ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߟߊߣߌ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߟߊߣߌ߲߫/ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߭ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲[߁].

ߘߎ߱ ߡߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߊߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ߕߌߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߢߊ߲߬ߡߎߛߊ߫ ߏ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߕߏߘߊ ߟߋ߬،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߦߋ߲߬،ߦߏ߫،ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߞߋߕߊ߬،ߞߐ߲߬ߘߍ߫،ߕߙߊߥߟߋ߫،ߞߊ߬ߡߙߊ߬،

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߊߣߌ߲߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߦߙߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߡߍ߲ ߛߎߡߊ߲ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫،ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫

ߡߊ߬ߟߏ،ߢߐ߭،ߞߋ߲߬ߘߋ، ߝߏߣߌ߲߫،ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ،ߥߎߛߋ߲،،ߏ߬ ߞߐߝߍ߬،ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߏ߬ ߞߐ߫ ߓߏߟߌߛߐߟߊ

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫