ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊߣߐ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊߣߐ߮ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߣߌ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߣߌ߲ߓߊ ߞߐ߲ߕߋ߬.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߢߊ߫ ߥߙߍߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߓߐߖߎ ߟߎ߬ ߝߏ߬ߘߏ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬: ߡߊ߮߸ ߡߊ߫߸ ߡߊߡߌߦߊ߸ ߡߊߣߐ߮߸ ߡߊ߯ߣߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ߫ ߛߏ߫ ߔߑߟߋߕߊ߬߸ ߓߏߣߡߌ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߓߍ ߞߏ߫ ߡߊߣߐ߲߸ ߞߴߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߐߢߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫. ߞߏ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊߣߐ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߣߊ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߘߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߘߣߊߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߜߍ߲߭ߕߍ߰߸ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߏ߫ «ߡߣߊߣߐ߲߫ ߟߋ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߫» ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫: «ߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߣߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫». ߡߊߣߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߣߊߣߐ߲߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߡߊߡߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊߣߐ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫[߁].

ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊߣߐ߮ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߅߉ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߡߐ߰ ߁߈߈߀߀߀ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߇߁ ߀߀߀ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߁߉߉߇ ߟߊ߫. ߡߊ߬ߥߋ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߘߍ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߣߐ ߟߎ߬ ߓߘߊ߸ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߓߏ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߓߊߓߏ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߖߐ߲߫. ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߥߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰.

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊߘߐ ߘߏ߫

ߡߊߣߐ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬