ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ (ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫: Cristoforo colombo; ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫: Cristobal colón)߸ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߄߅߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߗ߭ߍߣ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߅߀߆ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀ ߡߊ߬ ߝ߭ߟߊߘߐߟߌߘ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߍߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߌߛߊߓߍߟ ߘߋ߬ ߞߊߛߑߕߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߘߴߊߙߊߜ߭ߐ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴ«ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߭» ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߄߉߂ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߌߛߊߓߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ («ߌ߲ߘߌ߫»)߸ ߕߊߞߎߟߎ߲ (caravelle) ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊߕߌ߮ (amiral) ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߤߊߡߊߛ ߕߌ߲ߖߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߫ ߛߊߟߑߝ߭ߊߘߐߙ.

ߞߐߟߐ߲ߓ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߝߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ (ߍ߲ߘߌߦߍ߲߫ «indien») ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߖ߭ߌ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߍߛߑߔߊ߲ߢ ߗߋߘߊ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲߭ ߝ߭ߣߋߖ߭ߎߋߟߊ߫ (߁߄߉߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߎ߰ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߟߊ߫ ߍߛߑߔߊ߲ߢ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߓߊߕߌ߮ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯߯ߡߊ߫ ߝߟߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߲߬߬߬߬߬ߛߊ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬߬߬߬߬ߓߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫. ߞߙߊߌߓߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߘߊߡߌ߬߬߬߬ߣߊ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߟߐ߲ߓ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߣߌ߫ ߁߆߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬߬߬ߟߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߥߊ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊߘߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߟߊ߫ ߛߋߟߌ ߛߊ߲߫ ߛߊߟߑߝ߭ߊߘߐߙ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߲߲߯ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋߡߊ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߲߬.

ߞߙߊߌߓ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߭ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߥߣߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߅߲ ߣߌ߫ ߁߆߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋߟߌ ߛߊ߲߫ ߛߊߟߑߝ߭ߊߘߐߙ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋߡߊ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫.

ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐߛߊ߲߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬: ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߝ߭ߊߌߞߌ߲ߜ߭ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌߛߑߟߊ߲ߘ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߜ߭ߙߋߏߟߊ߲ߘ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߲߭ ߞߣߊߘߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬. ߛߏ߲߲߯ߓߊߟߌ߫ ߛߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߌߓߎ߬ߣ ߞߊߟߑߘߎߣ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߬.

ߕߟߋ߬ߖߌ ߘߝߐ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ «ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߓߊ߮» ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߘߐߛߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߞߐߟߐ߲ߓ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߘߍߡߊ߲ ߞߊ߲߬ (ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫߸ ߜ߭ߊߙߊ߲ߘ ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫-ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫)߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ߫ «ߊߡߋߙߌߜ߭ߏ߬ ߝ߭ߍߛߑߔߎߛߌ߫» ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߖߎ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߴߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߟߌߜ߭ߎߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߗ߭ߍߣ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߞߍ ߗ߭ߍߣߌߞߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ (ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߁߈߉߂ ߟߊ߫)߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߭ ߛߊ߲߬ ߄߀߀߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߊ߲߬߸ ߦߙߐ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫.

ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߣߐ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߡߊߙߑߞߏ߫ ߓߋߟߏ߫


ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߁߄߅߁ ߘߓߊ߬߬ߓߌߟߊ ߂߆ ߣߌ߫ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߃߁ ߕߍ߫ ߗ߭ߍߣ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏߡߋߣߌߞߏ߬ ߞߐߟߐ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߟߐ߲ߓߊߙߑߘߌ߫ ߖߛߋ߬ߘߊ߲߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߗ߭ߍߣ߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߊߝ߭ߐ߲ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߛߋ߬ߘߊ߲߬ ߥߊߟߌߘߊ ߘߏ߫ ߡߊߞߍ߲߰ ߦߋ߲߬ ߁߄߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߖ߭ߊߣߊ߬ ߝߐ߲ߕߣߊߙߏߛߊ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߛߋ߬ߘߊ߲ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߔߊߝ߭ߌߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߡߵߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߝ߭ߋߣߕߌ߫ ߛߏ߲߲߯ߓߟߊ ߡߊߙߑߞߏ ߔߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߞߐ߫ (ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߴߊߖ߭ߌ߫).

ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߕߏߟߏ߲ߓߊߓ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߏߛߐ߲߲߲߲߲߲߬߬߸ ߒ߬߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߘߎ߱߱ ߛߎߡߊ߲߲߲߲߲ߘߐ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߫ ߘߐ߬߬߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߲ ߌߡߊߜ߭ߏ߫ ߡߐ߲ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߔߌߦߍߙ ߊߌߟߌ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍߦߊߟߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߄߁߀ ߠߊ߫߸ ߤߌߛߑߕߏߙߌߦߊ ߙߋߙߎߡ ߎߓߌߞ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߔߊߌ ߂߲ ߠߊ߫ (߁߄߇߇) ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߐ߲ߛߎߍߕߎߘߣߌߓߎߛ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߘߌߛ߭߭ߐ߲ߣߌߓߎߛ ߏߙߌߦߊ߲߲߲ߕߊߟߌߦߎ߲߲߲ߡ ߙߋߗ߭ߐ߲ߣߎ߲ߡ (ߘߎߢߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌ ߘߟߊߡߌ߬߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊߙߑߞߏ ߔߟߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘ« à Galway, en Hibernie (Irlande), dans deux barques à la dérive, un homme et une femme d'allure magnifique »ߊ߫ ߊ߲ߝ߭ߍߙ ߁߄߈߅ ߟߊ߫)« à Galway, en Hibernie (Irlande), dans deux barques à la dérive, un homme et une femme d'allure magnifique »߸ ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߔߑߟߌߣ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊߛߑߕߟߌߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߛߊ߲ߜߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߔߑߟߎ߳ߕߊߙߌߞ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߞߝߊ߬ ߟߊߖߍ߲߲߲߲߲߲߲߲ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߛߋ߫߫ ߘߊ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߁߄߇߈ ߠߊ߫. ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߊ߬߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߡߊߟߌ ߟߓߊߟߏ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߌߣߐ߫ ߂ ߅߆߅ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬߸ ߈߇߇ ߔߌߦߍߙ ߊߌߟߌ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫߸ ߄߇߅ ߌߡߊߜ߭ߏ߫ ߡߐ߲ߘߌ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߟߌߣߐߦߊ߫ ߌߡߊߜ߭ߏ߫ ߡߐ߲ߘߌ߫߫ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߏ߲߲߯ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߤߊ߲߯ ߝߐߙߕ ߔߐߙߑߕߎߜ߭ߍߛ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߡߌߣ ߁߄߈߂ ߟߊ߫. ߝߊ߬ߓߊ߫ ߔߊߌ ߂߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬߬߬߬߬߬ߝߊ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߟߊ߲߲ߘ ߁߄߇߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߊߟߑߥߋ ߦߋ߫ ߤߌߓߍߙߑߣߌ߫ (ߌߙߑߟߊ߲ߘ), ߓߊߞߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߬߬߬ߕߏߣߍ߲߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߎ߫.

ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲߲ߓ ߟߊ߫ ߔߊ

ߓߊߡߐ߯ߦߊ ߘߊߡߌߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲߲ߓ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߔߊߝ߭߭ ߖߊ߯߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫


ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌߞߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߴߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ ߡߊ߬. ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߝߍߙߑߣߊ߲ߘ ߞߐߟߐ߲ߓ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߙߣߋ߫ ߘߴߊ߲ߗ߭ߎ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߏ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߊ߲߬ ߊߙߊߜ߭ߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߡߌߣߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ (Corsaire)߁߄߇߂ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߗ߭ߍߣߌ߲ߞߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߛߊ߲ߕߎ߳ߙߌߦߏ߫ ߟߊ߫߸ ߘߌ߫ ߣߋߜ߭ߙߏ߫ ߣߌ߫ ߛߑߔߌߣߏߟߊ߫ ߟߎ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߍߡߍ߲ߠߌ߲ ߛ߭ߌߏߛ ߕߌ߲ ߘߐ߫ ߁߄߇߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߘߍ߲߲ߒߖߘߍߟߊ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߐ߫.

߁߄߇߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌߛߑߓߐ߲ߣ ߣߴߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߛߘߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߍ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߞߊ߬ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߞߍ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߟߊߜ߭ߐߛ ߛߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߓߊߙߑߕߟߏߡߋߏ߫ ߞߐߟߐ߲ߓ ߓߘߊ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߟߌߛߑߓߐ߲ߣ.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߟߌߔߊ ߡߏߣߌߖ߭ ߝߘߎ߫ ߁߄߇߉ ߟߊ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߙߑߕߟߏߡߋߎ߫ ߔߊߙߍߛߑߕߙߋߟߏ߫ ߘߋ߲߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߔߐߙߑߕߏ ߛߊ߲ߕߏ߫ ߡߏߘߙߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߄߂߅ ߟߊ߫. ߔߟߌߔߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬߬ߣߍ߲߫ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߲ߖߋߜ߭ߏ ߞߐߟߐ߲ߓ ߡߏߦߌ ߞߐ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߁߄߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߔߐߙߑߕߏ ߛߊ߲ߕߏ߫ (ߊ߬ ߘߋ߲߲߲߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍߙߑߣߊ߲ߘ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߄߈߈ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊߕߙߌߖ߭ ߊ߲ߙߌߞߎߋߖ߭ ߘߋ߬ ߊߙߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߘߐ߫). ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߟߊߜߍ߫ ߛߏ߲߲߯ߓߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬߬ ߡߊ߬ߞߍ ߝߍ߬ ߥߟߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߕߊ߬ߣߍ߲߲ ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬߬߬߬ߖߌ߮ ߘߌ߫: ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊߙߑߕߟߏߡߋߎ߫ ߔߙߍߛߕߑߙߋߟߏ߫ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬߬ ߞߊ߲߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߢߊߝߍ߬.

ߕߊ߯ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߞߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߟߐ߲ߓ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ («ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬»), ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߜߟߎߞߘߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߎ߱ ߘߐߝߘߍ߬ߞߏ ߡߙߌߦߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫. ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߣߌ߫ ߊߟߑߓߍߙ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ ߕߐߡߊߛ ߘߴߊߞߍ߲߫ ߠߎ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߜߟߎߞߘߎߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߛߑߔߊ߲߫ ߘߏߡߣߌߞߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߕߐߙߑߘߋߛߌߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߊ߲߭ ߁߄߉߃ ߣߌ߫ ߁߄߉߄ ߠߎ߬ ߕߍ߫


ߡߙߌߘߐ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߞߕߌ߫ ߘߴߊߞߐߙ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߄߲ ߠߊ߫ ߦߊ߬ߣߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߕߐ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߁߄߂߇ ߟߊ߫߸ ߞߣߊߙߌ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߁߄߀߂ ߟߊ߫߸ ߞߊߔ ߝ߭ߍߙߕ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߁߄߅߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߦߙߌߝߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋߟߌ ߖߌ ߞߐߞߊ߲߬ ߖߌ߫ ߥߦߏ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߞߏ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊߔ ߝ߭ߍߙߕ ߦߙߐ߫ ߃߇߀ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊߏ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߂߲ ߞߊ߬ ߕߐߙߑߘߋߛߌߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߊ߲߭ ߓߐ߫ ߟߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߁߄߉߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߭ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߔߋߘߙߏ ߊߟߑߝ߭ߊߙߍߛ ߞߊߓߙߊߟ ߓߟߏ߫ ߁߅߀߀ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߔߕߏߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߎߟ ߊߋߕߍߙߣߌ߫ ߙߋߜ߭ߌߛ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߔߊߔ ߛߌߞߛߕ ߄߲ ߓߟߏ߫ ߁߄߈߁ ߠߊ߫.

ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߓߋߤߍߡ ߠߊ߫ ߜߟߎߞߘߎ ߘߐ߫ (ߘߊߌ߫ ߜ߭ߊߙߑߕߍߟߏߓ, ߁߈߉߂)


ߝߍߙߑߣߊ߲ߘ ߞߐߟߐ߲ߓ ߣߌ߫ ߓߊߙߑߕߟߏߡߋ߫ ߘߋ߬ ߟߊߛ ߞߛߊߛ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߔߊߏߟߏ ߕߐߛߑߞߊߣߋߟߌ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߞߏߝߐ߫ ߁߄߇߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߝߍߙߑߣߊߡ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߟߑߝߐߐ߲ߛ ߅߲ ߢߍ߫߸ ߏ߬߬ ߟߋ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߊ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐߛߑߞߊߣߋߟߌ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫. ߤߊ߲ߙߌ߫ ߝ߭ߌߢߏߘ ߞߊ߬ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߊ߬ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߟ ߞߛߊߛ ߝߣߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߤߊ߲߲߬ߙ ߝ߭ߌߢߏߘ ߞߍ ߞߊ߬ ߞߐߟߐ߲߲߲ߓ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲ ߠߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߛߑߞߊߣߌ߫ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐߓߍ߲߭ ߞߊ߲߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫߸ ߡߊߙߑߕߍ߲ ߓߋߤߍߡ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߎߙߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߜߟߎߞߘߎ ߟߊߘߊ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߁߄߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫. ߤߌߋߙߏߣߌߡߎߛ ߡߎ߲߳ߖ߭ߍߙ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫߫߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߔߕߏߞߌ ߗ߭ߊ߲߭ ߂߲ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߲߭ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫

ߋߙߊߕߐߛߑߕߍߣ ߞߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߞߊ߬ ߔߌߦߍߙ ߘߊߌߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ «ߘߎ߱ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲» ߛߌ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߌߡߊߜ߭ߏ߫ ߡߐ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫߸ ߔߌߦߍߙ ߘߊߌߟߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߊߟߑߝߊߙߑߜ߭ߊߣߌ߫ ߟߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߟߌ߫ ߅߆ ߂\߃ ߞߟߊ (arc) ߖߊ߲߰ߧߊ ߘߌ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߔߌߦߍߙ ߘߊߌߟߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߏ߰ߙߌ ߞߐߞߊ߲ߠߊ (circonférence) ߖߙߎߡߎ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߟߌ߫ ߂߀߄߀߀ ߘߌ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߘߌߣߍ߲߫ ߁߀߂߀߀ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߯ߘߊ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߘߐ߫ ߡߟߌ߫ ߂ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߊ߲߭ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߖߙߎߡߎ߲ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߊ߯ߘߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߡߟߌ߫ ߄ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߘߏ߲߬ ߞߎߘߍ߫ ߃߀ ߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߀ ߀߇߅ ߘߌ߫. ߓߊߏ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߉߇߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߟߌ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߄߇߉ ߘߌ߫. ߔߌߦߍߙ ߘߊߌߟߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌߙ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߘߐ߬ ߓߊ߰ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߕߐ߯ߘߐߕߍ߰ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐߛߌ߰ ߞߛߊߞߊ߫ ߂߂߅ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߁߃߀ ߘߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫.

ߡߌߛ߭ߍߟ ߓߟߊߙߘ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫: «ߡߙߍߡߙߍ (ߕߋ߬ߟߋ ߡߣߍߡߣߍ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊߝߟߌ ߥߎߟߊ ߟߊ߫) ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߣߊߙߌ ߕߌ߲ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫»߸ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗ߭ߊߞ ߤߍߙߛ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰: «[...] ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߡߙߌߘߐ ߡߊ߫ ߛߓߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߊ (ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫) ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߢߝߊߟߋ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊ߲ ߡߵߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߞߏ ߡߙߌߦߊ߫ ߖߋߞߎ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬.»

ߞߏ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߘߏ߲߬ ߛߏ߲߯ߓߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߥߊߟߖߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ — ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߡߐ߱ — ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߕߌ߲߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߘߎ߰ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߖߊ߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߜߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߌ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߕߊ ߢߍ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߕߊߦ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߌߔߊ߲ߜ߭ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߑߞߏ ߔߟߏ߫ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.


ߥߣߊ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߗ߭ߊ߲߭ ߂߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߕߌ߫ ߡߛߊߦߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫.

ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߞߵߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߞߊߛߑߕߟߌ߫ ߁߄߈߅ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߙߊߓߌߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊߖߌ߲ ߞߣߐ߫ ߔߊߟߏ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߝߑߙߐ߲ߕߋߙߊ߫߸ ߛߎߝߌ߫ (Moine) ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߗ߭ߎ߳ߊ߲ߣ ߔߋߙߍߖ߭ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߏߣߌߦߏ߫ ߘߋ߬ ߡߊߙߑߛ߭ߋߣߊ߫ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߞߐߙߑߘߎߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߌߛߊߓߍߟߊ߫ ߓߘߊ. ߌߛߊߓߍߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߄߈߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߛߐߘߐ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߞߵߊ߬ ߟߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߌߞߐ߫ ߁߄߉߀ ߟߊ߫. ߁߄߉߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߍ߫ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߗߌߙߏ߲߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߰ ߟߎ߬ߥߌߛ ߘߋ߬ ߛߊ߲ߕߊߜ߭ߍߟ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߘߏߡߣߌߞߍ߲ ߛߊ߲ ߍߛߑߕߋߓߊ߲߫ ߘߋ߬ ߛߟߊߡߊ߲ߞߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߖߋߜ߭ߏ ߘߋ߬ ߘߋߖ߭ߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߍߙߑߣߊ߲ߘߏ߫ ߘߋ߬ ߕߟߊߝ߭ߋߙߊ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߎߊ߲ߣ ߞߊߓߙߋߙߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߟߎ߬߸ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߐ߬ߣߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߟߊ ߖߊ߭ ߟߊ߫ — ߛߌߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߭ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߟߊ ߝߙߍ߬ ߘߌ߫ — ߞߵߏ߬ ߣߌ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߕߊ߫ ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߛߊ߫.

߁߄߉߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߓߊ߬ߟߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߜ߭ߙߋߣߊߘ ߘߊߝߍ߬߸ ߛߊ߲ߕߊߝߋ߫ ߡߊߜߙߐ߬ߞߕߐ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߗߍ߯ߕߟߊߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ «ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊߕߌ߮ (amiral) ߘߌ߫߫»߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ (ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߍߛߑߔߊ߲ߢ ߖߊ߲ߓߋ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߤߵߊ߬ ߦߋ߫)߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߕߊ߲ߢߐ߲߮߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߕߣߐ ߛߋߦߌ߲ߢߐ߲߮ ߝߣߊ߫.

ߕߊ߯ߡߊ߫ ߝߟߐ (߁߄߉߂-߁߄߉߃)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊ߯ߡߊ߫ ߝߟߐ: ߘߓߊ߬ߕߊ ߃, ߁߄߉߂ - ߕߙߊߓߊ ߁߅, ߁߄߉߃
ߞߎߟߎ߲߫ ߛߊ߬߬߬ߓߊ ߟߎ߬߬ ߡߊߛߊ߬߬ߦߌ߬߬ߣߍ߲߲ ߁߈߉߃ ߟߊ߫


ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߦߟߍߟߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߦߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߞ ߤߍߙߛ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲: «ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߊ߲ ߖߊ߲߭ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ ߞߐ߰ߖߌ߬ߞߊ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ (...) ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ (...) ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߣߌ߫ ߛߓߍ߬ߘߏ߲ ߠߊ߫» ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߠߊ߫:  ߝߐ߰ߓߍ (journal)߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍߙߑߕߟߏߡߋ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߬ ߞߛߊߛ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߕߊߜ߭ߍߟ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߍߛߑߔߊ߲ߢ.

ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߓߊߕߌ߮ (ߊߡߌߙߊߟ) ߛߊߡߎߍߟ ߋߟߌߦߐߕ ߡߏߙߌߛߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߋߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߝߟߐ ߡߊ߬߸ «ߞߊ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߣߐ߬߬ߣߐ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߞߊ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫» ߃߆,߃߅.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃, ߁߄߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߥߟߌ߬ ߕߐ߬ߟߊ ߔߊߟߏ ߘߌ߬ ߟߊ߬ ߝߐߙߐ߲ߕߋߙߊ߫ (ߤߋߟߑߝ߭ߊ߫) ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ — ߝߋ߲߬ߞߎ߬ߝߋ߲ߞߎ (ߞߎߟߎ߲߫ ߘߋߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫)߸ ߔߌ߲ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߣߌߣߊ߬ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߊߟߏ߲ߖ߭ߏ߫ ߔߍ߲ߖ߭ߐ߲߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߕߘߵߊ߬ ߛߎߝߙߎ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߛߊ߲ߕߊ߫ ߡߊߙߌߦߊ߫ (ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߕߐ߮ ߏ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߯ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ) — ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߰ ߉߀ ߟߊ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߬ — ߝߋ߲߬ߞߎ߬ߝߋ߲ߞߎ (ߞߎߟߎ߲߫ ߘߋߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫)߸ ߔߌ߲ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߣߌߣߊ߬ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߊߟߏ߲ߖ߭ߏ߫ ߔߍ߲ߖ߭ߐ߲߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߕߘߵߊ߬ ߛߎߝߙߎ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߛߊ߲ߕߊ߫ ߡߊߙߌߦߊ߫ (ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߕߐ߮ ߏ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߯ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ) — ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߰ ߉߀ ߟߊ߫.