ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߙߏߡ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߙߏߡ
ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲, application, proprietary software
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Google Chrome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬chrome plating ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐThere's no place like Chrome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Based onChromium ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲multiple languages ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ 2008 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Distributed byGoogle Play, App Store ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
PlatformIA-32, x86-64, ARM architecture ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊ ߞߊߒߞߋߡߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߊߖߎߡߊߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߝߢߐߘߊ, Linux, ߡߊߞ ߏߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Software engineBlink, V8, WebKit ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GUI toolkit or frameworkGTK, Cocoa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Distribution formatdigital download ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲C++ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official appGoogle Chrome, Chrome Beta, Chrome Dev ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.google.com/chrome/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://blog.google/products/chrome/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Hashtagchrome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌfreeware ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright statuscopyrighted ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫Encrypted Media Extensions ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ACM Classification Code (2012)10011474 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/google-chrome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߙߏߡ ߡߊߟߐ߲߫ ߢߊ߫ ߣߐ߯ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߙߏߡ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߛߊ߲ߜߟߊ (cross-platform) ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߌ߲ߘߏߥߛ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߔߏߟ ߓߟߐߟߐ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ (WebKit) ߣߌ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ ߝߦߊߝߐߞߛ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߦߌߟߡߊ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߟߌߣߎߞߛ ߣߌ߫ ߡߊߞ.ߏߍߛ (macOS) ߣߌ߫ ߌߐߛ (ߊߌߝߐߣ ߏ.ߍߛ) ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߐߛߎ߲ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫ ߞߙߏߡ.ߏ.ߍߛ (ChromeOS) ߟߊ߫ (ߡߍ߲ ߞߍߞߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߙߏߡ.ߏߍߛ) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߊ߲ߜߟߊ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫.

ߞߙߏߡ ߠߊ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߘߏߝߊߍߕߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߓߐߖߎ߫ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ (open-source) ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߙߏߡߌߦߎߡ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߏߡ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߦߊ (freeware) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߦߊ ߘߐ߫. ߥߍߓߑߞߌߕ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ ߖߎ߭ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߵߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߡߊߞߊߘߌ߫ ߣߌߘߐ (Blink engine) ߛߌ߲ߘߌ߫: ߒ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߡ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߫ ߌߐߛ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߡߊߞߊߘߌ߫ ߣߌߘߐ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬.

ߛߑߕߊߕߑߞߐ߲ߕߊ߬ (StatCounter) ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߂߀߂߂ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߌ߲ߘߏߛ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ %߆߇ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߛߎ߯ߝߍ ߕߟߊߟߌ ߘߐ߫ (ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ %߇߂.߃߈ ߠߊ߫ ߂߀߁߈ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫) ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߟߋߓߊ߮ (PC) ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊߓߌߟߍߕߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߓߘߍߞߍ߭ (ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߝߊߙߌ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߞߎ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߖߊߙߌߒߕߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲ߜߟߊ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ %߆߅ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߏ߬ ߝߍ߬߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߓߘߊ߫ ߞߙߏߡ ߓߏߟߏ߲ߓߐ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ߫ ߜߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬: ߞߙߏߡ.ߏߍߛ߸ ߞߙߏߡߑߞߊߛߕ߸ ߞߙߏߡߑߓߎߞ߸ ߞߙߏߡߑߓߌߕ߸ ߞߙߏߡߑߓߐߞߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏߡߎߑߓߋߛ.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫:ߞߙߊߞߏ:ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߛߓߍߘߊ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߋߙߌߞ ߛߗߑߡߌߘߕ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߓߟߐߟߐ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߥߎ߬ߙߊ߬ߟߌ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߜߘߌߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߛߍߙߑߜ߭ߍߦ ߓߑߙߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊߙߌ ߔߊߖ ߟߎ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ ߝߦߊߝߐߞߛ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߏ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߙߏߡ ߠߊ߫߸ ߛߗߑߡߌߘߕ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߒ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߒ ߡߙߌ ߞߊ߲߬.

߂߀߀߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߙߎ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߓߘߊ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߐߟߐ߫ ߝߐ߯ߓߍ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߝߟߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߓߘߊ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߓߟߐߟߐ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ ߝߦߊߝߐߞߛ ߁.߀ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߦߋߙߋ߲ ߞߊ߲߬ ߛߘߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߕߟߊߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌ߲ߕߊ߬ߣߍߕ ߍߞߛߔߑߟߏߙߊ߬ (Internet Explorer) ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߌ߫.

ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߀߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߢߍߟߐ ߞߍ߫ ߛߐ߲ߘߊߙ ߔߌߗߊߌ (Sundar Pichai) ߘߌ߫߸ ߞߙߏߡ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߞߘߐ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߢߊߝߐߟߌ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ (comic) ߛߑߞߐߕ ߡߊߞߑߟߐߘ ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߎߟߏߞߍߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߞߎߘߊ ߗߋߘߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫. ߓߊߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߎߟߏߜ߭ߍߊߌ߫ ߝߟߌߔ ߟߍ߲ߛߍ߲߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߓߎߟߜ߭ߏߛߑߞߏߔߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߊߞߎߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ߫ ߃߈ ߠߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ (ߞߏߡߌߞ) ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߐߜߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߂߀߀߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߭ ߡߊ߬. ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߡߣߍߣߍߣߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߎߟߐߜ߭ߎ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߛߐ߲߬. ߥߟߏߒߘߐ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߙߏߡ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߞߣߐߞߍߟߌ߫ ߘߏߞߊ߲ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߣߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߛߊ߬ߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊߓߌ߬ߣߍ߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߢߊߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ (ߡߙߊ߬ߓߊߟߌ «cheeky») ߥߟߊ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ ߞߊ߲ߕߐ߮߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲ ߞߐߞߟߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߞߙߏߡ ߡߊߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.