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߡߙߐ߬ߘߎ߯ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫߸ ߞߏ߲߬ߖߣߊ߬ߞߘߐ߫߸ ߛߊ߬ߞߐ߬ߘߎ߰-ߞߎ߲ߖߊ߲߫߸ ߡߙߐ߬ߘߎ߯߸ ߢߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߬߸ ߝߙߊ߬ߟߊ߬ߞߐ߫.

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲߬ߞߏ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ BWh ߛߎ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߞߐߔߍ߲߫ ߠߊ߫ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߂߇.߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊ߬ߞߊ߬ߓߙߊߞߊ 789,6 mm7 ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߄ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߞߍߣߍ߲߸ ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߈ ߄߃߁ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߀߄߀߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߁߆ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߘߋ߫ (ߛߍߞߑߕߍߙߌ) ߁߂ ߘߌ߫

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲ߞߏ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߛߐ߲߬.