ߦߋߟߋ߲-ߛߊ߲߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬߬߬ߣߊ߲߲߲߲߫߫߫߫ ߓߏ߬߬ߙߌ߬߬߬߬ߣߍ߲߲߲

ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߲߭ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߘߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛ.ߘ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߖߊ߲ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫ lyly ߘߌ߫ light year ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ A.L, Al, a, ߥߟߊ߫ a.l ߘߌ߫ années-lumière ߘߌ߫.

ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߓߟߏ߫ ߜߍߞߣߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ߗ߭ߎߟߌߞߊ߫ ߛߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߉ ߄߆߁ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀߀ ߀߀߀ ߝߌ߬ߟߊ߲ (ߛߍߞߐߣߌ߲) ߞߘߐ߫.

ߢߊߦߌߘߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߛߎߡߊ߲߫ ߘߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߍ߭ ߦߴߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏߕߐ߲߫ (ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߣߐ߰߰ߦߊ߬߬߬ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߦߋߟߋ߲) ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߘߐ߫߸ ߗ߭ߎߟߌߞߊ߫ ߛߊ߲ ߞߋߟߋ߲ (ߥߟߊ߫ ߕߋ߬߬߬߬ߟߋ߫ ߃߆߅.߂߅߸ ߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ (ߛߍߞߐߣߌ߲) ߃߁ ߅߅߇ ߆߀߀.

ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ߓߍ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߌ߰ ߘߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߂߉߉ ߇߉߂ ߄߅߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߃߀߀ ߀߀߀ ߖߊ߬߬ߕߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫)߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߓߍ߲߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߉ ߄߆߀ ߇߃߀ ߄߇߂ ߅߈߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߉ ߄߆߀ ߇߃߀߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ pm ߉ ߄߆߀ ߇߃߀ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ TM ߉ ߄߆߀ ߇߃߀ ߡߊ߬. ߥߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߠߊߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߫߸ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߉ ߄߆߁ pm߸ ߥߟߊ߫ ߉ ߄߆߁ × ߁߀ (߁߅ m)

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߣߌ߫ ߓߟߊߓߟߊߟߏ (galaxie) ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊߟߐ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߘߊ߲ߕߊ ߏ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊߕߍ߭ ߡߊ߬߸ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߓߟߏ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߠߊߞߏߝߐߣߍ߲ ߓߟߏ߫.

ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߔߙߏߞߛߌߡߊ ߛߊ߲ߕߏߙߋ߫ (ߛߏ߯߯ߙߏ ߘߊߝߍߕߊ)߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߊߓߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌߞߘߐ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߄.߂߂ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߲ߘߙߏߡߍߘ ߓߟߊߓߟߊߟߏ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߲߫߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂.߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐߣߐߛߌ߲ߓߌ ߛߌߟߊ ߤߊߟߏ ߘߐߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬ ߁߀߀ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߌߟߊ߲ߞߘߐ (parsec) (ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߬߬ߘߛߏ߬ߟߌ\pc symbole) ߟߋ߬ ߟߊߝߌ߬߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫߫߸ ߘߊ߲ߕߊ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬߬߬ߓߐ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߊߓߟߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲߭ ߦߋߢߡߊߝߘߏ (parallaxe) ߘߐ߫. ߝߌߟߊ߲ߞߘߐ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߲߲߬ߞߐ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߊ߫. ߊ߬߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߃.߂߆ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ (ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߛ.ߘ\UA ߟߋ߬ ߘߌ߫)߸ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱-ߕߋ߬ߟߋ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߝߐ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߘߎߡߊ߲߫ ߜߐߞߎ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ (ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߛߌ߬ߛߊ ߘߐ߫). ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫߫ ߘߊ߲ߕߊ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋߟߋ߲-ߡߌ߬ߛߍ߲߲߬ ߈.߃߂ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬ ߆߃ ߂߄߁ ߀߇߇ ߠߋ߬ ߡߊ߬.

ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߘߎߧߊ ߘߐ߫߸ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߭ ߦߋ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߥߊ߯ ߕߊ߲߫) ߁߀ ߀߀߀ ߀߀߀ ߀߀߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߣߐ߯ߡߊ߲ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ٪߅.߄ ߠߊ߫ ߖߋߞߎ߫߸ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߥߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߥߎߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬.

ߓߊߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߓߊߟߌߟߌ߫ ߘߎ߯߯߯ߟߊߟ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫߫߸ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߟߊ߲߲߬ߓߋ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁ ߀߇߉ ߂߅߂ ߈߄߈.߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߖߋߞߎ߫߹.

ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߭߭߭߭߭߭߭߭߭߭߭߭߭߭߭߭ ߘߐߢߋߙߋ߲߲ߞߎ߲߲ߠߌ߲

ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫

ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ

ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫

ߡߐ߬ߟߐ߲߬

ߖߋߞߎ

ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫

ߘߐ߫

ߛߘߎ߬ߧߊ

ߡߐ߬ߟߐ߲

ߜߟߊ߬ߜߟߊ

ߘߐ߫

ߖߡߊ߬ߙߌ ߣߌ߲߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߖߋߞߎ ߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
ߦߋߟߋ߲-ߝߌ߬ߟߊ߲ ߜ ߂߉߉.߇߉߂.߄߅߈ ߘߎ߱-ߕߋ߬ߟߋ߸ ߦߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߈.߃ ߞߊߙߏ߫-ߘߎ߱߸ ߦߋߟߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ ߁.߂߈
ߦߋߟߋ߲-ߡߌ߬ߛߍ߲߲ ߦߋߟߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ ߆߀ ߜ ߁߇.߉߈߇.߅߄߇.߄߈߀ ߘߎ߱-ߕߋ߬ߟߋ߸ ߦߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߈.߃
ߦߋߟߋ߲-ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߦߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߆߀ ߜ ߁.߀߇߉.߂߅߂.߈߄߈.߈߀߀ ߘߎ߱-ߝߌ߲߬ߕߐ߲߸ ߦߋߟߋ߲-ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߀.߇߂. ߕߋ߬ߟߋ-ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮߸ ߦߋߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߅.߅
ߦߋߟߋ߲ ߕߋ߬߬߬߬ߟߋ߲ ߦߋߟߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߂߄ ߜ ߂߅.߉߀߂.߀߆߈.߃߇߁.߂߀߀ ߕߋ߬ߟߋ-ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲߸

ߦߋߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߀.߆߂. ߦߋߟߋ߲-ߛߋߘߌߣߊ߫߸ ߦߋߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬߬߬߬ߓߊ߫

ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߲߭ ߦߋߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃߆߅.߂߅ ߜ ߉.߄߆߀.߇߃߀.߄߇߂.߅߈߀.߈߀߀ ߕߋ߬ߟߋ-ߛߏ߯ߙߏ ߘߊߝߍߕߊ: ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬ ߄.߂߂
ߦߋߟߋ߲ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߦߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬ ߁߀߀ ߜ ߉߄߆.߀߇߃.߀߄߇.߂߅߀.߀߈߀.߀߀߀ ߕߋ߬ߟߋ-ߔߋߜ߭ߊߛߌ ߅߂: ߦߋߟߋ߲-ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߀.߅

ߦߟߌߣߐ

ߦߋߟߋ߲ ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ߝߋ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫ ߠߊߓߊ߯߯߯ߙߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ (ߢߊ߬߬ߕߣߐ߬߬ߣߍ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬߬ߟߋ߬ ߟߊ߫) ߊ߬߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬߬߬ߟߐ߲߲߲߲߲߲߲߲߬߬߬߬߬߬߬߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊߕߍ߰߰ߣߍ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߫߫߫߫߫߫߫߫ ߕߍ߫: ߊ߬߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬߬ߟߊ߲߲߲߲߬߬߬߬ ߛߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߋߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃߀ ߞߊ߬߬ߣߌ߲߲߲߲߲߲߲߲߬߬߬߬ , ߥߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲߲߲߲߲-ߛߊ߲߲߲߲߭߭߭߭ ߕߊߣߌ߲߲ߝߌߟߊߢߐ߲. ߘߊ߲߲߲߲߬߬ߠߊ߬߬ߕߍ߰߰ߓߊߟߌߦߊ ߥߙߊ߬߬ߣߍ߲߲߲߲߬߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߲߲ߕߊ ߏ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲߲߲ߕߊ ߕߐ߭߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߘߋ߬߬߬ߙߌ߬ߘߊ߬߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߭߭ߘߏ߲߲߲߲߬߬ߣߍ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫߫ ߞߐ߯߯ߘߐ߫߫ ߘߊ߲߲߲߲߲ߕߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ߲߲߬ ߁.߂߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫.
  • ߊ߬ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߘߎ߱߱ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲߲߲߲-ߡߌ߬ߛߍ߲߲߬߬߬߬ ߈.߃߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ ߆߃ ߂߄߁.߁ ߠߋ߬ ߡߊ߬.
  • ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߤߐߞߎ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߢߐ߲߲߰ߡߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߦߋߟߋ߲-ߡߌ߬ߛߍ߲߲߲߬߬ ߃ ߣߌ߫ ߂߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߣߌ߫ ߉ ߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߏ߬߬ߙߌ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߘߟߐ߬ߟߌ߬ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬.
  • ߛߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߖߊ߰ߡߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߦߋߟߋ߲-ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߄.߁߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫߫߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋߟߋ߲-ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫߫ ߆.߈߃ ߟߊ߫.
  • ߂߀߁߃ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋߟߋ߲-ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߁߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
  • ߐߙߕ ߞߓߊ߬ߞߟߏ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߊ߰߰ߟߋ߬߬߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߦߋߟߋ߲-ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫.
  • ߓߟߊߓߟߊ ߡߍ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ (ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲߬), ߛߏ߯ߙߏ ߘߊߝߍߕߊ (ߔߙߏߞߛߌߡߊ ߛߊ߲߲ߕߏߙߋ߫), ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲߲-ߛߊ߲߬ ߄.߂߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
  • ߖߊ߯ߓߊ ߘߐߜߍߕߊ ߥߎߢߊ߲߲ߥߎߢߊ߲߲߫ ߘߐߜߍߕߊ ߘߐߛߎߡߊ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲߲߲߲߲߲-ߛߊ߲߲߬ ߄߆.߆ ߖߊ߬߬ߕߋ߫߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߘߏ߬߬ߓߊ ߝߟߌ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߎߢߊ߲߲ߥߎߢߊ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲߲߲߲߲߲߲-ߛߊ߲߲߲߲߬߬ ߁߃.߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߛߌ߬߬ߞߛߊߓߌ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲߲߲߲߲߲߲-ߛߊ߲߲߲߲߬߬ ߁߃.߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬߬ ߣߌ߫߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߲߲߲߫߫ ߛߌ߫ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫. ߖߊ߯߯ߓߊ ߘߐߦߙߌߥߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߍߝߘߊ߫߫ ߟߊߞߙߐ߬߬ߛߌ߬߬ߕߊ ߏ߬߬ ߘߌ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]