ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎߝߊ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ﴿ߖ. ߕ. ߞ.﴾ ߞߣߐ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ
national association football team
Country for sportߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Competition classmen's association football ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊPaul Put, Luis Fernandez ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Team captainߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byFédération Guinéenne de Football ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.feguifoot.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
FIFA country codeGUI ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߞߎߛߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊ߲߬ ߞߙߎ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߟߌ ߣߊߛߌߦߐ߲ߣߊߟ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ﴿ ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߝߟߐ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂/߁߉߆߀ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ﴿߄-߁﴾.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߓߊߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߟߊߡߊ ߁߉߇߆ ߕߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂ /߁߉߅߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߝߟߐ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎߝߊ ﴿ ߖ. ߕ. ߞ.﴾ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߣߐߡߊ.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎߝߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ﴿ߜ. ߡ. ߕ. ߖ﴾ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߁߉߆߁ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ﴿ߝߌߝߊ FIFA﴾ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߁߉߆߂ ߟߊ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߟߌ߫ ﴿Syli﴾ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߛߟߌ߫ ߣߊߛߌߦߐ߲ߣߊߟ Syli national﴾ ߸ ߒߞߏ ߘߐ߫ <<ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ >>. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߝߟߐ ߞߎߡߊ߫ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߝߟߐߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋߜ߭ߐߛ Lagos ߟߋ߬ ﴿ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ Nigeria﴾ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߕߏߟߏ߲ߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߕߎ߬ ߄ - ߁.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߞߌߔߘߋߞߎ ߣߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߞߌߔߘߋߞߎ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߝߟߐߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߄ / ߁߉߆߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ ߟߋ߬ ߕߏߟߏ߲ߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߕߎ߬ ߂ - ߃. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ﴿ ߁߉߅߇، ߁߉߅߉ ، ߁߉߆߂ )، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߁߉߇߀ ߟߋ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ﴿ߞߏ߲߬ߜߏ ߂-߂ ߖߌ߬ߣߍ߫﴾ ߸ ﴿ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ߁-߁ ߖߌ߬ߣߍ߫﴾߸ ﴿ ߌߖ߭ߌߔߑߕ ߄-߁ ߖߌ߬ߣߍ߫﴾.

ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߜ. ߡ. ߕ. ߖ. ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߁߉߇߂ ߟߊ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߘߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߂߀ /߁߉߇߂ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲ ߘߊ߬ߘߌ ߕߎ߬ ߁߄ - ߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ .

ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߘߋߦߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߁߉߇߄ ߜ. ߡ. ߕ. ߖ. ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߸

ߜߎ߲ߞߎ߲ ߡߏߙߌߛ ߁-߂ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߸ ߞߏ߲߬ߜߏ߬ ߓߙߊߖ߭ߊߘߎ߮ ߁ - ߁ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߸ ߊ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߲߬ߜߏ߬ ߂-߁ ߖߌ߬ߣߍ߫. ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߢߍߓߍ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߁߉߇߄ ߠߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߓߐ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߓߊ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫﴿ߞߊ߲ߣ CAN﴾ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߁߉߇߆ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ. ߡ. ߕ. ߖ. ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߁߉߇߆ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߙߎ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߌ߫ ߕߎ߬ ﴿߂-߁﴾ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߋߗߏߔߌ߫ ߘߊߘߌ߫ ߕߎ߬ ﴿߂-߁ ﴾ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߖ߭ߌߔߑߕ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ﴿߁-߁﴾. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߘߓߐ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߞߐߝߍ߬ ߌߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߞߊ߬ ﴿ ߁-߁﴾ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ﴿߁-߁﴾߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߖ߭ߌߔߑߕ ߘߊߘߌ߫ ߕߎ߬ ﴿߄-߂﴾. ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߁߉߇߆ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߀߂ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߁߉߇߈ ߸ ߕߣߌߖ߭ߌ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߁߉߇߈ ߠߊ߫. ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߀ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߕߍ߫ ﴿߁-߁﴾߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ߕߍ߫. ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߂ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊ߬ߘߌ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߓߟߏ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߁߉߈߂ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߁߉߉߄ ߡߊ߬﴿ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴾. ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߈߆ ߟߊ߫ ߸ ߕߣߌߖ߭ߌ ߞߵߊ߬ߟߎ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߘߏ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߣߌߖ߭ߌ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߘߐ߫ ߘߓߊߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߅ / ߁߉߈߈ ߟߊ߫ ߕߣߌߖ߭ߌ߸ ߕߣߌߖ߭ߌ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߕߎ߬ ߅-߀ . ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߉߀ ߟߊ߫ ߸ ߕߣߌߖ߭ߌ ߞߵߊ߬ߟߎ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߌߞߐ߫ ߕߎ߲߯ߠߌ߲߫. ﴿CAN. ߜ. ߡ. ߕ. ߖ.﴾ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߄ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬. ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߉߄ ߟߊ߫ ߸ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߌ ߣߌ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊߓߐ߫. ߜ. ߡ. ߕ. ߖ. ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߸ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߊ ߞߣߍ ߞߊ߲߬. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߥߟߋ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߣߐ߰ ߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߹ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫. ߜ. ߡ. ߕ. ߖ. ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߉߈ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߏ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ : ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬. ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߉߈ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߣߌ߫ ߞߋߣߌߦߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߫ ߞߙߎ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߂߀߀߀ ߜ. ߡ. ߕ. ߖ. ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫. ߝߌߝߊ FIFA ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߋ߬ ߜ. ߡ. ߕ. ߖ. ߂߀߀߂ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߙߎ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎߝߊ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬.Trois coupes d'Afrique réjouissantes( 2002-20p8)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ. ߕ. ߖ. ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂߀߀߄ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߙߎ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߣߌߖ߭ߌ ߞߐߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߓߐ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ﴿߂-߁﴾߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߔߊߛߑߞߊߟ ߝߍ߲ߘߌߣߏ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬.

ߛߟߌ߫ ߣߊߛߌߦߐ߲ߣߊߟ ߜߟߍ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ. ߡ. ߕ. ߖ. ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂߀߁߀ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂߀߁߀ ߣߊ߬ ߸

ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߂߀߁߂ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߇ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߈ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߍߗߏ߯[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌ ߞߐ ߕߎ߲߯ߠߌ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎߝߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߂/߂߀߁߈ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍߟߑߖ߭ߌߞߑߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߔߏߟߑߔߌ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߟߊ߬ߞߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߂߀߁߈ ߘߐߕߊߡߌ߲߫

La Guinée et la coupe Amilcar Cabral[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊߡߊ߲ ߟߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߀ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߸. ߞߊߡߊ߲ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂߈ ﴿stade 28 septembre﴾ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

ߞߊߡߊ߲ ߕߐ߯ ߢߌ߲߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂߈ / ߁߉߅߈ ߣߊ߬.


ߞߊߡߊ߲ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ﴿ ߞߊߡߊ߲ ߣߐ߲ߜߐ߲﴾ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ﴿߅߀߀߀߀﴾ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߕߐ߯ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߂߀߂߂ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ﴿ߞߊߡߊ߲ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߊ߲߯ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬﴾ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߟߐ߲ߔߌߞ ߕߏߟߏ߲ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߏߟߐ߲ߔߌߞ ߕߏߟߏ߲ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߁߉߆߈ ߠߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߞߐߛߊߥߏ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.

ߜߘߍ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

﴿ߝߌߝߊ FIFA﴾ ߦߌߟߡߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߕߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߆߀ ߡߊ߬

ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫...[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߎ߬ .[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲ߣߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߔߊߛߑߞߊߟ ߝߍ߲ߘߌߣߏ ߸ ߏ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߈߅ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߁߉߉߉ ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߂ ߟߊ߫، ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲ߣߌ߲ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏߦߊ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߓߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߎ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߖߊ ߖߊߟߏ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߃߃ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߁߉߆߀ ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߇߃ ߟߊ߫

ߛߎߟߋߦߌߡߊߣ ߛߋߙߌߝ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߛߊߣߌ߲ߕߏߟߊ߲﴿ballon d'or﴾ ߕߊ߬ ߁߉߇߂ ߟߊ߫


ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߐ߬ߟߋ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߐ߬ߟߋ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲߬ ߸ ߣߘߍ߬ߡߎ߲ ߸ ߝߌߘߊ ߞߍ߲ߘߍ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߬ߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߊ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߣߘߍߡߎ߲ ߞߴߊ߬ ߞߙߎ߬ߛߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߝߌߘߊߞߍ߲ߘߍ ߞߍ߫ ߞߣߐߘߏ߲ ߘߌ߫.

ߞߐ߬ߟߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߞߊ߲߬ ، ߛߋ߲߬ߓߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߬ߟߋ߲ ߛߌߛߌߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߗߋ߰ߣߍ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߝߊ߬ߛߏ ߞߐߞߊ߲ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߥߊߟߌߡߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ߠߊ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߣߘߍߡߎ߲ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߏ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߜߍߡߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߞߏߛߓߍ߫.

ߞߊ߲߬ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߕߐ߯ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ﴿ ߛߟߌ ߣߊߛߌߦߐ߲ߣߊߟ ߘߌ߫﴾ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ، ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ <<ߛߟߌ߫ >> ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߢߍ߫.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߣߴߊߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߂߀߀߈ ߘߌ߫ ﴿ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߜߌ߲߬ߜߌ߲ ߛߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾ ، ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߖߊ߬ߣߴߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߂߀߀߈ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ.

Staff technique[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߦߟ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]