ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ( ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ) ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ) ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ( ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ) ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ) ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲
legal order, ߘߎ߲ߓߎ, ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߙߎߡߎ߲, Islamic term
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲religious law, ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of sharia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫qadi, Islamic jurist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ߦߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫: (ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬), ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߸(ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߘߌ߯ߛߌ ߣߌ߫ ߝߞ߫ߌߤߊ), ߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߝߟߍ߫:

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬߸ ߖߊ߬ߡߊߙߌ =ߟߐ߬ߒߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ ߣߌ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ،ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊ߫ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߊߝߐ߫ ߕߋ߲߬߸ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ ߕߏ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫،ߒ߬ߓߵߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߕߊ߫ ߢߊߞߎ߲ߓߊߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ (ߝߊ߬ߙߌ߯ߘ߭ߊ) ،ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ، ߊߙߊߓߎ (ߤߊ߬ߙߊ߯ߡߎ߲)، ߊߙߊߓߎ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ߬ߡߎ߲ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫߸ߞߏ߫(ߡߊ߬ߡߑߣߎ߯ߎ߳ߎ).

ߛߙߊ߬ߣߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ : (ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߥߟߊ߫ ߤߊ߬ߘߌ߯ߛߌ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߎߣߊ) : ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊ߬ߥߏ߬ߦߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߊ߫ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫, ߒ߬ߓߊ, ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߎ߲ߣߊ ߣߊߝߌߟߊ ߣߌ߫ ߡߎߛߑߕߤߊߓߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫ ߓߊߞߍ߫. ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߌ߬ߘ߭ߊ ߸ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߓߊߏ߬߸ ߞߋߟߊ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߘߐ߫, ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߣߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲, ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߭ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߤߙߊ߬ߡߎ߲߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߣߵߏ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߓߊߏ߬, ߞߋߟߊ ﴿ ߕ ߖ. ﴾ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ (ߡߊ߬ߞߑߙߎ߯ߤߎ).

ߝߌߞߤߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߲ ߛߓߊߣߊ߲: (ߘߐ߬ߞߣߍ ߥߟߊ߫ ߝߞ߫ߌߤߊ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߞߣߐߘߐߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬, ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߝߟߍ߫: ߝߟߐߡߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߦߌߟߊ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ ߢߊߝߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߓߍߘߐߘߌ ﴿ ߞߣߐߘߐߘߌ ﴾ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ߤߊߞߍߕߏ߫ ߣߊߡߎ߲ ﴿ ߘߌ߯ߣߊ ﴾ ߢߊߦߋ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬, ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߘߐߦߌߘߟߊ ߟߎ߬, ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ (ߊߟߑߡߎ߬ߝߊ߬ߛߌ߬ߙߎ߯ߣߊ). ߞߘߐ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߸ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߤߊ߲ߞߟߌ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߜߎߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߏߣߊ߫, ߞߘߐߦߌߘߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߸ߞߵߏ߬ ߕߎ߬ߙߎ ﴿ ߛߊߓߎ ﴾ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߎ߬ ߓߐ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߢߊ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ ߢߊߦߋ߫ ߢߊ ߘߐ߫ ߓߊ, ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬, ߒ߬ߞߊ߬, ߝߛߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ ߏ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫, ߏ߬ ߘߐ߫, ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߴߊ߲ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߟߍ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߜߏߦߊߢߍ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߜߎߝߎ߲߫ ߞߎ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬, ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫, ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߥߟߴߊ߰ ߞߍ߫ ߕߐ߯ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊ߬ߞߊߘߊ߲ ߡߙߌߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߞߊߘߊ߲ ߞߊ߲߬ ߔߊߣߊ߲ߎ߫.

ߝߌߟߊߣߊ߲: ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߞ߫ߌߤߊ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ߘߐ߬ߞߣߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߫, ߓߊߏ߬߸ ߝߟߐߡߊ ߦߋ߫ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߝߛߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫, ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ ߘߌ߫߸ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߓߊ ߦߝߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߝߐߓߊߟߌ ߕߏ߫, ߒ߬ߓߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߘߊߞߏߛߌߦߊߡߊ߲ߒߕߋ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߛߘߍߡߊ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ ߘߐ߫ ߛߊ߫, ߏ߬ ߛߎ߮ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߐ߫, ߓߊߏ߬ ߸ߓߟߏߡߌߘߊߞߟߊ߫ ߕߴߊ߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫, ߓߟߏߡߌߘߊߞߟߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߛߎ߫ ߏ߬ ߘߐ߫, ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ (ߘߊ߬ߟߎ) ߓߕߐ߫ ߡߌ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ (ߘߊ߬ߟߎ߬) ߞߍ߲߬ߘߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߢߊߝߐߟߌ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐߕߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫, ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ߓߊ, ߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߬, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߐ߫, ߊ߬ߟߎ߫ ߦߝߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߓߊߟߌ ߕߏ߫߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߲ ߞߎ߲߬ ߘߏߣߌ߲ ߞߊߣߊ߬ ߥߙߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫. ߢߊߝߐߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߟߊߜߏߦߊߢߍ ߟߋ ߡߊ߬߸ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߊ߲ ߡߊ߬ ߢߌ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߅߲ ߟ. ߁߀߁߲/ߞߏ߫:(.. ،ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊ߫ ߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬،..) ،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߣߵߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߜߘߍߞߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫، ߓߊߏ߬߸ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ( ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߛߌ߫ ߞߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ) ߘߐ߫) ،ߝߐߘߊ ߂߂߲ ߟ. ߇߈.

ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߝߐߓߊߟߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߣߵߏ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬، ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ( ߣߴߊߟߎ߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߟߴߏ߬ (ߞߕߌ) ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬.. ،) ߝߐߘߊ ߃߲ ߟ. ߅߉. ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬؟ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߯ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߴߊ߲ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߏߜߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߐߛߎ߲: ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߋ߲߬ߓߍ߲߬ ߞߋߟߓߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߝߊ ߸ ߞߐߜߍ߫ (؟[߁])

  1. [߁] ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬