ߖ߭ߍ߲ߘߊ ߞߊߓߏߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߖ߭ߍ߲ߘߊ ߞߊߓߏߙߋ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Zinda Kaboré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Philippe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߈ ߣߍߣߍߓߊ 1920 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊKoudougou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߅ ߘߓߊ߬ߕߊ 1947 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߊߓߌߖߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߔߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊProgressive Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊߓߏߙߋ ߓߍߓߑߖ߭ߍ߲ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߟߌߔ ߖ߭ߍ߲ߘߊ ߞߊߓߏߙߋ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߬ (߁߉߂߀ ߣߍߣߍߓߊ ߁߈ ߠߊ߫ ߞߎߘߜ߭ߎ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ - ߁߉߄߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߅ ߡߊ߬ ߊߓߌߖߊ߲߬߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖ߭ߍ߲ߘߊ ߞߊߓߏߙߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߛߌ߬ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߲ߗ߭ߍߙߑߝ߭ߌߟ (ߞߘߏߥߊߙߌ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ (ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫). ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߤߏ߬ߝߏߦߌ߫ ߓߎ߬ߥߊ߰ߢߍ ߣߌ߫ ߥߍ߲ߖ߭ߍ߲߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߁߉߄߆ ߣߍߣߍߓߊ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߡߊ߬ ߁߉߄߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߅ ߡߊ߬ ߊߓߌߖߊ߲߬ (ߞߘߏߥߊߙߌ߫)߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߂߆ ߘߐ߫. ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߙߎ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊ߱ ߟߊ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߐ߲߭ ߠߊ ߞߏߖߊ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ [ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫؟].

ߜߟߌߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ (ߟߌ߬ߛߋ) ߓߊߖߎߡߊ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.