ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߏߝߊ߬ ߝߎߥߊ߲ߢߍ߫ ߡߊߘߏߣߌ߲ߟߊ߲
ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐFatala ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߁߁′߃″N ߁߄°߂′߃߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Boffa.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Ibrahima Barry ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߕߟߋߡߟߋ߬, Fria Prefecture, ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲Mixifore, Landoma, Baga Sobané, Baga Sitemu ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ


ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߓߏߝߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ߫ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ (߈) ߠߋ߬ ߘߌ߫: ߓߏߝߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߞߏߟߌߦߊ߫߸ ߘߎߔߙߎ߫߸ ߞߏߓߊ߬-ߕߊ߭ߕߋ߬ߡߊ߫߸ ߟߌߛߏ߫߸ ߡߊ߲ߞߎ߲ߕߊ߲߫߸ ߕߊ߬ߡߌߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎߢߌߝߟߌ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߂߇߂߁߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬