ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߞߣߍ:Lancine.kounfantoh.fofana

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߊߞߏ:Babel:nqo Mediawiki.org Wikidata.org ߒ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ ߝߏߝߣߊ߫߸ ߒ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߒߝߊ߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊ߫. ߒ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߈/߁߉߆߉ ߟߊ߫. ߒ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߘߌߝ߭ߏ߫ ߁߉߇߆ ߟߊ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߒ ߝߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߁߉߇߈ ߠߊ߫߸ ߒ ߓߊ߬ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߞߏ߬ߟߋ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߒ ߠߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ (ߡߎߛߑߟߌߡ ߦߎߣߌߦߐ߲ ߛߑߞߎߤߟ) ߟߊ߫߸ ߒ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߃ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߭ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫, ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߏ߬ ߞߏߘߏ߲ߜߏ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߏ߫ ߕߊ߮ ߡߊ߬.

ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߍߓߊߟߌߦߊ[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߯ ߌ ߣߌ߫ ߞߟߊߓߎ߫ ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߋ߬ ߞߍ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߵߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߐߒߕߊ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߲߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߵߌ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߝߟߌ ߘߐ߫. ߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ߫߹ [[lancine.koufantoh.fofana=|ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫.ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ.ߝߏߝߣߊ]] (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߂߁:߅߆, ߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀߂߀ (GMT)

re[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

The name you want to change are using by other users.Do you have other name want to change?--蟲蟲飛 (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߁߃:߂߅, ߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߂߀ (GMT)

Really[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

really! I want to change this: lancine.kounfantoh.fofana to ߟߊ߲߲߲߲߭߭ߛߌ߬߬ߣߍ߬ ߞߎ߲߲ߝߊ߲߲߲߲ߕߐ ߝߏߝߣߊ߫. Thanks