ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬

Jump to navigation Jump to search

ߞߐߜߍ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. (ߖߐ߲߬ߛߊ߬ ߌ ߘߌ߫ ߦߌߟߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߣߌ߲߬ ߠߊߘߏ߲߬ ߦߌߟߡߊ: ߦߌߟߡߊ ߕߐ߮). ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ your Watchlist ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߰ߡߦߊ߬ߘߊ ߕߋ߬ߟߋ ߁ | ߃ | ߇ | ߁߄ | ߃߀ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀ ߦߌ߬ߘߊ߬
ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߯ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ | ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ | ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߦߡߊߘߏ߲߰ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ߡߐ߮ | ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ Wikidata
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߲߭ ߡߊ߬ ߀߄:߀߁, ߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀߂߀
   
ߞߐߜߍ ߕߐ߮:
ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߛߙߍߘߍ
ߘ
Wikidata ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞ
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ ߟߊߘߊ߲߫ (ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߓߴߦߋ߲߬ list of new pages)
ߡ
ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߝߕߌߣߍ߲ ߠߋ߬
ߓ
ߡߐ߰ߡߐ߮ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫
(±123)
ߞߐߜߍ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫

߅ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀߂߀

߂ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀߂߀