ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ
surah
ߕߐ߮ ߓߊߖߎآل عمران ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Imran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߞߏߣߊ߲3. The Family of Amran, Q31204655 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Full work available at URLhttps://quran.com/3 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫Medinan surah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߦߋ߫ ߝߐߘߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߦߋ߫ ߂߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߝߐߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߘߊ߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߘߐߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (آلّم)، ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߐߣߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߟߍ߬ߕߣߐ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫.

ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߘߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߊ߭ ߡߴߊ߬ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߘߌ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌߛߊ߫ ߣߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߊ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߓߟߏ߫.

ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁ -  ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬  ߊ߬ߓߎ߰ ߎߡߊ߯ߡߕߊ߫ ߓߊ߯ߤߟߌߞߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߒ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߟߊ߬ ߞߏ߫: (( ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬،ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߙߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫  ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ (ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߣߌ߫ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ) ߓߊߏ߬ ߸ ߝߌ߬ߟߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߦߏ߫…)).

߂ - ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߊߥߊ߯ߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊߡߑߺߊ߳ߺߊ߯ߺߣ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߟߊ߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫- ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ((ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ،ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߣߌ߫ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߍߝߍ߬)).

ߝߐߘߊ ߦߙߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊߥߟߊߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߡߎ߬ߣߊ߲߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߣߊ߲߬ߝߏߦߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߙߐ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߟߊߓߎ߫ ߡߊ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߘߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߙߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊߞߏߦߊ ߣߌ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ߓߊ߮ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߤߙߍ ߘߌ߫ ߓߟߏߦߊ߫، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߎ߬ߢߊ߬، ߛߎߘߊ߲ ߘߌ߫ ߘߝߊ߫ ﴿﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾﴾ ﴿﴿ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߯ ߓߐߕߏ߲߫ ߕߊ߲ߞߊ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫﴾﴾[߁].

ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬:[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߝߐߘߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߖߌ߱ ߟߋ߬، ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߣߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߝߊߙߌ߫ (߃߃) ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߝߎ߯ߟߊ.

ߝߐߘߊ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬:

. ߊ߬ ߝߟߐ߫: ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߌߘߊߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߭ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߟߋ߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

. ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߖߘߍ߬ߘߌ ߡߊ߬.

. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߝߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߥߟߊߥߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߯ߡߌ߲ߞߏ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫.

ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬:

߁ - ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߱ ߘߊߘߐߖ߬ߥߏ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.

߂ - ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߟߋ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߢߊ߯ߡߌ߲ߣߍ߲ߡߊ ߘߌ߫ .

߃ - ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߣߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߊ߲ߞߊ ߟߊ߫.

߄ - ߊߟߊ߫ ߕߐ߯ ߓߟߋߓߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫، ߣߵߌ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬.

߅ - ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߐߘߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐߙߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߘߌ߫.

߆ - ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߝߐߘߊ، ߓߊ ߸ ߟߝߊߙߌ߫ ߓߌߛߋߦߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ ߣߌ߫ ߊ߲ߛ߫ߊ߯ߙߎ ߣߊߖߑߙߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ߗߋߦߊߘߋ߲ߧߊ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߏ ߢߊ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߖߌ߰ߞߎ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߟߝߊߙߌ߫ ߓߌߛߋߦߌ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߣߊߖߑߙߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߘߋ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߓߎ߰ ߎߡߊ߯ߡߕߊ߫ ߡߊ߬ - ߊߟߊߡߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߲ߛ߫ߺߊ߯ߺߙߎߞߊ ߣߊߖߑߙߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߝߊߙߌ߫ ߓߌߛߋߦߌ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫.

ߦߙߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߸ ߟߝߊߙߌ߫ ߄߀߀