ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߊߞߏ:Infobox Localité du Burkina Faso

ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫/ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߎ߬ߟߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬߸ߊߟߋ߬ ߟߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߞߐߝߍ߬߸ߊ߬ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߬߸

ߊ߬ ߕߐ߯ ߓߐߣߍ߲ ߓߐ߬߬ߓߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ߣߵߊ߬ ߞߘߐ߫ ߓߐ߬ߓߐ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߤߊߡߊ߲߲ߕߍ߫ ߛߏ߫ ߘߌ߫߸ߛߌߟߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߣߌ߫ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߸ߏ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߜߙߋ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߛߌ߰ߢߊ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ߥߙߎߣߍߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫  ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߤߐߕ ߝ߭ߏߟߑߕߊ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߃ ߆߇߈ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߕߐ߯ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߖߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߂߃߁ ߁߆߂ ߘߌ߫߸߁߉߈߅ ߤߊ߯ ߁߉߉߅ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߄߁߂ ߀߀߀ ߘߐ߫߸߂߀߀߆ ߕߐ߯ߛߙߍߘߍ ߕߎ߲߬ߣߌ߲߬ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߄߈߉ ߉߆߇ ߘߌ߫߸ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߁߀߅߀.߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߂߀߁߆ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߛߏߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߕߊ߫ ߦߋ߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߎ߱ ߓߊ߲ߘߊߦߊ ߦߋ߫ ߝߏߦߌߘߊ߫  ߥߊߕߌ߮ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐ߬ߓߐ߫_ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߓߋߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ߫߸ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ߣߊߖ߭ߌ߫ ߓߏߣߌ߫߸ߊ߬ ߜߙߋߡߊ߬ߕߍ߮߮߮߁߉߉߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬.

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]