ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߗ߭ߏߛߍߝ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߏߛߍߝ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߁ ߕߙߊߓߊ ߁߆ ߜ߭ߐ߲ߕߑߓߎߙߜ߭߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߇/߁߉߇߉ ߓߍߙߑߕߌߦߏߜ߭ߊ߫) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߑߛ߭ߎߕߖ߭ߛߑߕߊߝߍߟ ߍߛ.ߍߛ (SS) ߘߐ߫, ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߛߊߟߌ߫ ߘߊ߮ ߏߛ߭ߑߥߌߕߖ߭ ߞߣߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫.

ߗ߭ߏߛߍߝ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ, ߥߋߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ, Paraguay, ߊߙߑߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Josef Mengele ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Josef ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌMengele ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߞߊߕߐ߮Wolfgang Gerhard, Helmut Gregor, Fausto Rindón, S. Josi Alvers Aspiazu ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮Todesengel, Ángel de la muerte, A halál angyala, Angel of Death ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߆ ߕߙߊߓߊ 1911 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊGünzburg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1979 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊBertioga ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊaccidental death ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭stroke ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎEmbu das Artes ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Karl Mengele ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Walburga Theresa Hupfauer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Alois Mengele, Karl Mengele ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊanthropologist, military physician, physician writer, torturer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊUniversitäts-Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene Frankfurt am Main, Otmar von Verschuer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊLudwig Maximilian University of Munich, Goethe University Frankfurt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߡߘߊߞߎ߲ (ߕߍߛ) ߗߋߕߌ߮Theodor Hildebrandt, Theodor Mollison ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1939 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)1979 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊNazi Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊHauptsturmführer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Schutzstaffel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Sturmabteilung, Der Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, Schutzstaffel, Q1548101 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Iron Cross, Verwundetenabzeichen, Honour Chevron for the Old Guard, War Merit Cross, Eastern Medal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byThe 7 Most Notorious Nazis Who Escaped to South America ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߗߍ߬ߝߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߍ߲ߘߍ ߛߏ߯ߥߊ (ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߛߌߟߛߊ) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߘߐ߫ ߥߊߦߌ߲ߦߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߛߊߟߌ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ «ߓߊߛߌߞߌߛߍ ߟߊ߫» ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߇߉ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊߝ߭ߌߦߍߙ ߟߋ߬߸ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ (anthropologie) ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߡߎߣߌߗ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߘߐ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߛ.ߍߛ ߘߐ߫ ߁߉߃߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߏߛ߭ߑߥߌߕߖ߭ ߁߉߄߃ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߛߎ߯ߦߊ (génétique) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߲ߝߘߎߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߌ߲߬ߛߌ߲ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߝߍ߬. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ߁߉߄߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߣߌߡߊߣߐ߲ߞߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߛߊߟߌ ߟߊߛߙߋߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ «ߛߊ߬ߦߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߫» ߢߙߊ߬ߖߟߎ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫߸. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߙߑߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߁߉߄߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߍߛ.ߍߛ ߡߐ߰ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߎߋߣߏߛ ߍߙߍߛ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߔߙߊߜ߭ߎߥߋ߫ ߁߉߅߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߞߘߐߞߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߟߐ߲߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߗߋߘߊ ߡߏߛߊߘ ߟߎ߫߸ ߡߊ߲ߜ߭ߋߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߏ߭ ߟߊ߫ ߛߊߏߔߟߏ߫ ߁߉߇߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߡߍ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߥߎ߯ߙߌߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߏߛߍߝ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߁߆/߁߉߁߁ ߠߊ߫ ߜ߭ߐ߲ߕߖ߭ߓߎߙߜ߭ ߓߊߝ߭ߌߦߍߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߟ ߣߌ߫ ߥߊߟߑߓߎߙߑߜ߭ߊ߫ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍߝߟߐ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߤߎߔߑߝߏߋߙ) ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫: ߊ߬߫ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߟ ߣߌ߫ ߊߟߏߥߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߕߌ߭ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫. ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊߢߍ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍߣߍ߫ ߞߊ߲߫ ߕߏߙߏ߲ߘߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߎߣߌߗ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߎߣߌߗ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ߠߡߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߝߍ߬ߦߊ (ߔߙߊߡߟߌߕߍߙߌ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߑߕߊߤߍߟߡ ߘߐ߫ ߁߉߃߁ ߠߊ߫߸ ߓߐ߲ߘ ߘߍߙ ߝߑߙߐ߲ߕߑߛߐߟߑߘߊߕߍ߲߫, ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߬ߡߍ߫ ߛߑߕߐߙߑߡߊߓߑߕߍߌߟߐ߲ߜ߭ ߣߊߖ߭ߌ ߘߐ߫ ߁߉߃߄ ߠߊ߫. ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߌߗ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏߕߑߡߊߙ ߝ߭ߐ߲߫ ߝ߭ߊߙߑߛ߭ߎߍߙ ߘߊߝߍߛߌ߯ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌߡߊߞߊߙߊ߲ ߗߍ߯ߕߟߊߞߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߑߙߊ߲ߞߑߝߐߙ ߛߌߦߊߟߞߊ ߞߍ߲ߘߍߓߊߛߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߗߍߕߦߊߟߌ (génétique) ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝߍ߲ߕ ߟߊ߬ߓߌߦߏ ߔߟߊߕߌ߲ߣ ߣߌ߫ (fossette du menton)߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ (thèse) ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߏߘߋߦߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߞߎߡ ߟߏߘ (doctorat cum laude) ߟߊߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߁߉߃߈ ߠߊ߫. ߡߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߝ߭ߐ߲߫ ߝ߭ߍߙߑߛ߭ߎߍߙ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߡߐ߰ߦߊ ߕߊ߲߬ߘߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߙߋߞߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߕߐߟߍ߫߹. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߢߣߍ߬ߡߎ߲߬ߢߣߍ߬ߡߎ߲߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߙߐߓߊߙߕ ߖߋߦ ߟߌߝߑߕߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߓߐߕߏ߲ ߞߐߞߊ߲߬. ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߌߙߍ߲ߣ ߛߑߛ߭ߐ߲ߓߋߌߣ ߝߘߎ߫ ߁߉߃߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߟߋߌߔߑߖ߭ߌߜ߭. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߙߐߟߝ, ߁߉߄߄ ߠߊ߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߘߐ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߛ߭ߎߕߖ߭ߛߑߕߊߝߍߟ ߘߐ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߘߌߞߊ߲߫ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߥߍߤߑߡߊߗ ߘߐ߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊߝߍ߲߫-ߍߛ.ߍߛ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߞߙߎ ߘߐ߫߸ ߍߛ.ߍߛ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߍߛ.ߍߛ-ߎ߲ߕߍߙߛߑߕߎߙߡߑߝߎߙߍߙ (ߝߊߙߌ߲ߘߎ߯ߟߊ) ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߙߊߛ-ߎ߲ߘ ߛߌߍߘߑߟߎ߲ߜ߭ߑߛ߭ߏߔߑߕߊ߲ߡߕ (RuSHA, «ߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߛߓߍߘߊ») ߘߐ߫ ߔߏߛߍ߲߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߲ߦߊߟߌ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬. ߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߄߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߓߏߟߏ߲߲ߝߘߊ߫ ߅߲ ߍߛ.ߍߛ ߥߌߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߫ ߍߛ.ߍߛ ߛߌߟߊߓߐߟߊ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߕߡߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߐߞߟߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߝߌ߲ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߡߊߘߐ߲߫ ߘߊ߫ ߘߐ߲߫-ߙߏߛߑߕߏߝ߭ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߁߉߄߂ ߛߋߕߐ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߟߊߘߊߘߐ߫ ߕߊ߮ ߟߵߏ߬ ߞߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ (RuSHA) ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝ߭ߐ߲߫ ߝ߭ߍߙߑߛ߭ߎߍߙ ߝߍ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߛߍߙ-ߥߌߟߑߤߍߟߡ ߊ߲ߕߙߏߔߟߏߗ߭ߌ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߗߍ߯ߕߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߟߢߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߊ߫. ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߍߛ.ߍߛ-ߤߏߔߕߛߑߕߎߙߡߑߝߎߙߍߙ (ߢߍߡߌߘߊ) ߘߌ߫ ߁߉߄߃ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫. ߁߉߄߃ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߐ߲߫ ߝ߭ߍߙߑߛ߭ߎߍߙ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߟߊߓߎߘߏ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߛߎߘߋ߲߫ ߠߘߊߙߏߘߊ߮ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭-ߓߌߙߑߞߋߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߋߘߑߥߊߙߘ ߥߌߙߕߛ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߏߣߍߙߑߝߊߡߟߌߍ߲ߟߊߗ߭ߍߙ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߙߐߡߛ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߬ ߠߊ ߘߏ߫ ߕߙߐߝߍ߬ ߥߛߎߘߋ߲߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߞߘߐ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߓߏ߲ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭ ߂߲ ߘߊߝߍ߬ (ߓߌߙߑߞߋߣߏ߫)߸ ߁߉߄߄ ߘߓߊ߬ߕߊ\ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫.

ߖߏߛߍߝ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ (ߦߋ߫ ߕߍߡߊ߬)߸ ߙߌߛ߭ߊߙ ߓߍߙ ߣߌ߫ ߙߎߘߐߟߝ ߤߐߛ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬߸ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭߸ ߁߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߤߐߞߍߙ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ.
ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߁߀
ߘߋߣߍ߲ ߞߎ߲߲߲߲߬߬ߓߐߣߍ߲߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭ ߛߌߟߛߊߟߌ ߘߐ߫

ߘߊ߮ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭-ߓߌߙߑߞߋߣߏ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߬ ߘߊ߮߸ ߛߌߟߛߊߟߌ߫ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬. ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ (ߗ߭ߎߌߝ\ߖߥߌߛ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߟߏ߲߯-ߏ߲߯-ߟߏ߲߫߸ ߍߛ.ߍߛ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߓߏ߲ ߣߴߌ ߞߘߐ߫. ߥߊߦߌ߲߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߊ߯ߓߊ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߝߊ߲ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߡߛߏ߬ ߞߣߐߡߊ (ߘߓߍߡߊ) ߟߎ߬߸ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߡߊߝߟߍ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ ߞߊߟߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߴߛߋ߫. ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߐߡߊ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊߙߌ߲ߕߋߦߊ ߟߊ߫: ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߛߎ߲ߟߐ߲ (génétique) ߘߐ߫. ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߢߍ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߎߢߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߍߛ.ߍߛ ߘߊ߲ߘߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߡߌߘߊߢߊ ߟߎ߬ ߜߟߊ߬ߟߊ߬ߛߌ߰߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬. ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߘߊ߯ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫߸ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖ߭ߌߞߑߟߐ߲-ߓߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߥߊߦߌ߲߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߣߏߡߊ߫ ߝߎߖߎ߯ߖߎ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߸ ߢߊߞߘߐߟߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ ߣߐߡߛ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߍߙߑߕߐߟߘ ߋߔߑߛߍ߲߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߘߊ߲ߘߊߦߙߐ (ߔߋߘߌߦߊߕߙߌ) ߣߌ߫ ߗ߭ߎߌߝ ߞߊߙߊ߲ߝߊ ߔߙߊߜ߭ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛ߭ߊߙߟ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߮ߘߋ߲߫ (baraquements) ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߛߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ߙߐ߬ߧߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߙߐߡߛ ߘߊ߮ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫.

ߡߛߏ߬ ߝߎߖߎ߯ߖߎ (tiphus) ߘߏ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫߸ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߆߀߀ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߮ߘߋ߲߫ (baraquements) ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߞߣߐߟߊ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߐߛߌߓߐ߫߸ ߛߌ߰ߢߐ߰ ߘߊ߮ߘߋ߲ ߜߘߍ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߊߙߊ߲ߕߌߓߐ߫ (ߞߊ߬ ߣߊߙߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߝߊ߰)߸ ߞߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߞߎߘߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߝߏ߫ ߝߎ߬ߖߎ߯ߖߎ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߎ߬ߖߎ߰ߖߎ߬ ߜߘߍ߫ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߛߌߞߊߙߌߟߊߕߌ߲߫ (scarlatine). ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߊ߲ߜߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߖߊ߯ߙߋߦߊ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜ߭ߑߟߍߝ߭ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌߙߑߞߋߣߏ߫ ߘߊ߯ߘߋ߲߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭ ߘߊ߲ߘߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߏߛ-ߙߏߛߍ߲߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ߁߉߄߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߇ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊߙߌ߲ߕߋߦߊ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߇ ߡߊ߬. ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߑߙߏߛ-ߙߏߛߍ߲߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߈߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߋ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊ߯ߖ߭ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߝߟߌ ߘߐ߫ ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߛߍ߯ߡߊ (ߍ߲ߝߙߌߡߌߦߋ) ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߛ.ߍߛ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߡߊ߬ߝߍߣߍ߲ ߞߙߎ ߥߍ߬ߢߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߛߓߍ߬ ߝߏߝߏ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ «ߝߑߙߊߌߕߖ߭ ߤߐߟߑߡߊߣ» ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏߛߑߛ߭ߥߌߕߖ߭ ߘߐ߬ߛߙߋ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬߸ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߙߏߛߍ߲ߤߋߌߡ ߘߊߝߍ߬. ߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߝߊ߰ߟߌ ߟߊ߬ߥߛߎ߬ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߇ ߡߊ߬ ߁߉߄߉ ߟߊ߫. ߍߛ.ߍߛ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߗ߭ߍߣ߸ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߍ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߓߍ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ «ߤߋߟߑߡߎߕ ߜ߭ߙߋߜ߭ߐߙ» ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߥߊߞߏ ߡߵߊ߬ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ߞߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߄ ߠߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߛߋ ߓߎߏߣߏߛ ߍߙߌ߫߸ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲߫ ߜߊ߲ߜߊ߲ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߝ߭ߌߛߊ߲ߕ ߟߏߔߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߕߐ߲ߘߋ߲߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ ߞߌ߲߬ߘߊ߫ ߣߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߑߟߏߙߌߘ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߕߙߏߞߏ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߁߉߅߁ ߠߋ߬ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߔߙߊߜ߭ߎߥߋ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߎߋߣߏߛ ߊߙߍߛ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߥߊߟߌߘߊ ߘߏ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫. ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߴߊߙߑߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߤߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߣߐߕߌߢߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬, ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߎߋߣߏߛ ߊߙߍߛ ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ «ߣߊߖ߭ߌ ߛߏ߬ߛߊߦߑߕߌ߬» ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߕߙߐߝߍ߬ ߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊߙߟ ߞߑߟߍ߲ߜ߭ߍ߲ߝߎߛ߸ ߟߎߘߐߟߝ-ߤߍߙߑߡߊ߲ߣ ߝ߭ߐ߲߫ ߊߟߑߝ߭ߍ߲ߛߑߟߋߓߍ߲߫߸ ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߍ߲߫ ߝ߭ߐ߲߫ ߣߏߙߊߕ (ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߍ߲߫ ߝ߭ߐ߲߫ ߣߏߙߊߕ ߘߋ߲߫)߸ ߛߌߡߐ߲ ߛߊߓߌߦߊߣߌ߫߸ ߊߘߐߟߝ ߋߌߛ߭ߑߡߊ߲ߣ (ߙߌߞߊߙߑߘߏ ߞߑߟߋߡߍ߲ߕ ߕߐ߮ ߘߌ߫)߸ ߏߕߏ ߛߑߞߐߙߑߖ߭ߋߣߌ߫߸ ߙߏߣߊߟߘ ߙߌߗߑߕߊ߬߸ ߙߐߓߊߙߕ ߔߍ߲ߛߋߡߌ߫߸ ߋߘߑߥߊߙߘ ߙߐߛߛ߭ߑߡߊ߲ߣ߸ ߗ߭ߋߙߊߙߘ ߓߐ߲ߣ (ߕߋ߄ ߢߍߥߟߊ ߗߋߕߌ߮)߸ ߞߎߙߕ ߕߍ߲ߞ߸ ߤߊ߲ߛ-ߎߟߑߙߌߗ ߙߐߘߍߟ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊߛߌߛߌ ߟߎ߫߸ ߞߊߙߑߟߏ ߛߑߞߐߙߑߖ߭ߊ߬߸ ߝ߭ߌߕߏߙߌߦߏ ߡߎߛߏߟߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߌ߫ ߔߊߝ߭ߋߟߌߞ. ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߫ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ (ߝߑߟߊ߲ߓߏ) ߞߍ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߀ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߎߙߍߙ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߓߋ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߓߍ ߓߊߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ-ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌߣߌ߲߬ ߛߌ߰ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߕߐ߯ ߓߘߍ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ-ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߓߍ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߕߐ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߓߍ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߙߐߟߝ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ «ߓߏߙߌ߲ߞߍ߫ ߝߑߙߊߌߕߖ߭» ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߑߞߌ (ߣߍߣߍߞߊ߲߫ ߕߏߙߏ߲ߘߏ) ߞߍ߫ ߛߎߥߌߛ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߡߛߏ߫ ߜߐ߮ ߡߊߙߑߕߊ߫ ߝߍ߬ ߜ߭ߐ߲ߕߖ߭ߑߓߎߙߜ߭. ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ ߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌߣߌ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߕߐ߯ߓߘߍ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߡߛߏ߫ ߡߊߙߑߕߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߊߙߟ ߤߍ߲ߌߖ߭ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߎߙߌߜ߭ߎߥߋ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߝߏ߲߬ߖߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߁߉߅߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߛߙߎߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߞߣߐߕߌߢߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߣߊߖ߭ߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߔߙߊߜ߭ߎߥߋ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߖߏߛߋ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߁߉߅߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߓߎߋߣߏߛ ߊߙߍߛ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߐ߱ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߁߉߆߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫.

ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߕߐ߮ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߣߎߙߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߣߊߖ߭ߌ߫ ߝߟߍߟߊ߫ (ߢߌߣߌ߲ߠߊ). ߛߌߡߐ߲߫ ߥߊߌߛߍ߲ߕߊߟ ߣߌ߫ ߤߍߙߑߡߊ߲ߣ ߟߊ߲ߜ߭ߑߓߋߌ߲ߣ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߝߣߊ߫߸ ߟߊߜ߭ߑߓߋߌ߲ߣ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߊߛߓߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߞߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߎߋߣߏߛ ߊߙߍߛ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߥߊߌߛߍ߲ߕߊߟ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ-ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߞߐ߫ ߁߉߅߉ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߅ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߊ߬ߞߏ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬. ߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߡߴߏ߬ ߞߏ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߓߊߏ߬ ߘߏ߲߰ߓߊ߰ߕߐ߫ ߕߐ߮ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߥߊߞߏ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߁߉߆߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߐ߫ ߔߙߊߜ߭ߎߥߋ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫.

ߌߛߌߙߊߍߟ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߗߋߘߊ ߡߏߛߊߘ ߞߊ߬ ߊߘߐߟߝ ߋߌߛ߭ߑߡߊ߲ߣ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߓߎߋߣߏߛ ߊߙߍߛ ߁߉߆߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛ߭ߏ߯ߥߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߍ߫ ߣߴߌ ߘߐ߫߸ ߋߌߛ߭ߑߡߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߊ߲ (ߔߊ߲ߛߌߦߐ߲) ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߦߙߐ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ ߏ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߗߋߓߏ߲ߠߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߕߐ߯ߓߘߍ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߕߌ߱ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߕߊ߯ߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߞߏߝߐ߫. ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߏ߲ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߥߊߟߌߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫, ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

ߓߊߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ-ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߛߓߍ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߊߛߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߕߐ߯ߓߘߍ ߟߊ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߵߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߐ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߘߐ߬ߓߍ߬ߘߍ߲߬ߛߍ߬ߟߊ߲߬ (pilote de bombardier) ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ ߤߍ߲ߛ-ߎߟߑߙߌߛ߭ ߙߎߘߍߟ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲߫ ߥߐߟߝߑߜ߭ߊ߲ߜ߭ ߜ߭ߋߙߊߙߘ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ. ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߜ߭ߋߙߊߙߘ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߘߐ߫ ߛߊߏ߫ ߔߟߏ߫ ߡߊߜ߭ߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌߞߊ߫ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߫߸ ߜ߭ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߌߕߊ߫ ߛߑߕߊߡߍߙ. ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߘߏ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ ߣߏߝ߭ߊ߫ ߏ߬ߙߏߔߊ߬ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߍߙߊ ߣߋߜ߭ߙߊ߫ ߛߊ߲ߕߊ߫ ߟߎߖ߭ߌߦߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߗ߭ߋߙߊߙߘ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߑߕߊߡߍߙ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߔߌߕߍ߫ ߤߐߗߑߓߌߞߑߟߍߙ», ߞߏߣߵߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߐ߯ߓߘߍ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߤߊߕߍߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬߹ ߞߏ߫ ߣߴߏ ߕߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߥߊ߬ߣߊߙߌ߫. ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߛߑߕߊߡߍߙ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߏߘߌ߫ ߡߞߊߣߌ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊߛߌߦߊ߫. ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߬߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ (ߊߟߏߡߊ߲ ߘߐ߫) ߊߜ߭ߙߊߕߍߞߑߣߌߞ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ߖߎ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ߸ ߏ߬ ߞߍ ߕߟߋ߬ߓߋ-ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߞߊ߬ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߟߊߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߁߉߆߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫.

ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߖ߭ߑߝ߭ߌ ߊߤߊߙߏߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏߛߊߘ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߋߌߛ߭ߑߡߊ߲ߣ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߙߊߜ߭ߎߥߋ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߡߊߙߑߕߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊߤߊߙߏߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߗ߭ߋߙߊߙߘ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߛߊߏ߫ ߔߟߏ߫ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߗߍ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲ߝߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߜߌߟߌ߲߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊߓߍ߲߭߸ ߊ߬ ߣߴߌߛߌߙߊߍߟ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߏ߬ߣߊ߬ߞߏ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߏߛߊߘ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߊߞߍ.

ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߛߑߕߊߡߍߙ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߎ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ ߞߍߌߙߊߛ ߁߉߆߉ ߟߊ߫. ߥߐߟߝߑߜ߭ߊ߲ߜ߭ ߜ߭ߋߙߊߙߘ ߥߊߣߍ߲ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߁߉߇߁ ߠߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߛߓߍ ߕߏ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߓߟߏ߫. ߘߊߘߛߐߛߐ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߁߉߇߄ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߡߊ߲ߜߟߋ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߌߕߊ߫ ߛߑߕߊߡߍߙ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߌ߫߸ ߘߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫, ߏ߬ ߞߍ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ߍߟߑߘߏߙߊߘߏ߫ ߓߏ߲߫ ߘߋߣߍ߲ (bungalow) ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߛߎߝߙߎ ߟߊ߫ ߛߑߕߊߡߍߙ ߡߊ߬. ߙߐߟߝ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߐ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬ ߁߉߇߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊߖ߭ߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߒߕߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߖߐߞߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍߕߊ ߞߐ߫. ߡߊ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ (vasculaire-cérébral) ߓߌߟߊߒߘߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߍ߰ ߟߊ߫ ߁߉߇߆ ߟߊ߫. ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߐ߬ߕߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߏߘߌߡߌ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߲ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߥߐߟߝߑߙߊ߲ߡ ߣߌ߫ ߟߌߛߏߟߍߕ ߓߏߛߍߙߕ ߟߎ߫ ߓߘߊ ߓߍߙߑߕߌߦߏߜ߭ߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ߬ ߛߏ ߟߊ߫ ߁߉߇߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߐ߬ߕߊ߲ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߏ߭ ߞߊ߲߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߡߊߡߌ߲߬ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߝߎ߬ߙߋ ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߥߐߟߝߑߜ߭ߊ߲ߜ߭ ߜ߭ߋߙߊߙߘ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߛߓߍ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߇߁ ߠߊ߫.

ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߕߊ߯ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߓߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߎߋߣߏߛ ߊߙߍߛ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߥߌߋߛߍ߲ߕߊߟ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߜߙߍ߬ߞߌ߬ ߕߌ߲ ߞߌߕߑߣߐߛ ߘߐ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߍߛߑߔߊߢ ߁߉߇߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߙߊߜ߭ߎߥߋ߫ ߁߉߇߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߣߐ߬ ߓߐߟߌ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫߹ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߢߊߛߙߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ ߁߉߈߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߊ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߴߌߛߌߙߊߍߟ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߌߛߌߙߊߍߟ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ-ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߕߊߌߡߛ ߣߌ߫ ߛߌߡߐ߲-ߥߊߌߛߍ߲ߕߊߟ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫ ߤߍ߲ߛ ߛߋߘߑߡߌߍߙ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߁߉߈߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃߁ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߕߋߙߌ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߐ߲ߕߖ߭ߑߓߎߙߜ߭ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߖߊ߬ߥߏ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߓߊߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߏߛߍߙߕ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߛߦߊ߬ߞߏ ߟߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߏߛߍߙߕ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߊߞߏߝߐ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߥߎ߯ߙߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߞߊ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߓߍ߯ ߓߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߛߊߦߌ߫߹ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫. ߙߐߟߝ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߁߉߈߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߭ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߘߏ߲߰ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߓߎ߰ߘߌ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊߏ߫ ߔߟߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.