ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߟߋߡߟߋ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߟߋߡߟߋ߬/ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߝߎߟߊ߫ ߛߏߓߊ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߯ߣߌ߲߬..

ߕߟߋߡߟߋ߬
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߅߄′߂߂″N ߁߃°߂′߃߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Télimélé.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߎߟߊ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߐ߰ ߂߈ ߄߄߀߉ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋߡߟߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߙߎߥߊߟߌ߬، ߘߙߊ߬ߡߊ߲ߢߊ߲ߞߌ߬،ߜ߭ߎߜ߭ߎߖߋ߫،ߞߏߓߊ߫،ߞߏߟߋ߬،ߞߏ߲ߛߏߕߊߣߌ߬ ߡߌ߲ߛߌ߬ߙߊ߬،ߛߊ߲ߕߎ߫،ߛߊߙߋߞߊߟߌ߬،ߛߌ߲ߕߊ߬߬،ߛߜ߭ߏߟߏ߲߫،ߕߊߙߌߤߏߦߋ߬ ߣߌ߫..

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
ߘߏ߫