ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߌ߬ߣߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ (ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߖߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߘߙߊ߬ߔߏ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߫) ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߀ ߁߉߅߈ ߠߊ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߀ ߣߍߣߍߓߊ 1958 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߎ߯ߦߊߞߟߐ߬ߛߓߊ߬ߡߊ ߗߜߊߡߊ, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Aspect ratio (W:H)3:2 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߬ߟߐߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲, ߛߊߦߌߡߊ, ߝߙߌߛߌߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depictsfield ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇬🇳 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߝߊ߬ߝߘߊ߬ ߡߊ߬ߞߍߙߍ߲ߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ ߕߊ ߛߎ߮߸ ߕߏ߰ߝߏ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.  ߞߐ߬ߟߐ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ߯ߢߐ߲߮ ߜߐߞߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߌ߫.

ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎ߬ߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫߸ ߖߐ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸  ߛߊߦߌߡߊ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߟߊ ߛߓߊ߬ߕߌ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߝߙߌߛߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߞߟߐ߬ ߥߎߟߋ߲߸ ߢߎ߰ߖߌ߸ ߣߌ߫ ߛߊߦߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߟߐ߬ߛߓߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߌߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߸ ߛߊߥߎߙߊ ߦߴߊ߬ ߖߌ߭ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߙ (ߍߙ = ߊ߬ߙ߭ߐ) ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߢߊߟߐ߲ ߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.