ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߏߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߏߋ߫
sector of Guinea-Bissau
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߄߅′߀″N ߁߄°߁߉′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߏߋ߫ (ߕߐ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߘߏ ߓߏߋ߫) ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߘߊߞߘߐ߫. ߝߎߥߊ߲ߢߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߍߟߌ ߘߌ߫ ߓߏߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߔߊߙߞߌ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫[߁].

ߓߏߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߟߍ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߜߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ߫ ߡߙߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲߬. ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߆ ߡߊ߬ ߁߉߆߉ ߟߊ߫߸ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߰ߟߋ߲ (ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ߔߊߣߌߦߊ߫ ߘߋ߫ ߞߛߊߘߏߙߋ߫ ߁߇߉߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬) ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߓߏߋ߫. ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߏߙߎߓߊߟ ߓߊ ߕߍ߰ ߞߎߘߍ߫ ߂߂ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߍߝߍ߬߸ ߜߋ߲߬ߜߋ (ߞߎߟߎ߲) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߊ߫ ߞߏߖߎ߮ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߝߘߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄߇ ߣߌ߫ ߓߏߋߞߊ߫ ߅ ߟߎ߫ ߝߊ߰߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߗߌߗߌ (ߛ߭ߋߛ߭ߋ߫) ߥߊ߬ߥߎߟߋ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߔߋ.ߊ.ߌ.ߗ߭ߋ.ߛߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߏߋ߫ ߟߋ߬ ߁߉߇߃ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߝߣߊ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߁߉߇߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߄ ߡߊ߬. ߓߏߋ߫ ߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߇߄ ߠߊ߫ ߟߌߛߑߓߐ߲ߣ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߐߝߍ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߊ߬ߛߏ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߏߋ߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ߲ߛߏߦߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬.

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬