ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߔߋߔߊߞߑߟߊߌߔ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߔߋߔߊߞߟߌߔ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ
covert operation
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫aftermath of World War II ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ1959 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
OrganizerJoint Intelligence Objectives Agency, Counterintelligence Corps ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊCounterintelligence Corps, ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has goalcapture, recruitment, relocation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byOperation Paperclip: The Secret Intelligence Program to Bring Nazi Scientists to America, ‘The Nazis Next Door,’ by Eric Lichtblau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫controversy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߔߋߔߊߞߑߟߊߞ (ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߓߘߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: «ߐߔߐ߬ߙߋߛ߭ߐ߲߬ ߏߝ߭ߊߞߊߛߕ») ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰  ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߁߅0߀ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߡߙߊߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬. ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߖߎ߲ߛߊ߫ ߡߙߊߡߊߝߋ߲ (ߖ߭ߌߞߑߟߐ߲ ߓߋ߭ «Zyklon B»)߸ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߊ߬ߟߊ߲ (psychotropes) ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߊߟߛߌߕߞߌ (balistiques) ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲߫ ߠߊߛߐߘߐ߲ ߠߎ߬ (ߝߏߘߏ߲߫ ߜߊ߲ߠߊ ߝ߭ߋ߭ ߁ ߣߌ߫ ߝ߭ߋ߭ ߂) ߘߐ߫[߁].

ߊ߬ ߞߊߖߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߗߋߘߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߢߍߥߟߊ ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊߌߕ ߛߊ߲ߘߛ ߡߊߞߍߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍߞߛߌߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߙߕ ߓߑߟߌߛ߸ ߕߋߞߑߛߊߛ. ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߊߝߍ߬. ߐߔߐ߬ߙߋߛ߭ߐ߲߬ ߔߋߔߊߞߑߟߊߔ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߇߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߥߍߙߣߑߤߍߙ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߑߙߐ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߝߐߙߕ ߓߑߟߌߛ ߁߉߄߆ ߟߊ߫

ߢߍߓߌߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߫ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߝߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߁߉߄߂ ߟߊ߫ ߝߐߙߕ ߤߐ߲ߕ߸ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߙߌߦߊ߫߸ ߝ߭ߌߙߑߖߌߣߌ߬ߦߊ߫, ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߏ߫ ߎ-ߓߎߕ (ߡߐߍ) (U-boot), ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߝߙߌߞߊ߫ ߞߐߙߔߛ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬. ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߃߄߀߀ ߡߊߜߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߫ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߝߐߙߕ ߤߐ߲ߕ ߁߉߄߂ ߣߌ߫ ߁߉߄߆ ߟߎ߫ ߕߍ߫: ߘߊߘߐߢߌߣߌ߲ߞߟߊ߫ ߆߀߀ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߙߍߌߛ߭ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߊߙߌ߲ߕߋߦߊ߫ ߘߟߊߘߍ߰ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߐߔߐ߬ߙߋߛ߭ߐ߲߬ ߔߋߔߊߞߑߟߊߔ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

߁߉߄߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߊ߯ߘߐ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߲ߓߌߟߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ «ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߢߍ߫ ߛߐߘߐ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߲ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߞߘߐ߫», ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߐ߫ ߞߏ߫ «ߞߟߍ߬ ߘߝߊߣߍ߲ (ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ)» ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߲ ߣߌ߫ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߁߉߅߂ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߜߏ߬ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߞߏ ߢߍߓߌߟߊ߬. ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߣߎߙߊ߲ߓߍߙ ߞߕߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߍ߯ߦߊ߫ ߢߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߕߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ (ߦߏ߫ ߕߋߏߘߐߙ ߓߍ߲ߖ߭ߍ߲ߜ߭ߊ߬)߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߏ߫ « ߘ߭ߍ߬ ߙߏߞߍߕߛ ߡߍ߲ߣ»߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߕߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ (ߓߙߌ߬ߣߍ߲߫) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫.

ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߕߊߌߡߛ߸ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ ߌߟߌߣߐߙ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߊߟߑߓߍߙ ߍ߲ߛߑߕߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫. ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߛߊߟߌ ߝߍ߬ ߁߉߇߀ ߟߊ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߤߊ߲߬ߙߌ ߕߑߙߎߡߊ߲ߣ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߐ߯ߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߕߊ߬ ߛߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߟߋߞߟߋߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߝߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫: ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߏߟߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߬ߘߟߐ (ߓߌߦߍߙߌ) ߟߎ߬ ߘߐߛߊߣߌߧߊ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߙߊߒߡߊ߭ (ߞߐߟߊ߲) ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߡߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߞߏߋ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲ߠߊߓߊ߲ ߕߙߊߕߎ߬ߟߋ»߸ ߊ߬ ߣߌ߫. ߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߍߛߐߘߐ߲߫ ߠߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߡߋ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߌߛߑߕߞߌ ߢߍߥߟߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊ߲ߕߌ-ߗ߭ߋ (anti-G) ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߌߜ߭ߑߡߐ߲ߘ ߙߊߛߑߗߊ߬ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߖߌ߫ ߣߍߣߍߞߓߊߡߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߗߊߎ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߡߊߝߍߣߍ߲߫).

ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߙߊߕߌ߫ ߗߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߊߞߎߘߊ ߤߊߙߌ߫ ߍߛ. ߕߑߙߎߡߊ߲ߣ ߡߊ߬ ߁߉߄߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߀߸ ߞߐ߲ߛߌߟ ߋ߬ߜ߭ߌ߲ߛߕ ߌ߲߬ߕߐߟߋ߬ߙߊ߲ߛ ߌ߲ߣ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍ߬ߞߊ߫ (Council Against Intolerance In America) ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊߟߑߓߍߙ ߍ߲ߛߌߕߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫

ߞߐߙߕ ߤ. ߘߋߓߎߛ߸ ߣߊߖ߭ߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߖ߭ߊ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߍߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߖߐ߲ߣ ߍߝ. ߞߣߍߘߌ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߟߊߌ߲ߘߐ߲߫ ߓ. ߖߐ߲ߛߐ߲߬ (ߦߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬) ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߆߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߓߎ߬ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߃߄߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߞߊߔ ߞߣߊߝ߭ߋߙߊߟ.

ߏߕߏ ߊ߲ߓߙߐߛ߸

ߕߋߏߘߐߙ ߓߍ߲ߖ߭ߍ߲ߜ߭ߊ߬

ߞߎߙߕ ߓߑߟߐߡ߸ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߣߎߙߊ߲ߓߍߙߜ߭.

ߥߍߙߣߑߤߍߙ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߑߙߐ߲߸

ߡߊߢߎߛ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߑߙߐ߲,

ߊߘߐߟߝ ߓߎߛߑߡߊ߲ߣ,

ߞߐ߲ߙߊߘ ߓߎߕߑߣߍߙ,

ߞߎߙߕ ߤ. ߘߋߓߎߛ,

ߙߍ߲ߣߑߤߊߙߘ ߜ߭ߍߤߑߟߍ߲ߡ߸ ߖߊߘߏ߫ ߞߙߊߡߐ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜ߭ߍߤߑߟߍ߲ߡ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߲ߘߍߛߑߣߊߗߑߕߍ߲ߘߌߍ߲ߛߕ ߟߎ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߊߖ߭ߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (ߦߏ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ-ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߥߊߟߝߑߙߍߘ ߞߑߙߊߟߍߙ߸ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫).

ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߊ߫߫ ߟߔߌߛߗ,

ߤߊ߲ߛ ߝ߭ߐ߲ ߏߤߍ߲߫,

ߗ߭ߋߐߙߗ߭ ߙߊߌߞߑߤߋߦ,

ߤߊ߲ߌߙߌߗ ߙߏߛ,

ߊߙߑߕߎߙ ߙߎߘߐߟߝ,

ߘߊ߯ߘߐ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߥߊߟߑߕߊ߫ ߛߑߛ߭ߌߙߍߌߓߍߙ,

ߓߍߙߑߣߊߙ ߕߍߛߑߡߊ߲ߣ

ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߛߊ߲ߜߊ߲ߣߍ߲ ߞߍߓߊ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߊߙߑߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ,  

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫  ߊߟߏߡߊ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ (ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߣߌߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬), ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߇߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ (ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ «opérations scientifiques»), ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬.

ߊߟߑߛߏߛ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߡߌߘߢߊ ߟߎ߬߸ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߞߐ߯ߘߐߕߏ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߠߊ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߕߐ߬ߡߐ߲߬. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߥߙߊߞߊ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ (ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߏߘߊ߲ߣ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߝߢߐߝߍ߯ߟߊ߲ ߘߌ߫ (soufflerie «S1MA») ߍߛ.߁.ߡ.ߊ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߬ߓߌ߬ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬) ߝ߭ߍߙߑߣߐ߲߫߸ ߣߐߙߑߡߊ߲ߘߌ߫ ߋߏߙ ((Eure))߸ ߓߊߟߌߛߑߕߞߌ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߕߌߙߌ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߝߢߐߘߐߜߟߐߡߌ߲ (aérodynamique) ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߛߋߒߞߏߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߆߀ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߍߦߙߐ ߘߐ߫ ߓߐߛߗߑߘߐߙߝ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߔߍ߯ߣߍߡߐ߲ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߊߞߍߦߙߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߊ߬ߝߐ߬ߦߟߌ߬ ߣߌߘߐ (Moteur à Réaction) ߝߟߐߡߊ ߟߊߘߊ߲߫ ( SNECMA Atar)߸ ߍߙߑߓߎ߳ߛ\ߍ߯ߙߑߓߐ߭ߛ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߝߟߐ. ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߊ߯ߣߊ߯ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߋߙߏߞߐߔߑߕߊ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߡߊߙߌߢߊ߲ߣ߸ ߍߛ.ߍߣ.ߛߋ.ߊ.ߍߛ.ߋ ߍߛ.ߋ.߃߀߀߀ (SNCASE SE,3000,) ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊߞߏ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߸ ߝߐߞߑߞߍ߫-ߊߛ߭ߑߜ߭ߍߟߌߛ ߍߝ.ߊ ߂߂߃ ߘߙߊߛ߭ߍ߲ߣ (Focke-Achgekis FA 223 Drachen).

ߊߙߌߗ߭ߊ߲ߕߌ߲ߣ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߛߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߦߏ߫ ߞߎߙߕ ߕߊ߲ߞ߸ ߝߐߞߑߞ-ߥߐߟߝ ߍߝ.ߥ ߁߉߀ (Focke-Wulf Fw 190) ߞߣߐߞߍߟߊ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߗ߭ߎߊ߲ߣ ߔߋߙߐ߲߫ ߝߏ߫ ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߁߉߅߅ ߟߊ߫߸ ߝߐߞߑߞ-ߥߐߟߝ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊߡߍߙߌߞߌ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߍ߰ ߡߊ߬ߓߐ (ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ ߓߐ߫ «premiers signes du phénomène de la fuite des cerveaux») ߦߋߙߋ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫.

ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߣߌ߫ ߖߊߞߐߓߑߛߍ߲߬߸ ߐߔߐ߬ߙߋߛ߭ߐ߲߬ ߔߋߔߊߞߑߟߊߌߔ: ߘ߭ߍ߬ ߛߌ߬ߞߑߙߌߕ ߌ߲ߕߍߟߌߖߍ߲ߛ ߔߑߙߏߜ߭ߑߙߊ߲ߡ ߕߏ߬ ߓߑߙߌ߲ߜ߭ ߣߊߖ߭ߌ ߛߊ߬ߍ߲ߕߋߛߕߛ ߕߏ߬ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍ߬ߞߊ߫߸ ߟߋߕߏ߬ߟ߸ ߓߑߙߐ߲ߥ ߍ߲ߘ ߞߐ߲ߔߌߣߌ߬߸ ߂߀߁߄, ߞߐߜߍ߫ ߅߉߂. (en) Annie Jacobsen (en), Operation Paperclip : The secret intelligence program to bring Nazi scientists to America, Little, Brown and Company, 2014, 592 p. (ISBN 978-0-316-22105-4, présentation en ligne).

ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߔߋߔߊߞߑߟߊߌߔ ߓߐ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ (ߝߌߞߑߛ߭ߐ߲) ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߔߋߔߊߞߑߟߊߌߔ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߋߙߌ ߖߏߛߍߝ ߞߊߣߐ߲߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߘߍ߬ߟߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ (ߛߣߌߡߊߕߏߜ߭ߙߊߝߌ) ߘߐ߬ ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲ ߛߐߘߊ߲ߓߍ߯ߙߜ߭ ߟߊ߫ ߘ߭ߍ߬ ߜ߭ߎߘ ߖߍ߯ߙߑߡߊ߲ߣ (The Good German) ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߎߙߋ߲ߛߋ߲ (maillon) ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߞߑߟߍߙߑߡߐ߲ߕ-ߕߐ߲ߣߍߙߋ߫ ߊߘߋߟߊߌߘ ߟߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߠߎ߬ (le dernier des nôtre)߸ ߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߝߐ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ (Grand prix) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߞߛ-ߝߊߌߟ (X-File) ߖߊ߲߬ߖߏ߲ (épisode) ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߔߙߍߛ-ߔߋߔߊ ߥߛߎ߬ ߃߲ ߘߐ߫: ߞߍߢߊ߫ ߓߘߍ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߊߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊߞߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߐ߰ߣߍ߲ (Extra-terrestres) ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߔߋߔߊߞߑߟߊߌߔ ߝߍ߬.

ߥߛߎ߬ ߂߲ ߘߐ߫ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍ߬ߞߊ߲ ߤߐߙߐߙ ߛߑߕߏߙߋ (the American Horror story) ߘߐ߫߸ ߘߊ߲ߘߟߊ ߊߙߑߘߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߔߋߔߊߞߑߟߊߌߔ ߝߍ߬.

ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߥߍߙߣߑߤߍߙ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߑߙߐ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߓߑߟߎߌ߫ ߓߎߞ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߉ ߟߊ߫.

ߤߐ߲ߕߊ߬ߛ ߥߛߎ߬ ߁߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߕߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ߫ ߢߡߊߘߏ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߣߋߡߊ ߞߊߔߑߕߍ߲ߣ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍ߬ߞߊ߫ ߘߐ߫: ߝߏߓߐ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߔߋߔߊߞߑߟߊߌߔ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߤߌߘߙߊ (HYDRA) ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߛߍߟߘ (SHIELD) ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߝߙߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬