ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߊ߲߬ߖߎߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬: ߞߙߊߞߏ:Infobox Ville


ߡߌ߬ߛߙߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߝߤߊߛ߸ ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫

ߓߊ߬ߖߎߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߄ ߈߂߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊߝߍ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߟߎ߫ ߅߂߃ ߅߈߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫) ߂߀߀߃ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰߰ߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲ ߛߍ߲ߕ-ߡߊ߬ߙߌ߫ (ߕߌ߲ ߓߊ߲߬ߖߎߟ) ߞߊ߲߬߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߊ ߓߊߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߰ߡߊ߬ߛߌ߰ߦߙߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫.

ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫ ߤߊ߬߬߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߁߂߉߆ ߡߊ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫ ߞߍߦߙߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߞߐߓ ߞߋߕߑߟߍߙ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߆߅߁ ߠߊ߫߸ ߞߎߙߑߟߊ߲ߘ ߡߊ߲߬ߛߊ, ߞߎߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߏ߲ߓߏ߬ ߡߊ߬. ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߣߌ߫ ߁߈߁߅ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭߭ ߛߌ߰ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߏߙߋ߫ ߕߌ߲ ߓߌ߬ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬. ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߓߛߌ߬ ߛߊ߫ ߞߴߏ߬ ߢߊ߬߬߬߬ߕߣߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߫߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߜ߭ߏߙߋ߫.ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߈ / ߁߈߁߉ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߏ߲ߓߏ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߍߙ ߜ߭ߑߙߊ߲ߕ ߡߊ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫. ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߍߙ ߜ߭ߑߙߊ߲ߕ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߖߎߟ ߛߏ ߜߘߌ ߛߌ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߟߐ߬߸ ߞߊ߬ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߊߓߌߟߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߖߐ߲߬ߞߏ ߓߍ߲߬ߘߐ ߡߊ߬ߙߊ ߢߍߕߊ߮ ߛߐ߬ߘ߲. ߏ߬ ߞߍ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߲ ߓߊ߲߬ߖߎߟ ߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߍ߲߲ߕ-ߡߊ߬ߙߌ ߊߌߛߑߟߊ߲ߘ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߓߊߕߎߛߕ ߘߌ߫߫߸ ߕߌ߲߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲ ߃߲ ߓߊߕߎߛߕ ߕߐ߮ ߘߌ߫, ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߞߍ߬߬߬ߟߍ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬߬߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮. ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߕߊߟߎ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫. ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߛߏ ߕߐ߮ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߤߊ߲߲߯ ߁߉߇߃ ߟߊ߫.

ߓߊ߲߬ߖߎߟ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߓߙߊߘߐߦߊ ߘߌ߫ ߁߉߉߄ ߞߊ߬ߙߊ߬ߝߐ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߢߍ߲

ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߦߊߦߊ߬ ߖߊ߰ߡߍ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߂ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߴߊߙߛ߭ ߂߂ ߟߐ߬ ߛߏ ߘߏ߲߲߲߬߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߏ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߎߟ ߞߎ߲ߝߊ߲ߘߐߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߗߍߓߏ߲ ߣߌ߫ ߊߟߑߓߍߙ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲߲߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߎߓߋ߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߎߓߋ߸ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߥߙߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߕߋߘߙߊߟ ߂ (ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬߬߬ߕߏ߬ߓߏ߲).

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߖߎߟ ߘߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߎ߰ߡߍ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬߸ ߦߏ߫: ߕߌ߬ߦߊ߸ ߞߊ߬ߢߊ߸ ߕߌ߲߬ ߦߙߌ (ߝߍߙߍ߲)߸ ߕߌ߲߬ ߕߟߎ߸ ߣߌ߫ ߜߏ߬ߟߏ. ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ߫߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߲߲߰ߦߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߌߡߊ߲ߕߋߙߌ ߜ߭ߊߛߍߡ ߘߌ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߥߙߍ߬ߡߊ ߌߕߊߟߑߛߌߡߊ߲ߕ.

ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬.

ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߖߎߟ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߏ߲߲߬߬ߘߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲߲߲߬߬ߖߎߟ ߣߌ߫ ߛߙߍ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߍ ߛߊߟߓߊ (ߤߊߌߥߋ) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߕߐ߲߲߫ ߛߍ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߘ ߛߕߑߙߌߞ߸ ߓߊ߲߬ߖߎߟ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߙߊ߫ ߕߍ ߞߊ߲߬. ߛߊ߲߲߲ߡߊߘߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬߬ߖߎߟ ߞߎߘߍ߫ ߂߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߖߎߟ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߸ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߁߉߉߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬߬߸ ߓߊ߲߬ߖߎߟ ߖߏߛߋߛ (ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߐߙߗ ߐ߬ߝ ߔߙߏߝ߭ߍ߲ߛ ߐ߬ߝ ߥߍߛߕ ߊߝߑߙߌߞߊ߫ (ߊ߲ߜ߭߭ߟߌߞߊ߲ߣ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲)

ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߡߊ߬ߞߐ߫ (ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ)

ߣߌߥߊߙߞ (ߣߌߥߦ ߖߊߙߑߛߋ߫)

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]