ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߟߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߟߊߥߟߎߟߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߛߎߥߍߦߌߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊߙߑߣߊ߯ߙߘ ߝ߭ߌ߯ߓߙ ߛߊ߲߬ ߁߉߉߉ ߟߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߞߏ߫: ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ (New Open World Corporation) (مؤسسة العالم المفتوح الجديد).

ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߕߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎ߲߬ ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߞߣߐߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߏ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߊ߲߬ ߂߀߀߀ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊߟߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߓߊ߲߫ ߠߊ߬.


ߜߛߊ߬ߕߌ߬ ߝߟߐ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜߛߊ߬ߕߌ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߡߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߐ߯ߙߐ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌߘߑߣߋ߯ ߏߔߋ߯ߙߊ߫ (Sydney opera) ߘߌ߫ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߠߌ߲߫ ߛߍ߲ ߘߓߊߘߊ (Golden Gate Bridge ) ، ߊ߬ ߣߌ ߛߊ߲ߞߐ߯ߙߌ (ߔߏ߲ߞߌ߲) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߍ߲ߡߑߔߌߙ ߛߕߋߕ (Empire State Building)  ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.

ߜߛߊ߬ߕߌ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋߞߏߓߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߓߊ߬ߕߊ /߃߀ / ߂߀߀߂ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫، ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߎߥߍߦߌߛߌߟߊ߫ ߟߋ߬. ߛߊ߲߬ ߂߀߀߅ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߂߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߇߇ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߡߐ߰ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߊ ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߗߋߥߎ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߘߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߏߛߐ߲߬، ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߂߁ ߡߊ߬.

ߝ߭ߌ߯ߓߙ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߥߊߕߐ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߋߞߏߓߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍߕߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫.

ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߢߣߊߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߌߛߙߌ ߓߟߏߡߊ߬ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߢߘߊߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߛߌߙߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬ ، ߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߣߊߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߊ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߴ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߛߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ،ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߝߣߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߞߏߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߣߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߛߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߡߊ߬ ߦߋߞߏߓߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߘߐ߫.

ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߛߋ߲߬ ߝߍ߬، ߌߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߙߍߓߍ ߝߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߝߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ ߕߎߡߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߡߊߞߊߝߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ
ߦߋߞߏ ߊ߬ ߟߐ߬ ߦߙߐ  ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ
ߗߌߗߍ߲ ߌߕߑߖ߭ߊ߫ ߟߊ߫ ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲ ߡߍߞߑߛߌߞ، ߦߎߞߊߕߊߣ، ߡߍߞߑߛߌߞ
ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߌߛߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߙߌߦߏ߫ ߘߋ߬ ߖ߭ߊߣߋߌߙߏ߫، ߓߙߋߖ߭ߌߟ
ߛ߭ߌߣ ߖߌ߲߬ߓߊ ߛ߭ߌߣ، ߛ߭ߌߣ
ߡߊߗߌ߫ ߔߌߗߏ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߘߐ   ߔߋ߯ߙߏ߫، ߞߎ߳ߖ߭ߞߏ߫، ߔߋ߯ߙߏ߫
ߓߋߕߙߊ߫ ߖ߳ߏߙߑߘߊߣߌ߫، ߡߊߊ߳ߊ߯ߣ
ߞߏߟߌߖ߭ߍ߯ ߌߕߊߟߌ߫، ߙߎߡ، ߌߕߊߟߌ߫
ߕߊ߯ߖ ߡߤߊߟ ߍ߲ߘ، ߊߞߑߙߊ߫
ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߕߐ߭
ߦߋߞߏ ߊ߬ ߦߙߐ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ
ߊߞߏߔߏߟߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߟߊ ߊߕߍ߯ߣߋߛ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߟߊ
ߞߎߓߋ߫ ߥߎߟߋ߲ ߍߛߑߔߊߦߌ߲߫   ߜ߭ߙߊߣߘߊ߫ ߍߛߑߔߊߦߌ߲߫
ߊ߲ߜ߭ߑߞߏ߯ߙ ߥߊ߯ߕ ߞߊ߲ߓߏߘߑߖߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߑߞߏ߯ߙ ߞߊ߲ߓߏߘߑߖߌ߫
ߥߟߌߛߊߟߌ ߕߌ߲ ߛ߭ߟߌ߫ ߥߟߌߛߊߟߌ ߕߌ߲ ߛ߭ߟߌ߫
ߋ߯ߝ߭ߋߟ ߡߙߎ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬، ߔߊ߬ߙߌ߫، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬
ߊߦߊ߮ ߛߎߝߌߦߊ ߕߙߎߞߌ߫ ߌߛߑߕߐ߲ߓߎߟ ߕߙߎߞߌ߫
ߞߌߦߏߡߌߖ߭ߎ߳ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߣߌߔߐ߲߫، ߞߌߦߕߏ߫، ߣߌߔߐ߲߫
ߞߙߊߡߑߟߌߣ، ߞߊߡߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߖ߭ߟߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ߬ߓߊ      ߙߌߛߌ߫ ߡߏߛߑߞߏ߫ ߙߌߛߌ߫
ߣߍ߯ߛߑߗߌߥߊ߲ߛߑߕߍ߯ߣ ߞߎߓߋ  ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯، ߝ߭ߎ߳ߛߋ߲߫، ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯
ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߣߋߦߐߙߑߞ، ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߛߕߏߣߋߤߋ߲ߖߌ ߊߡߋߛߓߎ߳ߙߌ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߛߌߘߑߣߋ߯ ߏߔߋ߯ߙߊ߫ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫، ߛߌߘߑߣߋ߯ ، ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫
ߕߎ߲߬ߓߞߎ߬ߕߎ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫، ߡߊ߬ߟߌ߫

ߣߊ߲ߝߟߏ ߛߐߘߐ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߸ ߞߏ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߓߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߕߣߐ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߟߌߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߏߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߛߕߌ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߝߙߍߕߍ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߓߟߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍ߫ ߇߇ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߙߍߘߍ ߢߣߊߓߐ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߇ ߛߊ߬ߓߊ ߕߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ (߂߁)، ߞߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߐߡߐ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߙߊ߬ߕߊ ߥߟߊ߫ ߝߛߌߙߌ ߓߟߏߡߊ߬، ߞߵߏ߬ ߞߐߝߙߌ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߌߛߑߓߏ߲ߣ ߀߇ / ߀߇/ ߂߀߀߇ ߟߊ߫

ߡߙߌߦߊ߫ ߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߟ. ߛ. ߟ. ߟ. ߟ. (ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߠߌ ߞߊ߲ߡߊ߬) ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ ߓߍ߯ ߸ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߧߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗߍ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߲ߛߌ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟ. ߛ. ߟ. ߟ. ߟ ߞߐ߫ ،

ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߓߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߙߍߘߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ / ߁߀/ ߂߀߀߄ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟ. ߛ. ߟ. ߟ. ߟ. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߘߋߙߌߞߏ ߡߊߦߏߙ Federico Mayor) ) ߘߌ߫

ߊ߬ ߘߎ߭ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߕߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߤߊߞߍ߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߓߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫.

ߊ߬ ߘߎ߭ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߘߊߟߊߟߌ ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ߡߊ߬ߟߌ ߓߟߏߡߊ߬، ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐߝߟߌߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߓߍ ߟߋ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߙߌߖߍ߮ ߢߌߣߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬، ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍߕߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߷

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߬

ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߲߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ

ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9

߂- http://www.tibet.ca/en/wtnarchive/2000/8/12_4.html

߃- New7Wonders | The global voting site نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

߄- http://masrawy.com/News/2007/Arts/AFP/January/26/184984.aspx

߅- http://www.petra.gov.jo/nepras/2007/Jan/20/I10013.htm

߆- Business Real Estate News | Technology | Travel Guide نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.

߇- http://www.alshindagah.com/Shindagah78/ar/Wonders.htm

߈- http://photoyoum7.com/?p=202469

߉- http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1626811#.U8GGGkBOhzQ

߁߀- http://the-lifeofvague.blogspot.com/2013/01/blog-post_7274.html

߁߁- معلومات عن عجائب الدنيا السبع الجديدة

߁߂- http://www.9ate.com/new-seven-wonders-of-the-world.php

  • http://travel.msn.com/Guides/article.aspx?cp-documentid=377397
  • http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2002815154_seven17.html
  • http://www.canada.com/topics/travel/story.html?id=f0e3b0d7-310b-48b7-a67b-a2594e4e38ba&k=33049
  • http://comment.independent.co.uk/columnists_m_z/john_walsh/article1919592.ece