ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫
ߛߏ, commune of Senegal
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߞߐ߬ߟߑߘߊ߫, ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߅߃′߄߅″N ߁߄°߅߆′߂߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Bécaye Diop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߐߟߑߘߊ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߟߑߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߟߑߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߘߌ߫[߁].

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߬ߟߑߘߊ߫ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߞߏߟߌ߫ ߘߊߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߛߊߡߊߛߌ߬ ߓߊ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߬ߟߑߘߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߟߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߟߌ߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߏ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߛߌߟߊ߫ ߆߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߌߟߊ߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߓߐ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛ߭ߐߙ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߟߌ߲ߜ߭ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߟߑߘߊ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬. ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߆߇߀ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߟߑߘߊ߫ ߕߍ߫.

ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߛߏ߲߯ߘߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߕߊ߲ߜ߭ߍߟ ߘߌ߫߸ ߘߎ߬ߡߊ߬ߛߎ߫߸ ߒߖߏߓߍߣ߸ ߛߊ߯ߙߋ ߡߎߛߊ߫߸ ߜ߭ߘߊߔߙߊ߫߸ ߛߊ߯ߙߍ߫ ߞߍߡߐ߫߸ ߛߌ߲ߗߊ߲߫߸ ߕߎ߲ߕߎߙߎ߲߫߸ ߛߌ߲ߗߊ߲߫ ߌߘߙߌߛ߸ ߍߛߌߞߊߟ߸ ߛߞߌߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ߫. ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝ߭ߋߟߌ߲ߜ߭ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊߝߊߞߙߎ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.  

ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߡߙߊ ߘߐ߫. ߛߊ߬ߡߊ ߥߎ߬ߛߎ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߟߋ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫.

ߛߊ߲߭ ߓߊ߲ߘߊ߲ߖߌߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߈߁.߉ ߝ° (F°) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߉߄.߈ ߝ° ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߆߈.߇ ߝ° ߘߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߂ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߅߃߉߂߁ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߊߕߋߛߎߓߐ ߦߙߌߞߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߆߂߂߅߈ ߘߌ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌߦߊ߲ߟߐ߲ߗߋߥߎߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ (Centre de Recherche Zootechniques) ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫ ߁߉߇߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߣߍ߬ߛߎߡߊ߲ ߞߐߞߟߏ ߦߋ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ (ߞߐ߯ߙߌ) ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߘߋ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߊߣߌ߲߸ ߕߌ߬ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߫. ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫߸ ߦߏ߫ ߣߌ߬ߛߌ߸ ߛߊ߱ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߫. ߦߙߌߘߋ߲ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߐ߬ߟߑߘߊ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲߸ ߟߋ߬ߡߎߣߎ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߡߐ ߟߎ߫.

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬