ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
surah
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎالنساء ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߞߣߊ ߘߐ߫ふじん ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߞߏߣߊ߲4. The Women, Q31204659 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Full work available at URLhttps://quran.com/4 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫Medinan surah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright statuspublic domain ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߝߐߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߁߇߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߖߌ߮ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߘߊ߫ ߖߊ߲ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߐߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߏ߬ ߟߋ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ ߕߍߟߊ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊߞߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߘߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߭ ߡߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߝߐߘߊ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ((ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߓߊ)) ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߢߍߓߍ߲ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߛߏ߬ߓߌߟߊ ߝߐߘߊ ߘߌ߫.

ߝߐߘߊ ߡߊߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߝߐߘߊ߫ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߞߕߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߣߴߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߖߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬، ߝߐߘߊ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ ߞߘߎ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߕߌ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ "ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ".

ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁- ߟߝߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ (߂) ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ: ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߊ߬ߺߊ߳ߺߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߖߎߓߓߊߦߙߌ߫ ߡߊ߬ :((ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߕ߭ߊߝߊ߯ߣ ߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߗߍ ߘߋ߲ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫، ߝߊߙߌߕߊ ߞߎ߲߬ߡߊߞߎ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߊߞߟߌ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߌߞߏ ߡߵߊ߬ ߡߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߝߊߙߌ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ، ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲ ߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߓߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߟߓߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߘߐ߬ߗߍ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߏ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߍ߯ߜߟߍߦߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߞߣߐ߫)) ߌߓߣߎ߬ ߤߊ߯ߕߌߡ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫.

߂߲- ߟߝߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ (߄) ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ: ߗߍ߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߌ߱ ߘߐ߫. ߌߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߌ߰ ߤߊ߯ߕߌߡ ߣߌ߫ ߌߓߣߎ߬ ߡߎߣߑߗ߭ߌߙ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫.

߃߲- ߟߝߊߙߌ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ (߆) ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ: ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߛߊ߯ߓߌߕߎ߫ ߓߣߎ߬ ߙߌߝߊ߯ߺߊ߳ߺߕߊ߫ ߣߴ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߙߌߝߊ߯ߺߊ߳ߺߕߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߊ߯ߓߌߕߎ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲، ߛߊ߯ߓߌߕߎ߫ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߞߘߐ߬ߗߍ߬ ߘߋ߲ ߝߊߙߌߕߊ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫، ߡߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߖߐ߲߬ ߠߊ߫؟ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫.