ߘߊߟߍ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߘߊߟߍ߲߫/ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߐ߫߸ߝߎߕߊ߫ ߖߡߊߣߊ߫ ߞߘߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߎߟߊ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߁߈ ߉߆߅ ( ߂߀߁߆ ߟߊ߫)

ߊ߬ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߏ߲߬ߘߏ߲ߓߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߊ߬ߖߌ߬ ߛߋߟߎ߲߫ ߘߊߟߍ߲߫ ߥߟߏߛߟߎ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߎߟߊ߫ ߘߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߐ߫،ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߧߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.