ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߏ߰ߛߎ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
(ߌ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐߛߎ߬)

ߓߏ߰ߛߎ߫/ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߣߐ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߦߵߊ߬ ߛߌ߰ߘߟߊ߬ߞߊ ߞߏߓߌߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯߯ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߰ߛߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߦߊߞߏ߫ ߕߊ߲߲ߓߊ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߝߏ߲߲߬߬ߘߏ ߝߙߍߕߍ߫ ߂ ߘߐ߫ ߸ߖߡߊ߬߬ߣߊ߫ ߞߐ߰߰߰ߘߎ߯߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߵߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߉߀

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]