ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߛߞߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߛߞߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Muhammed ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1443 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1538 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎTomb of Askia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Askia Ishaq I, Askia Daoud ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊAskia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߛߐ߲ߜ߭ߊߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊemperor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Present in workCivilization V ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߓߐ߱ ߘߐ߫

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬߸ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߄߄߃ ߟߊ߫ ߜ߭ߊ߰ߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߅߃߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߕߐ߯ߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߲߭ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߛߌߦߊ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏߣߌ߫ ߓߊߙߏ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߁߄߉߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߓߍߙ ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߛߌߞߌߦߊ߫ ߡߎߤߡߊߘ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߛߞߌߦߊ߫ ߝߊ߯ߡߊߓߏ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߓߊ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߊߛߌ߰. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬߸ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߝߌߟߊ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߝߎߕߊ߫ ߕߐ߯ߙߐ߲߫߸ ߊߌߙ ߡߊ߲ߛߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߎߛߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߓߐߙߜ߭ߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߊߙߌߓߊߛ ߡߊ߲ߛߟߊ ߣߌ߫ ߞߋߓߌ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߄߉߂ ߟߊ߫߸ ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߎ߬ߓߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߟߋߏ߲ߣ ߊߝߙߌߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߁߅߂߆ ߟߊ߫ ߞߏ߫ : «ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߦߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߣߴߊ߬ ߞ߲ߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߓߍߙߑߓߍߙߌ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫». ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ ߞߊ߬ ߛߏߣߌ߫ ߓߊߙߏ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߁߄߉߃ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߛߏߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߓߍߙ ߘߋ߲߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߍ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߂ ߡߊ߬ ߊ߲ߝߊߏ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߘߌ߫.

ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊߢߊ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߘߎ߰ߞߟߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ߫ ߣߗ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߭ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߏ ߖߡߊ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ ߘߏ߲߬ ߛߣߍ߬ߞߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ (ߛߣߍ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲) ߣߌ߫ ߝߏߟߏ߲ ߕߋ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߐߣߐ߰ߦߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߛߣߍߞߍߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫. ߓߊ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߖߌߘߊ߲߫ ߕߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߊߜ߭ߖ߭ߊ߫ ߞߐ߰ ߓߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߊ߬ߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߲ߓߕߎ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߎߟߋߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ.

߁߄߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߓߊߛߌ߰߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߤߖߌ ߟߊ߫ ߡߞߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ (ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫) ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߘߐߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߙߌߥߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߞߊ ߛߙߋ߬ߝߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߕߎ߲ߓߕߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫.

ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊߛߋ߫ ߤߊ߲߯ ߝߎߕߊ߫ ߕߐ߯ߙߐ߲߫ (ߓߌ߲߭ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߝߏ߯ ߊߜ߭ߊߘߍߖ߭߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߁߅߁߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

߁߅߀߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߛߏߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߓߍߙ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߏߣߌ߫ ߓߊߙߏ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߡߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߖߤߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߐ߰ߛߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߏߡߊ߫ ߣߊߛߙߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

߁߅߁߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊߞߎߣߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߓߊߛߌ߯ߟߌ ߘߝߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߌ߫ ߕߍ߲ߜ߭ߍߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߤߊ߲߯ ߏ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫. ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߊ߫ ߝߍ߬߸ ߞߋߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߤߊߥߎߛߊ߫ ߞߊߝߏ ߞߊߕߑߛߌߣߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߜ߭ߐߓߌߙ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߣߏ߫. ߁߅߁߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊߜ߭ߊߘߍߖ߭߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎߥߊߙߍߞߌ (ߓߏ߬ߙߌ߬ߘߊߡߍ) ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߓߐߙߑߣߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫.

ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߞߊ߲ߕߊ߬ ߟߎ߫ ߘߐߗߍ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߓߎߕߊ߲߬ ߘߐߝߘߊ ߝߍ߬ ߁߅߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫. ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߘߊ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߊ߫.߲߬

ߊ߬ ߢߊ ߝߎߦߋ߲ߦߊߣߍ߲߸ ߖߊ߲ߓߋ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߏ߲߬ߖ߭ߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߁߅߂߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߅߃߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲߫ ߁߀߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߦߊ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬.ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߬ߞߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߐߣߍߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߜ߭ߊ߬ߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߓߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߡߐߟߐ߲ ߕߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲ߓߋ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߎ߲߭ ߜߊߟߏ߲߫߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߣߍ߲߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߁߅߃߁ ߠߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[߁]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • (en) ߕߐߡߊߛ ߊ. ߤߊߟߌ߫: the Epic of askia mohammed, Indiana university press, Bloomington, 1996, 88 p (ISBN 0-253-20990-0)ty Press, Bloomington, 19
  • (ߊߛߑߞߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ «askia Mohamed»), dans Bernard nantet, dictionnaire de l'Afrique. Histoire, civilisation, actualité, Larousse, Paris, 2006, p 30 (ISBN 2-03-582658-6)

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߡߌ߬߬ߘߊ߬߬ߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬