ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߐ߲ߡߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߓߐ߲ߡߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
county of Liberia
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Bomi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊTubmanburg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߆°߄߅′߀″N ߁߀°߄߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Liberia/Bomi.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲Liberian English, Dewoin, Liberian Kreyol, Gola, ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߐ߲ߡߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߍ߬ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߁߉߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߐ߲ߡߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߲߬ߘߎ߲߬ ߁߅ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߌ߫ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ . ߕߐߞߑߡߊߓߎߟ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߙߊ߲߬ߓߟߏ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߓߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.[߁]

ߘߊ߲߭ ߓߴߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߑߙߊ߲ߘ ߞߋߔߑߡߐ߲ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߜ߭ߊߔߏߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߣ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߎ߬ ߓߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߡߐߣߑߛߏߙߊߘߏ߫ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߛߊ߲߭ ߂߀߂߂ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߟߊ߫، ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁߃߃،߆߆߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߲߬ߘߎ߲߬ ߁߁߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫[߂].

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߭ ߁߈߂߂ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ ߂߆ ߁߈߄߇ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߃߁߉߈ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߌߟ ߘߐ߯ߡߊ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߙߊߦߌ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߙߑߓߊߘ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߙߎ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߃߄߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߌߓߌ߫ ߣߌ߫ ߕߙߌߣߌߕߋ߫ ߣߌ߫ ߕߏߓߊߜ߭ߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߕߎ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߆߂߀ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߲ߝ߭ߊߛߍ߲߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߋߣߊߘ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߲ߞߌߕ ߣߌ߫ ߣߋߝ߭ߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߋߣߊߘ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߞߙߎ ߟߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߲ߕߋߛߌߟ[߂].

ߓߐ߲ߡߌ ߡߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫ ߞߏ߫ ߓߐ߲ߡߌ߫, ߏ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐߣߑߛߏߙߊߘߏ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛ߭ߊߡߦߍߟߑߘߏ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߓߐ߲ߡߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߭ ߁߉߈߃ ߟߊ߫. ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߐ߲ߡߌ ߞߘߐ ߟߋ߬ (ߦߋߙߋ߲) ߘߌ߫ ߞߏߟߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߣߍ߰ ߓߐ߬ ߦߙߐ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫[߂].

< ߘߍ߬ ߟߊߦߑߓߙߌߦߊ߫ ߡߊ߯ߌߣ ߞߐ߲ߡߑߕߋߣߌ߫> ߞߊ߬ ߣߍ߭ ߓߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߁߉߅߀ ߣߌ߫ ߁߉߆߀ ߕߍ߫ ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߊߟߌߘߊ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߁߉߇߉ ߟߊ߫[߂].

ߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߁߉߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߊ߲߭ ߓߴߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߑߙߊ߲ߘ ߞߋߔߑߡߐ߲ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߜ߭ߊߔߏߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߣ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߎ߬ ߓߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߡߐߣߑߛߏߙߊߘߏ߫ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߓߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫[߂].

ߟߏߝߊ߫ ߓߊߖߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߘߌ߫ ߓߐ߲ߡߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߑߙߊ߲ߘ ߞߋߔߑߡߐ߲ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߔߏߟߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ ߝߣߊ߫. ߛߍ߲ߔߎߟ ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߭ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐߣߑߛߏߙߊߘߏ߫ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫[߂].

ߓߐ߲ߡߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߊ߲ߘߊ، ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߦߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߣߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߞߣߐ߫߸ ߛߊ߲ߖߌ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߸ ߕߟߋ߬ߡߊ ߦߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫[߂].

ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߐ߲ߡߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߈߄,߁߁߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߁߲ ߘߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߕߟߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߭ ߁߁߃ ߟߋ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߄߄ ߠߊ߫[߂].

ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߫ ߁߈. ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫، ߜ߭ߏߟߊ، ߘߋߦ، ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ، ߜߙߍ߬ߛߍ.

ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߐ߬ߓߊߟߌ <ߞߎ߬ߙߎ>، ߜߊ߬ߦߌ، ߖߙߌ، ߛߏ߲ߞߓߊ <ߣߍ߭ >، ߛߊߣߌ߲، ߖߌ، ߝߘߊ، ߕߌ߬ߢߍ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߆߀% ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߟߏ (ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߓߊߟߏ ߘߌ߫)، ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ، ߥߎߛߋ، ߟߏ߬ߞߏ، ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬، ߕߌ߲߬ ߕߟߎ، ߓߌߦߊ߲߫ ߡߙߊ، ߡߐ߲ߠߌ߲. ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߂߀% ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߁߀% ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.ߛߍ߲ߘߊߙߑߓߌ߫ ߜߊ߬ߦߌ߬ ߛߣߍ߬ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫[߂].

ߓߐ߲ߡߌ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬
  2. ߂.߀ ߂.߁ ߂.߂ ߂.߃ ߂.߄ ߂.߅ ߂.߆ ߂.߇ ߂.߈ [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬