ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫
ߛߏ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫, ߔߕߏߞߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߁߇′߀″N ߁߄°߁߃′߀″W, ߁߂°߁߆′߄߈″N ߁߄°߁߃′߂߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߥߟߊ߫ ߒߜ߭ߊ߯ߓߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߝߣߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߛߏ߫ ߟߊ ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߅߃߇ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߒߜ߭ߊ߯ߓߎ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐߖߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬. ߊ߬ ߡߊߖߌ߰ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߡߊ߫ ߞߏߟߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߣߌ߫ ߞߟߐ߬ߞߐ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌߟߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫[߁].

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߝߌߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߛߟߊ߫ ߞߟߍ (ߕߙߎߓߊ߲߫ ߞߟߍ) ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߡߙߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬. ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ ߘߊ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߭ ߡߊ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫. ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߣߏߝ߭ߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߜ߭ߏ߬߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߜ߭ߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߎߙߏ߫ (ߓߊ) ߛߏ ߟߊ߬ߡߌߜ߭ߏ߬ ߟߊ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߟߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫.

ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊ߬ߓߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߝߍ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߟߐ߯ߝߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߟߏߒߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߲߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߝߊߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߎ߫.

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲ ߜߍߞߊ߲߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߞߏߔߍ߲ ߊߥ «Köppen Aw») ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߕߊ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ – ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߍߟߌ ߡߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߜߙߋߡߟߊ ߘߐ߫ – ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߣߊ߬ߟߌ ߡߊߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߕߊ߬ߙߏ߲߬ߕߊ߬ߙߏ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߡߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߫ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲߫ (ߓߊ߲ߘߊ߫ ߘߐߝߊߟߋ߲) ߘߐߜߍߦߊߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬: ߊ߬ ߕߟߋ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߢߐߜߍ ߣߌ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߯ߡߍ߯ߟߌ߫ (ߛߊ߲߫ ߡߍ߯ߡߍ) ߣߌ߫ ߛߊ߲ߔߍߙߍ߲߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬߸ ߓߟߍߟߍ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߣߌ߫ ߦߌߟߌ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߓߍ߯߸ ߦߌߟߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬