ߡߊ߬ߟߌ ߖߏ߲߬ߖߏ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߬ߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߏ߲߬ߖߏ߲  (ߡߊ߬ߟߌ ߖߏ߲߬ߖߏ߲) ߦߋ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲߫ ߞߟߐ߬ߛߓߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߢߊߣߍ߲߫ ߖߐ߲߫.

ߡߊ߬ߟߌ ߖߏ߲߲߬ߖߏ
ߡߊ߬ߟߌ ߖߏ߲߲߬ߖߏ߲
ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߖߏ߲߬ߖߏ߲

ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߐ߫ (ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߫ ߞߟߐ߬ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߣߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ߠߊ߫ ߕߍ߮ ߡߍ߲)߸ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߌߛߌߡߊ߸ ߛߊߦߌߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߟߌ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߞߕߐߡߊߛߊߦߌ߲ ߘߌ߫.

ߡߊ߬ߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߎ߰ߖߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊ߫ ߘߝߊߟߌ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫߸ ߛߊߦߌ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߟߊ ߘߝߊߟߌ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߝߍ߬ ߖߋߟߌ ߓߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߝߟߐ ߁߉߆߁ ߠߊ߫. ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߓߐߛߎ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߄ ߁߉߅߉ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߘߐ߫. ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߖߌߦߊ ߘߏ߫ ߞߟߏ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ kanaga ߝߌ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߞߐߟߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߜߏߦߊߢߍ ߡߊ߬߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߉߀ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߛߌ߲ߞߐ߲ߠߊߜߎߝߎ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫, ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬