ߖߋߙߌ߫ ߙߋߥߑߟߌ߲ߜ߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߋߙߌ߫ ߙߋߥߑߟߌ߲ߜ߭
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜ߭ߊߣߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Jerry John Rawlings ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߖߋߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߙߊߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮Papa J, Junior Jesus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1947 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߊߞߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߂ ߣߍߣߍߓߊ 2020 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊKorle - Bu Teaching Hospital ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭COVID-19 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߊߞߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߣߊ߬ߣߊ߬ ߞߏ߬ߣߊߘߎ ߊߜߌߋ߬ߡߊ߲ߣߵ ߙߊ߬ߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Zanetor Agyeman-Rawlings, Amina Rawlings ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, Ewe, Twi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߣߊ߲߬ߕߌ߮, ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߞߊ߲ߕߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߊߗߌߡߏߕߊ߫ ߛߑߞߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߊߞߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊArmed Forces Revolutionary Council, Ghana, National Democratic Congress ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫1992 Ghanaian presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫1979 Ghanaian coup d'état ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊcaptain ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐSecond Liberian Civil War ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Ghana Air Force ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Holy Spirit Cathedral (Accra) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Ghana Place Names URLhttps://sites.google.com/site/ghanaplacenames/places-in-perspective/birthplaces#h.iok4e2ow8cqq, https://sites.google.com/site/ghanaplacenames/places-in-perspective/birthplaces#h.qcain25x7yrs ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߋߙߌ߫ ߙߋߥߑߟߌ߲߫߸ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߖߙߋߡߌߦߊ߫ ߙߋߥߑߟߌ߲߫ ߖߐ߲ߣ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߁߉߄߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂ ߡߊ߬ ߊߞߙߊ߫ (ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ\ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߂߀ ߣߍߣߍߓߊ ߁߂ ߡߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߁߉߇߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߁߉߈߁ ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ ߂߀߀߁ ߠߊ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋߙߌ߫ ߖߐ߲ߣ ߙߋߥߑߟߌ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂ ߟߋ߬ ߡߴߊߞߙߊ߫߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߌߞߑߕߏߙߌߦߊ ߊߜߏߕߎ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋߡߛ ߙߊߡߑߛߋ߫ ߖߐ߲ߣ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߲ߛߦߊߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߞߍߛߑߕߏߟ ߘߎߜ߭ߑߟߊߛ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߋߞߐߛ (ߛߑߞߏߕߑߟߊ߲ߘ). ߖߋߡߛ ߙߊߡߑߛߋ߫ ߖߐ߲ߣ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߛߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߘߎ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߥߦ ߞߊߛߑߕߏߟ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬. ߙߋߥߑߟߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߛߏ ߊ߬ߗߌߡߏߕߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊߞߙߊ߫. ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߓߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌߡߎ߲߬ ߒߖ߭ߍߡߊ ߣߌ߫ ߋߥߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ߫ ߕߜߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߛߌߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߙߐߥߑߟߌ߲ ߠߊߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߎߟߋ߲߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߙߐߥߑߟߌ߲ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߣߊߘߎ߫ ߊߜ߭ߌߦߋߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߝߘߎ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߊ߬ߗߌߡߏߕߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߃ ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߘߊߞߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߁߉߆߈ ߠߊ߫߸ ߕߋߛ߭ߌ߫.  ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߣߊ߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߙߌ߲߫ ߖߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߘߐ߱ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߆߆ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊߞߊ߲߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߣߐ߰ߟߊ ߟߎ߫. ߖߋߙߌ߫ ߙߐߥߑߟߌ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߝߟߐ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߴߊ߬ ߞߐ߫ ߁߉߇߉ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߅ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߄\߁߉߇߉ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߑߙߍߘ ߊߞߎߝߏ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߓߋ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߁߉߇߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߄ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߌߡߊ߲ߣ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߣߊ߲ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߈߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߁ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߌߡߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߓߋ߬.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߟߊߟߌߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊߦߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߖߊ ߟߋ߬ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߥߊߟߌ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ (fond monétaire international) ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߠߊߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫.  ߊ߬ ߤߊߡߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߕߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߖߋߙߌ߫ ߙߐߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߥߙߍߥߙߍߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ (privatisations) ߝߣߊ߫. ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߸ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ «ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ» ߡߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߐ߰ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߏߙߏ߲ߘߏߟߌ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߞߍ߫ ٪߅ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߏ߯ߙߏߟߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ٪߁߀ ߠߊ߫.

ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ ߊߝߙߌߞߌߟߊ߲ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߝߊ߬ ߞߑߥߊ߰ߡߍ ߒߞߙߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ «ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊߓߊ߮» ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߓߊ ߣߌ߫ ߞߘߊߝߌ߫ ߟߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߠߋ߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߕߐߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫.

߁߉߈߉ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬߸ ߙߋߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߙߋߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊߥߙߍߦߊ ߟߊߘߊ߬ߤߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߓߍ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߜߘߌ ߛߌ߰. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߡߊߜߍ߲ߠߌ߲ ߘߊߞߘߐ߫.

ߞߙߎߞߊߥߙߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߇, ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇, ߁߉߉߃ ߟߊ߫.  ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭ (ߛߋ.ߘߋ.ߊ.ߏ) ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߏߖߊ߮ ߢߊߓߐ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߜ߭ߊߣߊ߬ ߦߋߣߍ߲ ߓߊߛߌ߯ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߙߋߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߛߊ ߡߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߏߖߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߝߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߖߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߌߞߐߕߎ߲߯ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߍ߬߸ ߡߐ߲߬ߟߐ߲ ߡߎߘߋ߫ ߝߙߊߟߌ (taxe sur la valeur ajoutée «TVA\VAT») ߞߊ߲ߞߋ ߓߟߏ߫. ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ٪߆߀ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߤߊߞߍ ߡߊߖߌ߰.

ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߖߋߙߌ߫ ߙߐߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ (ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ) ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߇, ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇, ߁߉߉߇ ߟߊ߫. ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐߛߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߙߋߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߖߐ߲ߣ ߊߕߊ߫ ߡߊߟߛ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߍ߬߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߖߐ߲ߣ ߞߎߝߎߐߙ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎߘߊ (NPP) ߞߎ߲߬ߠߊ߬. ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߙߋߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫. ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߈, ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߎ߲ߜߙߊ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߖߐ߲ߣ ߊߕߊ߫-ߡߟߌߛ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߙߎߕߙߎߟߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫. ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫.

ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߂, ߂߀߂߀ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇߃ ߘߐ߫߸ ߊߞߙߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߞߐߙߑߟߌ߫-ߓߎ߫߸ ߊ߬ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߢߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߣߊ߫ ߝ߭ߌߞߑߕߏߙߌߦߊ߫ ߊߜߏߕߎߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߄, ߂߀߂߀ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߊ߬ߣߊ߫ ߊߞߎߝߏ-ߊߘߏ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߌ߫. ߙߋߥߑߟߌ߲ߜ߭ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߓߙߌ߬ ߥߊߟߌߕߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߞߋߕߊ߫. ߊ߬ ߓߊߘߍ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߃, ߂߀߂߀ ߠߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߞߣߍ ߞߊ߲߬.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]