ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ
ߞߍ߬ߟߍ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Scramble for Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ1824 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ1901 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬British Empire, ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߲߭ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߍ߫߫߫ ߞߟߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߂߄ ߣߌ߫ ߁߉߀߁ ߕߍ߫. ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ (ߥߟߊ߫ ߊߛߊ߲ߕߌ) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߛߊ߲ߕߋߤߍߣ ߠߋ߬ ߘߌ߫[߁]. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߝߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߞߙߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߏ߬ߟߌ (ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲) ߡߊ߬. ߞߏ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.

ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐߡߊ߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫:

  • ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߌ߬ ߞߟߍ ߝߍ߬ ߁߈߀߆-߀߇ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ (ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߘߊ߫ ߔߘߏ߬ߞߟߏ߬ߡߊ߬).
  • ߜ߭ߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߌ߬ ߞߟߍ ߝߍ߬ ߁߈߁߁ ߠߊ߫߸ ߊߞߑߥߊߔߍ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߡߊ߬ ߕߊ߲ߕߊߡߞߑߥߋߙߌ߫ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߡߊ߬ ߊߔߊ߲ߡ.
  • ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫-ߊߞߌߡ-ߊߞߑߥߊߔߍ߲߫ ߞߟߍ ߝߍ߬ ߁߈߁߄-߁߆ ߟߊ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߞߴߊߞߌߡ-ߊߞߑߥߊߔߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߥߊ߬ߦߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߣߌߙߑߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߣߋߡߊߙߑߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߁߈߁߇ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߊߝߙߌߞߊ߲ ߞߐ߲ߔߌ߬ߣߌ߫ ߐ߬ߝ ߡߍߙߑߗߊ߲ߕߛ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ߫ ߓߍ߲ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫  ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߊߛߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߦߙߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߬.

ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߣߴߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߂߃ ߣߌ߫ ߁߈߃߁ ߠߋ߬ ߕߍ߫. ߁߈߂߃ ߟߊ߫߸ ߛߊ߯ߙߦ ߗߊߙߑߟߌߛ ߡߊߞߑߞߊߕߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߕߍߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߲߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊߔ ߞߏߛߕ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߌߕߋߙߊߟ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ (enseigne Wetherall) ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߥߎߙߊ (trophées) ߘߌ߫. ߡߊߗ߭ߐߙ (major) ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߍߙ ߜ߭ߐߙߑߘߐ߲߫ ߟߍ߲ߜ߭ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫.

ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߫. ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߛߍߘߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߂߆ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߟߊߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߢߌ߲߰ ߝߊ߲ߞߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߘߍ߲ߞߑߦߌߙߊ߲߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߍ߬ߟߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߎߘߊ (fusées Congreve) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߉߃߁ ߠߊ߫߸ ߔߙߊ߫ ߓߊ߫ ߖߟߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐߡߌ߲ ߓߐߕߏ߲ ߘߌ߫ ߖߐ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬߸ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߫ ߞߟߍ߬߬߬ߘߋ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲ ߠߎ߬߬ ߦߋ߫߫ ߝߐߡߋߣߊ߫ ߞߎߓߋ ߕߋ߭ ߞߊ߲߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫߫߫߫ ߞߎ߬߬ߡߊ߬ߛߌ߫߫߫߫߫߫߫߫ ߁߈߇߄ ߠߊ߫

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛߌߔߊ߲ߞߊ߲ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߆߃ ߣߌ߫ ߁߈߆߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߔߙߊ߫ ߕߍ߰ߟߌ ߟߊ߫ ߁߈߅߃ ߣߌ߫ ߁߈߅߄ ߠߊ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߣߴߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߐ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߁߈߆߃ ߟߊ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߞߑߥߋߛߌ ߜ߭ߑߦߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߏ߬ ߞߍ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߓߐ߬ߣߐ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߌ߫߸ ߓߊ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߟߍߞߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬߸ ߁߈߆߄ ߠߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬߬߬߬ ߝߐߡߋߣߊ߫ ߞߎߓߋ ߕߋ߭ ߞߊ߲߲߬ ߞߎ߬߬ߡߊ߬ߛߌ߫߫ ߕߊ߰ ߞߊ߲߲ߡߊ߬߬ ߁߈߇߄ ߠߊ߫.

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߇߃ ߣߌ߫ ߁߈߇߄ ߠߋ߬ ߕߍ߫. ߁߈߆߉ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߛߎߥߌߛ ߗߋߦߊߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊߛߌ߫. ߕߙߐߦߊ ߟߊߣߍ߲߫ ߘߌߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߛߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߘߌ߫. ߌߞߐߕߎ߲߯ ߁߈߇߁ ߠߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߊ߲߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߍߟߑߡߌߣߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌߙߑߟߊ߲ߘߌ߬ ߟߊ߫. ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.

ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߜ߭ߊߙߑߣߍߕ ߥߐߟߑߛߟߋ߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߂߅߀߀ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߌߟߍߛ ( antillais) ߣߴߊߝߙߌߞߌߞߊ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ (ߝߊ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ (correspondants de guerre) ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߤߊ߲߬ߙߌ ߡߐߙߑߕߐ߲ ߛߑߕߍ߲ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߐߙߖ ߊߟߝߑߙߍߘ ߤߍ߲ߕߌ߫. ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߟߊߟߌ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ ߕߊ ߟߎ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߕߍߝߘߊߟߌ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲߬ߠߊ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫߫ ߞߎ߬߬ߡߊ߬ߛߌ߫߫ ߖߋ߬߬߬߬ߣߌ߲߲߲߲߲߲߲߲ ߞߊ߲߲߬
ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߲߲߲

ߥߐߟߑߛߟߋ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߁߈߇߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߁߈߇߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߛߋ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߡߏߊߝߌߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߁ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߟߋ߬ ߅ ߞߍ߫ ߟߊ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߏߙߑߘߊߛ߭ߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߓߊߞߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߐ߭ ߣߴߊ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫, ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ «ߞߊ߬ߝߊ ߛߝߊ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߞߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫». ߊߛߊ߲ߕߋߤߍߣ ߠߎ߬߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߐ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߞߘߊߡߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫߸ ߝߐߡߋߣߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߇߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߥߐߟߑߛߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߊߟߐ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߖߎ߮ ߞߍߕߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߃߀߀ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߣߐ߭ ߘߌ߫. ߥߐߟߑߛߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߕߴߊ߬ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊߛߊ߲ߕߋߤߍߣ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߰ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊߛߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߊߡߏߊߝߎߟ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߊߡߊ߲ߞߊߕߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߐ߲ ߡߊ߬: «ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߓߊ߫ ߊߡߊ߲ߞߊߕߌߦߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊߓߐ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߞߣߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߞߊ߬ߟߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߞߍ߬ ߢߊ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߠߊߛߙߋߦߊ߫  ߢߊߓߐߒߝߍ߫ ߞߟߍߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߝߊߘߌ߲ ߠߎ߬.»

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߔߊ߬߬߬ߔߘߊ ߁߈߉߆ ߟߊ߫߫

ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߔߊ߬ߔߘߊ ߁߈߉߆ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߁߈߉߄ ߣߌ߫ ߁߈߉߆ ߕߍ߫. ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߁߈߉߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߭ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߉߄ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫ (ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲)߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߎ߰ߡߍ ߟߋ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲߭ ߘߌ߫ ߟߊ߲ߒߞߎ߲߭ ߛߙߊ߬ߞߏ ߡߊ߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߝߐߡߋߣߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߇߄ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫.

ߛߊߙߦ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛ ߛߑߞߏߕ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊߔ ߞߏߛߕ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߗߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߌߟߍߛ ߟߎ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߁߈߉߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߁߈߉߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫. ߊߛߊ߲ߕߋߤߍߣ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߊߛߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߥߟߌߦߊߡ ߡߊߞߛߑߥߍߟ ߝߣߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫. ߙߏߓߍߙ ߓߊߘߍ߲߫-ߔߐߥߍߟ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ ߛߌߦߊ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߝߍ߬. ߊߛߊ߲ߕߋߤߍߣ ߊߜ߭ߌߦߋߡߊ߲߫ ߔߑߙߊ߲ߔߍ߲߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌߛ߭ߍߟߌ߫.

ߛߊߣߌ߲߫ ߜߋ߲ߜߘߋ߫ ߞߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊߣߌ߲߫ ߜߋ߲ߜߘߋ߫ ߞߟߍ ߝߍ߬ ߁߉߀߀ ߟߊ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߎߓߋ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߛߌߛ߭ߍߟߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߖߌ߲߭ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߌߙߏ߲ߓߊ߯ߕߐ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߦߋ߲߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߋߥߊ߫ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌߛ߭ߍߟߌ߫. ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߥߙߎߣߍ ߘߐ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭, ߁߉߀߂ ߟߊ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߲߬ ߘߊ߫ ߊߛ߭߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߲߲߲߬߬ߜ߭߭ߌߟߋ ߟߎ߬߬ ߕߍ߫