ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ
Guèrra dei Sièis Jorns.png
ߞߍ߬ߟߍ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Arab–Israeli conflict ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Order of battleOrder of battle for the Six-Day War ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ (ߤߋߓߑߙߋ ߘߐ߫: מִלְחֶמֶת שֵׁשֶׁת הַיָּמִים, Milhemet Sheshet HaYamim: ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫: النكسة, ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲߸ ߥߟߊ߫ ߁߉߆߇ حرب߸ ߁߉߆߇ ߞߍ߬ߟߍ) ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߞߍ߬ߟߍ߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߞߟߍ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߣߴߌߛߑߙߊߍߟ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߊ߲߭ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫.

ߌߛߑߙߊߍߟ ߣߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߣߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߈ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫. ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߟߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߦߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߕߎ߲߫ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߅߀ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߐ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߊߙߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߞߏ ߥߎߦߋ߲ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߅߆ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲ ߌߛߑߙߊߌߟ ߡߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߌߣߊ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ (FUNU) ߠߎ߬ ߓߙߌ߬ߓߙߌ߫ (ߜߍ߲߫).  ߌߛߑߙߊߍߟ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊߥߟߊ (ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍߦߌߟߊ)߸ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߞߊߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߓߍ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߭ ߢߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߛߘߍߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߌߛߑߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߗߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߓߙߊ߬ ߘߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߛߌߣߊߌ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߊߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫.

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߝߍ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߌ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߌ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߋ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ (ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߊ߬߸ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߫  ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߓߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ ߟߊߛߊ߬ߦߊ߫.

.

ߌߗ߭ߌߔߕ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߡߊ߬߸ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߝߍ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߁ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߎߕ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߏߘߏ߲ߜߏ߫ (ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߲߬ߞߌ߲߫)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߂߀ ߀߀߀ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߁߀߂߀߀ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߥߊߟߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߖߎ߰ ߟߥߊߟߌߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߘߐ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߟߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߍߡߊ߬ ߝߏ߯ ߛߌ߯ߙߌ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߢߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߡߝߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊߛߍߙ ߘߐߕߊ߲߬ߞߌ߲ߕߊ߲ߞߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߌ ߞߐߕߎ߲߫ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߞߏߛߐ߲߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߞߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߝߟߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߐ߲߫ ߞߌߔߎߙ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߁߉߇߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߐ ߟߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌߣߌ߲ߞߊ ߡߐ߰ ߂߈߀ ߀߀߀ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߃߂߅ ߀߀߀ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫  ߡߐ߰ ߁߀߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߏߟߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߲߬. ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߜߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߝߊ߲߭_ߊ߲_ߝߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫߸ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߋ߬.

ߜߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߍߖ߭ ߞߏߖߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߕ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ (FUNU) ߟߊߛߣߍ ߡߊ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߁߉߄߉ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫. ߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ߫ ߓߘߎߓߘߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߫߸ ߁߉߆߆ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߓߍ߲ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߝߍ߬. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ ߕߏߘߊ߫ ߊ߬ߛߑߛߊߡߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߟߊߕߟߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ (OLP) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߎߧߊ ߣߌ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߠߊ߫ ߓߋߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߖߟߎ߬ߛߙߊ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߤߎߛߊߦߣߌ߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߲ߕߌ߫ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߣ ߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ (INEF) ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߕߋߜߋ߭ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫.

߁߉߆߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߞߊ߲߬ ߝߏߝߏ (ߥߎߦߊ) ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߘߴߊ߬ ߖߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߣߊߛߍߙ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߡߊ߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ (ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆) ߞߊ߬ (UNEF) ߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ (UNEF) ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ (ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߉) ߛߌ߭ ߟߊ߫ ߛ߭ߊߙߡ ߍ߬ߟ-ߛ߭ߍߌߞ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߟߊߣߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊߡߊ߲߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߟߊߜߍߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂–߂߃ ߡߊ߬. ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߌ߲ߘߐ߲߫ ߖߐ߲߭ߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߣߌ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߥߟߌ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߖߎ߮ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯. ߞߐ߰ߖߌ߬ߞߊ߲߬ ߕߊߡߌ߲ ߤߊߞߍ߫ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫.

ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߴߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߍ߲ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫. ߌߙߊߞߌ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ (cabinet) ߟߎ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߛߐ߱ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߰ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߟߊߥߟߌ߬.