ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ
ߞߍ߬ߟߍ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߣߴߌߛߌߙߊߌߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊߛߎߍߖ߭ ߞߏߖߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬War of Attrition ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߟߊߓߍ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌOrder of battle for the Six-Day War ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ (ߤߋߓߑߙߋ ߘߐ߫: מִלְחֶמֶת שֵׁשֶׁת הַיָּמִים, Milhemet Sheshet HaYamim: ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫: النكسة, ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲߸ ߥߟߊ߫ ߁߉߆߇ حرب߸ ߁߉߆߇ ߞߍ߬ߟߍ) ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߞߍ߬ߟߍ߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߞߟߍ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߣߴߌߛߑߙߊߍߟ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߊ߲߭ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫.

ߌߛߑߙߊߍߟ ߣߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߣߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߈ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫. ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߟߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߦߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߕߎ߲߫ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߅߀ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߐ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߊߙߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߞߏ ߥߎߦߋ߲ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߅߆ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲ ߌߛߑߙߊߌߟ ߡߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߌߣߊ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ (FUNU) ߠߎ߬ ߓߙߌ߬ߓߙߌ߫ (ߜߍ߲߫).  ߌߛߑߙߊߍߟ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊߥߟߊ (ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍߦߌߟߊ)߸ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߞߊߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߓߍ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߭ ߢߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߛߘߍߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߌߛߑߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߗߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߓߙߊ߬ ߘߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߛߌߣߊߌ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߊߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫.

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߝߍ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߌ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߌ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߋ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ (ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߊ߬߸ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߫  ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߓߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ ߟߊߛߊ߬ߦߊ߫.

.

ߌߗ߭ߌߔߕ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߡߊ߬߸ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߝߍ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߁ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߎߕ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߏߘߏ߲ߜߏ߫ (ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߲߬ߞߌ߲߫)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߂߀ ߀߀߀ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߁߀߂߀߀ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߥߊߟߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߖߎ߰ ߟߥߊߟߌߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߘߐ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߟߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߍߡߊ߬ ߝߏ߯ ߛߌ߯ߙߌ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߢߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߡߝߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊߛߍߙ ߘߐߕߊ߲߬ߞߌ߲ߕߊ߲ߞߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߌ ߞߐߕߎ߲߫ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߞߏߛߐ߲߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߞߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߝߟߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߐ߲߫ ߞߌߔߎߙ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߁߉߇߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߐ ߟߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌߣߌ߲ߞߊ ߡߐ߰ ߂߈߀ ߀߀߀ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߃߂߅ ߀߀߀ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫  ߡߐ߰ ߁߀߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߏߟߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߲߬. ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߜߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߝߊ߲߭_ߊ߲_ߝߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫߸ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߋ߬.

ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂, ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߊߛߍߙ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߟߊ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߜ߭ߌߝߑߜ߭ߝߊ߫ ߓߌߙ ߛߊ߲ߡߊߜߘߋ ߟߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫߸ ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫, ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ «ߛ߭ߤߊߟߊ߲߫ ߥߊ߬ ߊߤߊ߬ߟߊ߲߫»߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫߹

ߜߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߍߖ߭ ߞߏߖߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߕ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ (FUNU) ߟߊߛߣߍ ߡߊ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߁߉߄߉ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫. ߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ߫ ߓߘߎߓߘߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߫߸ ߁߉߆߆ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߓߍ߲ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߝߍ߬. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ ߕߏߘߊ߫ ߊ߬ߛߑߛߊߡߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߟߊߕߟߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ (OLP) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߎߧߊ ߣߌ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߠߊ߫ ߓߋߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߖߟߎ߬ߛߙߊ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߤߎߛߊߦߣߌ߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߲ߕߌ߫ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߣ ߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ (INEF) ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߕߋߜߋ߭ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫.

߁߉߆߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߞߊ߲߬ ߝߏߝߏ (ߥߎߦߊ) ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߘߴߊ߬ ߖߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߣߊߛߍߙ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߡߊ߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ (ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆) ߞߊ߬ (UNEF) ߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ (UNEF) ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ (ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߉) ߛߌ߭ ߟߊ߫ ߛ߭ߊߙߡ ߍ߬ߟ-ߛ߭ߍߌߞ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߟߊߣߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊߡߊ߲߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߟߊߜߍߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂–߂߃ ߡߊ߬. ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߌ߲ߘߐ߲߫ ߖߐ߲߭ߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߣߌ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߥߟߌ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߖߎ߮ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯. ߞߐ߰ߖߌ߬ߞߊ߲߬ ߕߊߡߌ߲ ߤߊߞߍ߫ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫.

ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߴߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߍ߲ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫. ߌߙߊߞߌ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ (cabinet) ߟߎ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߛߐ߱ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߰ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߟߊߥߟߌ߬.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߟߏߘߐߓߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߍ߫߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߞߍ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߬ߧߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߣߊ߲ߕߌ߮ (ߊ.ߛ.ߣ\IAF) ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߕߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊߝߟߍ߫). ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߘߐߘߎ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߟߐ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߋ߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߕߎ߲߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߐߛߊ߲߬߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߌ߬ߞߍ߬ߞߏ߲߬ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߛߊ߲߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬.

ߖߋߡߛ ߙߍߛߑߕߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߕߊߌߡߛ ߞߣߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃, ߁߉߆߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߙߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫: ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߓߏ߲ߧߊ ߡߊ߬߸ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ [ߣߊߛߍߙ ߕߊ] ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߡߊ߬߸ … ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߅߀ ߀߀߀ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߢߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߐ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߄ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ߇ ߣߌ߫ ߁߀ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫, ߡߐ߰ ߂߆߄ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߙߌߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߴߛߋ߫ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߂߀߀ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲߫ ߛߋ߯ߦߌ߲߫) ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ ߕߙߐߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߤߊߙߍߟ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲. ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߅߅߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐߙߑߘߋߛ߭ߊߌ߫ ߜ߭ߎߙ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߟߊߘߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߐߘߎ߮ ߘߐ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߋߟߊߘ ߔߟߍߘ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߍߖ߭ߑߙߍߟ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߐߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߢߊߞߘߐ ߘߐ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߁߆߀ ߀߀߀ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߀߀ ߀߀߀ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߊߣߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫߸ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߞߋߟߋ߲߫)߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍߘߋ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫. ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߊߢߐ߲ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߉߅߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ.ߔ.ߛ ߁ ߁߀߀ (APC) ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߁ ߀߀߀ (artillerie).

ߗߍ߬ ߇߅ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߝߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߥ. ߟߍߛߑߗ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߎ߯ ߟߎ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߐ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐߞߏ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫.

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߁߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߅߅ ߀߀߀ ߘߌ߫. ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߎ߫ ߟߞߊߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߢߣߊ ߄߀߲ ߠߎ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫. APC M113 ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߃߀߀ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ߫ «US M48 panttons» ߂߅߀ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߂߸ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߬ ߈߁ ߣߌ߫ ߜ.ߥ ߁߂߀ ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߜߟߍ ߕߊߘߊ߯ ߥߐ߯ߙߐ߫߸ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߛߋ߲߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ ߞߊ߲߬. ߌߛߑߙߊߌߟߌߦߊ߲ߛ ߓߑߙߊߌߝߌ߲ߜ߭ߛ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊߛߙߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊߟߌ ߝߊ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߝߊ ߕߟߊߒߕߍ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߤߊߥߑߞߊ ߤߐ߲ߕߊ߬ ߂߄ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߟߎ߬߸ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊߥߑߞߊ ߤߐ߲ߕߊ߬ ߏ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌߙߊߗ߭ ߃߲ ߠߋ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ – ߌ.ߊ.ߍߝ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߢߣߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߌߙߊߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߁߀߀ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߴߌߙߊߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫߸ ߤߊߥߑߞߊ ߤߐ߲ߕߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߜ߭ ߂߁߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߜߐߞߎ߫.

ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߟߊ߫ ߔߊ߲ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸  ߞߎ߬ߥߊߌߕߌ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߥߏ߬ ߟߊ߬ߝߊ߮ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌߛߑߕߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫. ߔߊߟߍߛߑߕߌ߲ߣ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫.

ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߌߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߍ ߘߐ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߄߂߀ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߜ߭ ߂߁ (ߡߞߌ) ߜߟߌߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊߢߊ߲ߥߊߢߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߣߐߜߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߃߀ ߕߎ-߁߆ ߓߊߘߑߜ߭ߍߙ (bombardiers moyens 30 Tu-16 "Badger") ߟߊߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߟߍߟߊ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߍߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߝߍߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߦߏ߫ ߝߊ߲߬ߓߍ߰ߓߍ߲ ߎߖ߭ߌ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߖߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߟߊߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ

ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐߜߍ ߞߊ߲߬

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߞߟߊߓߍ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ

ߘߊߛߏߟߕ ߡߌߙߊߗ߭ ߦߋ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߟߍ ߟߊ߫ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫.  

ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊߝߟߍ ߞߊ߲߬

ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߴߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߕ ߣߴߌߛߑߙߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߇ߙߋ߲ ߄߅ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߞߊ߲߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ (ߡߐߞߍߘ). ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߂߀߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߜߘߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߁߂ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏߦߊ߲߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߞߊ߬ߟߊ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߟߎ߬ ߜߊ߲߫ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߐߓߋ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ߲ (ߙߘߊ) ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫. ߘߏ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߊ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬.

ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߜߎߕߙߎ߫: ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߜߘߋߕߌ߮ ߊߓߘߎߟ ߤߊ߬ߞߌߡ ߊߡߍߙ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߕߌ߯ ߞߟߍߕߌ߮ ߛߌ߬ߘߌߞߌ߬ ߡߤߊ߬ߡߎߘ ߟߎ߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߬ߟߑߡߖ߭ߊ߫߸ ߓߌߙ ߕߡߊߘߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߛߌߣߊߌ߫߸ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߓߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߊߏ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߘߴߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߘߊ߯ ߘߎ߱-ߛߊ߲ (SA-2) ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߟߊ߫.

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߖߑߟߎ߲߫߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߟߊ߲ߓߏ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏߞߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߝߙߋߞߋ ߞߊ߬ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲߫ ߜߘߋ ߟߎ߬ ߟߊߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߜߘߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬: ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߌ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߝߙߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߠߌ߲ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߠߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߜߋ߬ߘߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߏߘߏ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߕߌߢߍߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߜߊ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫. ߓߟߏ߫ ߟߊߜߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߙߌߛ߭ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߜߘߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߘߋ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫. ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߛߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߟߊ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߢߌ߬ߣߡߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߕߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬߸ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߄ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߞߍߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ (ߞߍ߬ߟߍ) ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߃߃߈ ߠߎ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߁߀߀ ߝߊ߰߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫.

ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߕ.ߎ-߁߆ (bombardiers tu-16) ߃߀߸ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߟ.ߟ-߂߈ (ll-28) ߂߇߸ ߄߀ ߘߐ߫߸ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߝߟߍߟߊ ߛߎ-߇ (su-7) ߁߂, ߡߌߜ߭-߂߁ (21-MIG) ߉߀߸ ߡߌߜ߭-߁߉ (MIG-19) ߂߀, ߝߟߍߞߍ߫ ߡߌߜ߭-߁߇ (bombardier MIG-17)߸ ߂߅, ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߊ߯ ߃߀ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߌߞߐߕߎ߲߯߸ ߓߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ (ߡߛߌߟ) ߛߊߡ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߁߉ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߁߃ ߟߊߓߋ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߞߟߊ߬ ߜߟߍ ߓߟߏ߫. ߌߛߑߙߊߌߟ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߓߋ߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ ߤߊߥߞ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߣߋߜ߭ߍߝ߭ ߘߐ߬ߞߌߛߍ (ߣߎ߳ߞߑߟߍߙ) ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߡߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫. ߞߋߟߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߘߏ߫ ߝߏߘߏ߲ߕߐߟߊ ߓߟߏ߫.

ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߝߍߕߦߊ ߝߍ߬ߖߛߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߘߐ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߓߘߴߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫ ߞߟߊߘߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߝߐ ߌߛߑߙߊߌߟ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߥߙߍߓߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߘߐߜߊ߬ߛߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߞߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߟߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߴߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߛߙߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߏ߲߫ ߕߐ߬ߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߟߍ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߝߙߎ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߜߘߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߎߢߊ߲ߓߍ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߓߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߇߀ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬.

ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߣߊߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߸ ߁߉߆߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߅-߆[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߛߌ߬ߣߊ ߥߣߊ߬ߙߌ ߞߘߐ߫ ߞߑߝߊߙ ߡߊ߬ߌߡߎ߲ߣ

ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߸ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߝߌߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߁߀߀ ߀߀߀ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߉߀߀ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߉߅߀ ߟߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߟߊ߲߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ (APC) ߁߁߀߀ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ ߁߀߀߀ ߠߎ߫ ߟߊ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊߓߐߟߌ߫ ߢߊ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߛߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߦߊ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߟߐߡߌ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ߬ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߟߊߘߊ (ߞߟߊߓߍ߲) ߘߊߞߘߐ߫.

ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߕߌ߯ߓߏߟߏ߲߫ (brigades) ߥߐ߯ߙߐ߫ ߘߌ߫߸ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߇߀߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߇߀߀ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߞߎߘߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߡߊ߬ߞߎ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߜߘߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬.

ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ (ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߊߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬ߟߌ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬)߸ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ (ߞߊ߬ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߁߉߅߆ ߕߊ ߢߐ߲߭ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫) ߣߌ߫ ߞߍߞߌߦߊ (ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߓߏߟߏ߲ ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߬ߟߌ߫ ߝߊ߲ߞߊߢߊ ߘߌ߫).

ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ (ߍ߬ߟ ߊߙߌߛ߭)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬ ߇ ߙߋ߲ ߅߀ ߟߊ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߕߊߟ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߣߤߊߟ ߐߖ߭ ߢߝߊߟߋ߲ ߡߟߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߦߎߣߌߛ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߢߍߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߎߕߋߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߡߙߌߦߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬. ߕߊߟ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߙߝߊ ߜ߭ߊߔ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߏߥߏ߫߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߡߟߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߘߐߛߊ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫߸ ߍ߬ߟ-ߞߊ߲ߕߙߊ߫ ߣߌ߫ ߍ߬ߟ-ߛ߭ߊߞߌ߯ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎߍߖ߭ ߥߦߏ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.. ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߜߍ߬ߟߍ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ ߟߎ߫. ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߍ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߥߊ߬ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߫ ߛߐ߲ߛߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߕߊߟ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߠߊߛߌ߲߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߇߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊߙߌ߲ ߛ߭ߑߡߎߍߟ ߜ߭ߏߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߴߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߇߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߊߣ ߦߎߣߌߛ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߆߀߲ ߡߍ߲ ߠߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߌ߲ ߡߋߣߊߛ߭ߍߡ ߊߝ߭ߌߙߊߡ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߊ ߞߊ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߣ ߦߎߣߌߛ ߟߊߝߏ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߙߝߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߜ߭ߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߥߏ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲߫ ߝߍ߯ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߣߌ߲߫ ߜ߭ߏߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߢߍߟߐ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߎ߯ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߣߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߆߀߲ ߠߎ߬ ߖߌ߰ (ߘߏ߲߬) ߘߊ߫ ߕߌ߬ߢߍ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߕߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ߕߎ߲ ߘߊߓߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߓߍ߲߬ߕߍ ߡߊ߬ ߞߊߣ ߦߎߣߌߛ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫.

ߜ߭ߏߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߢߍߝߍ߬ ߡߟߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߙߝߊ߫ ߖߐ߬ߟߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߙߝߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊߝߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛ߭ߋߌߞ ߖ߭ߎ߬ߥߍߌߘ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߫ ߡߟߌ߫ ߛߋߦߌ߲ ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߞߊ߲߬. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߢߍ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫.

ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߊߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߛߐ߰ ߟߊ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߊߝ߭ߌߙߊߡ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߝߘߏ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߢߊߙߊ߲߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߖߛߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬. ߛߎ ߦߋ߫ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߊ߫. ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߝߊߙߌ߲ ߜ߭ߏߣߍ߲߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߕߏ߫ ߙߝߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߄߀ ߝߣߊ߫.

ߢߍ߫ ߛߐߘߐ߲ ߊߙߌߛ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߫߸ ߛ߭ߊߞߍߘ ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߅ ߡߊ߬߸ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊߙߌߛ߭ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߕߟߋ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫߸ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߇߉߲ ߝߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߖߌߙߊߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߟߌ߫ ߇ ߖߊ߲߰ߧߊ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߌߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߁߂߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߏ߬ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߫. ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߆߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐߞߌߓߊ߯ߕߐ߫ ߉߃ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߂߈ ߠߎ߫. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߊߙߌߛ߭ ߛߏߞߡߊߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋߣߍ߲ ߊߙߌߛ߭ ߛߏߞߡߊߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߕߊߟ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߙߝߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊߣ ߦߎߣߌߛ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߡߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߆߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߙߌߛ߭ ߛߏߞߡߊߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߇߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߕߋ߬ ߖߌߙߊߘߌ߫ ߞߍ߲߬ߞߍ߲߫ ߝߍ߬. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ ߠߊ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߇ ߙߋ߲ ߅߀ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߈ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߦߏߛߌ ߔߋߟߍߘ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ (compagnie) ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟ-ߊߙߌߛ߭ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߙߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߥߏߦߌߞߊ߫. ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߏ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ ߛߏ ߘߌ߫. ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߞߊ߲ (ߞߏ߲߬ߞߊ߲) ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߊ߲ ߡߊ߬߸ ߘߏ߯ߘߏ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯߸ ߝߢߐߘߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ (ߌ.ߡ.ߝ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ «ߛߏ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬. ߓߊߏ߬ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߲ߘߐߛߡߍ (ߓߊߟߌߞߐ߲) ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐߘߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ߜߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߣߍ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰. ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߠߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߞߐߡߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ߜߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊ߬ߦߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߜ߭ߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߣߊ߬ ߊߙߌߛ߭߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߏ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊ߬.

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߍߕߌ߯ߓߏߟߏ߲߫ (brigadier-général) ߊߝ߭ߑߙߤߊߡ ߦߐߝߍ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫߸ ߕߊߟ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߊߙߐ߲߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߦߐߝߍ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߊߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߕߊߟ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌߙߊߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߞߊߣ ߦߎߣߌߛ. ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߟߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߞߐߝߍ߬. ߜ߭ߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߫߸ ߝߊߙߌ߲߫ ߦߌߛߑߙߊߍߟ ߜ߭ߙߊߣߌߕ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬ ߛߎߍߖ߭ ߥߦߏ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߜ߭ߏߣߍ߲߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߊ߬ߕߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߙߎ߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߌߙ ߟߤߊߝߊ߲߫ ߣߌ߫ ߖߓߊߟ ߟߌߓߑߣߌ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬.

ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߊ߬ߓߎ-ߊߜ߭ߋߌߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߕߟߊ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߞߙߊߞߏ:ߊ߬ߓߎ-ߊߜ߭ߋߌߟߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ (߁߉߆߇)

ߞߎߘߎ߲ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߊߙߌߊߟ ߛ߭ߊߙߐ߲߫߸ ߊ߬ߓߎ-ߊߜ߭ߋߌߟߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߆ ߡߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߃߈߲ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߘߐ ߊߙߌߦߊߟ ߛ߭ߊߙߐ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߎߡ-ߞߊߕߌߝ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ ߞߎߘߎ߲߫ ߂߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߛߊ߯ߊߘߌ߫ ߣߊߜ߭ߎߌߓ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ (ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊߜ߭ߎߌߓ ߜߎ ߢߊ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬) ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߥߊ߬ߜߏ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߕ-߃߄-߈߅ (T-34-85) ߉߀ ߘߌ߫߸ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߎ-߁߀߀ (SU-100) ߂߂ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߁߆߀߀߀ ߟߎ߫. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߄߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐߝߍߟߊ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߁߅߀ ߟߎ߫߸ ߥߟߊ߫ ߊ.ߍߡ.ߌߞߛ-߁߃ (AMX-13)߸ ߘߊ߲ߕߎߙߌߦߐ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡ߅߀ ߛߎߔߐ ߛ߭ߊߡߊߣߛ (ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߡ-߄ ߛ߭ߊߡߊߣߛ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲).

ߛߊ߲߯ ߣߌ߫ ߛߊ߲߫ ߕߍ߫߸ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߊߝ߭ߑߙߤߊߡ ߦߐߝߍ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ ߕߏ߲ (ߜߎ߲ߞߎ߲\ߜߘߏߜߘߊ) ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊߞߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬. ߛ߭ߊߙߐߣ ߠߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߎߡ-ߞߊߟߌߝ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߯ߣߊ߮ ߟߊ߫ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߯ ߟߊߖߎߙߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߖߌ߰ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߞߕߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊߞߘߎ߫ ߡߊ߬. ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ (ߓߌߟߍ߲ߘߋ) ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟ-ߞߎߛߑߡߦߊ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߮ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛ߭ߊߙߐ߲ ߠߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߦߋ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߞߊ߲߬ ߛߌߣߊߌ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߕ ߎߡ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߎߡ ߕߊߙߑߝߊ߫ ߣߌ߫ ߤߌߟ ߁߈߁ ߠߎ߫ ߘߐ߫. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߓߋ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߝߋ߲ߞߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛ߭ߊߙߐߣ ߠߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߍ߰ߜߍ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߊ ߞߊ߲߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߝߏߘߏ߲ (Mones) ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߌߛߌߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߖߐ߬ߟߐ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߏߟߏ߲ ߝߍ߬ ߊ߬ߓߎ-ߊߜ߭ߋߌߟߊ߫߸ ߝߌ߬ߕߙߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߏ߲߫ ߘߐ߫. ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߁߀߅ ߣߌ߫ ߁߅߅ ߟߎ߫ ߞߏ߲߬ߞߊ߲߫ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߕߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߖߌ߯ߖߊ߮ (ߓߐߛ\ߓߎ߳ߟ) ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߡߙߊ߬ ߝߊߙߌ߲ ߦߋߞߎߕߌߍߟ ߊߘߊߡ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߣߊ߯ߣߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߦߋ߫ (ߟߊߞߏߟߐ߲߫) ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߌ (ߡߊ߬ߝߊ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫.

ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߢߍ߫: ߊߍߡߌߞߛ ߁߃ (AMX 13) ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬

ߛߎ ߦߋ߫ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߋߟߋ߲ߛߊ߫ (ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߬) ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎߝߟߊ߫ ߕߊߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߍߣߍ߲߫߸ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߐ߲߮ ߓߏ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬. ߂߀ ߙߋ߲ ߀߀ ߠߊ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ (ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲) ߘߏ߫ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߎߡߑߞߊ߬ߕߌߝ߸ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ ߞߌߛߍ߫ ߆߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߫ ߂߀ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ ߓߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲ߛߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫. ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߛߘߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߟߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߝߊߕߌ (ߘߎ߰ߘߐ߬ߝߏߘߏ߲) ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߖߝߊߕߌ߫ (ߝߏߘߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫) ߟߊߥߟߌߟߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ ߛߝߊ߫ (ߛߝߊߡߊ) ߞߊ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. (ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߌ߲ ߘߊߣߌ ߡߋߕߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߎߙߊ߲߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߞߕߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߣߊ߯ߣߊ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߟߊ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߘߊߞߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߜߟߍ߬ (mortier) ߜߊߛߌ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߦߙߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߊߘߊ߮ ߟߎ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰߸ ߞߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߟߊ߫ ߝߏߦߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߓߍ߲߬. ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߓߊߟ ߟߌߓߣߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߎߡ-ߞߊ߬ߕߌߝ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫. ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߊߓߏ߲߫ ߜߟߍ߬ ߞߌߛߍ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߊ߲ߝߘߊ ߘߝߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߫ ߖߍ߬ߘߍ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߡߊ߬. ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄߂ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߁߄߀ ߠߎ߫ ߖߐߞߌ߫ (ߡߊߘߌߡߌ߲߫).

ߦߐߝ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛ߭ߊߙߐߣ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߎߡ-ߞߊ߬ߕߌߝ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬. ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߎߡ-ߞߊ߬ߕߌߝ߸ ߏ߬ ߟߢߊߙߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ ߝߏߘߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߕߑߛߤߊߟ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߁߆ ߙߋ߲ (ߟߊ߲߭ߛߊ߬ߙߊ) ߟߊ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߕߊ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߌ߫. ߛߍ߬ߘߏ߲ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߄߀ ߠߎ߫ ߘߐߕߌߢߍߟߌ ߣߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߁߉ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߄ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߄߁ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ߫ ߃߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲߫ ߁߀߀ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

= ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ =[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊߙߌ߲߫ ߊߟߌߓߍߙ ߡߊ߲ߘߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߈߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߯ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߅ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߜߊߣߊ߲ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲ߕߌߟߊ߫ ߘߊ߮ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߛߓߍߘߊ (bunkers) ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߕߘߍ߬ ߛ߭ߊߙߐߣ ߠߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߐ߫ ߣߊߞߌߟ. ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߙߌߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߢߍߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߍ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߛߎ ߦߋ߫ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߘߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲ ߞߎ߲ߕߌߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

ߙߊߝߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊߣ ߦߎߣߌߛ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬. ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߯ ߡߐߛ߭ ߘߊߦߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߕߙߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫. ߔߊߟߋߛߕߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߎ߮ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߣߙߌߡ ߣߌ߫ ߞߌߛߎߝߌ߲ߡ ߖߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߋߜ߭ߎߍߝ߭߸ ߕߑߛߤߊߟ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߦߌߕߑߖ߭ߊߞ ߙߏߓߍ߲߫ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߐ߲߫ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊߙߌ߲ ߦߋߤߎߘߊ߫ ߙߋߛ߭ߍߝ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߁߲ ߠߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ ߞߌߛߍ߫ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߟߋߛߕߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߞߐߣߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߙߊߝߊ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]