ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭
cloud storage, application, file-hosting service, service on Internet
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 2012 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߊ߲ߓߊߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Distributed byGoogle Play, App Store ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊ ߞߊߒߞߋߡߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߊߖߎߡߊߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߝߢߐߘߊ, ߡߊߞ ߏߛ, ߊ߲ߘߙߏߌߘ, ߊߦߌ ߏߛ, ChromeOS ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Readable file formatGoogle Document Link File ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GUI toolkit or frameworkwxWidgets ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߊߦߌߕߐߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Software version identifier2.24.047.2.all.alldpi, 4.2405.11800 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.drive.google.com/, https://www.google.com/intl/el/drive/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://blog.google/products/drive/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
URLhttps://drive.google.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://tapor.ca/tools/973, https://marketplace.sshopencloud.eu/tool-or-service/slb8ue ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫ephemeral ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌfreeware ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright statuscopyrighted ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/google-drive-sdk ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Search formatter URLhttps://drive.google.com/drive/search?q=$1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߘߊߙߏ߫ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߞߑߟߐߘ (Cloud) «ߓߘߌߞߊ» ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߏߟߊߘߍ ߓߟߏ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߕ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߑߟߊߌߘ ߣߌ߫ ߘߑߙߐߥߌ߲ߜ߭ߛ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߟߊߞߊ߫ ߛߎߌߕ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߟߎ߫ (feuilles de calcul)߸ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߎ߫߸ ߛߊߥߎߙߦߊߟߌ ߟߎ߬߸ ߛߓߍߟߝߊߕߊ ߟߎ߫ (formulaires)߸ ߊ߬ ߣߌ߫. ߟߊ߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߞߣߐ߫ ߥߍߓ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߣߌߘߐ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.

ߏ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߞߟߏߘߋ߲ ߘߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߄߀ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߞߊ߲߬ ߂߀߁߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫[߁].

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߞߊ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߞߊ߲߬ ߞߍߒߖߘߍߦߋߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ (ߓߟߏߡߟߊ) ߟߎ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬.

߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߄ ߠߊ߫߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߝߌߛߙߌ ߘߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߥߊ߲߭ ߘߌ߫.

ߞߐߕߐ߯ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬߹ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟


ߡߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ߟߊ߲ ߠߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߟߌ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߝߍ߬ߕߊ (terminal) ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߰ߦߊ߫ ߘߊ߲߬ߦߙߐ (ߝߍ߬ߕߊ) ߘߏ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ (ߕߟߋ߬ߓߊ߮߸ ߥߊ߬ߟߊ «ߕߊߓߌߟߍߕߌ» ߥߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߛߎ߲ߝߘߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߞߎ߲ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߫ ߞߣߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߕߐ߰ߛߙߋ

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߏ ߁ «1 Go» ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߊ߲߬ߦߙߐ ߏ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜ߭ߏ߫ ߅ «Go 5» ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜ߭ߏ߫ ߁߅ «Go 15» ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߁ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߁ ߠߊ߫ (ߞߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫). ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߘߑߙߐߔߑߓߐߞߛ (Dropbox) ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߏ߫ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߤߊ߲߯ ߕߏ߫ ߃߀ «To 30» ߘߐ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߘߐ߫. — ߜ߭ߏ߫ ߁߀߀ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߋ߫ ߋߙߏ ߁,߉߉ «9,99 €» ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߤߊ߲߯ ߕߏ߫ ߃߀ «30 To» ߘߐ߫ ߋߙߏ߫ ߂߉߉.߉߉ «€ 299,99» ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫. ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߣߍ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊߟߊ߲ ߗ߭ߌߡߍߟ (ߖߌߡߍߟ «Gmail») ߝߣߊ߫ ߟߊ߫.

ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߏ߫ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߞߐߕߐ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߛߌ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ ߕߴߛߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߏ߫ ߅ (5 To) ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߏ߫ ߂ (Mo 2) ߘߐ߫. ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߐ߲ߜߐ (ߖߐ߬ߟߐ߲߫) ߂߅߆ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏߋ߫ ߄߀߀ ߀߀߀ (400 000 cellules) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ߫ ߂߀߀ (200 feuilles) ߘߐ߫.


ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ ߘߐ߫. ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߛߓߍߟߌߡߊ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߴߛߋ߫ ߡߏ߫ ߂ (2 Mo) ߝߣߊ߫ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߫ ߟߛߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ߦߊ߬ߟߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߏ߫ ߂߀ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߏ߫ ߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߐߕߐ߮ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߐߞߘߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߦߋߟߊ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫:

 • ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߫߸ (.JPEG, .PNG, .GIF, .TIFF, .BMP)
 • ߡߍ߲ߞߊ߲߫ ߞߐߕߐ߮ ߸ (MP3, AC4, ATRAC, FLAC, ALAC)
 • ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬߸ (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV)
 • ߝߎ߲ߞߊ߲ \ ߘߏߝߙߍߕߍ ߸ (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS)
 • ߞߟߏߜߍ߸ (.TXT)؟
 • ߡߊߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߐߙߘ (.DOC ߣߌ߫ .DOCX)
 • ߡߊߌߞߙߏߛߐߝߕ ߍߞߑߛߍߟ (.XLS ߣߌ߫ .XLSX)؟
 • ߡߊߌߞߙߏߛߐߝߕ ߔߊߥߊߔߐߍ߲ߕ (.PPT ߣߌ߫ .PPTX)؟
 • ߊߘߏߓߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߫ ߕߊ߬ߕߊ ߖߙߎߡߎ߲ (.PDF)؟
 • ߊߔߏߟ ߞߐߜߍ (.PAGES)
 • ߊߘߏߓߌ߫ ߊߌߟߐߛߑߙߋߕߐ߬ (.AI)
 • ߊߘߐߓߌ߫ ߝߏ߬ߕߏߛ߭ߏߔ (.PSD)
 • ߕߊ߯ߜ߭ߍߕ ߌߡߊߖ ߝߊߌߟ ߝߐ߯ߙߑߡߋߕ (.TIFF)
 • ߏ߬ߕߏߘߍߛߞ ߏ߬ߕߏߞߊߘ (.DXF)
 • ߛߑߞߟߊߓߏߟ ߝ߭ߍߞߑߕߐ ߜ߭ߑߙߊߝߌߞߛ (.SVG)
 • ߔߐߛߕߑߛߞߙߌߔߕ (.EPS, .PS)
 • ߕߑߙߎߌ߫ ߕߊߌߔ (.TTF)
 • ߍߞߛ.ߍߡ.ߍߟ ߔߋߔߊ ߛߑߔߍߛߌߝߌ߬ߞߋߛߌߦߐ߲߫ (.XPS)
 • ߞߐߕߐ߯ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߕߊ ߛߎ߯ߦߊ (.ZIP et .RAR)

ߓߟߏߡߞߊ ߛߓߍߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߥߐߞߛߑߔߋߛ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬