ߡߊߢߎߛ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߑߙߐ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߊߢߎߛ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߑߙߐ߲߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Magnus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌvon Braun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲baron ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1878 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊBagrationovsk ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߉ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1972 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊOberaudorf ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Maximilian, Freiherr von Braun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Eleonore Wilhelmine Jeannette von Gostowski ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊEmmy von Braun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Sigismund von Braun, Magnus von Braun, ߥߍ߲ߙߑߤߍߙ ߝ߭ߐ߲ ߓߑߙߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, jurist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUniversity of Göttingen, University of Königsberg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊGerman National People's Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Corps Saxonia Göttingen ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊߢߎߛ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߑߙߐ߲߫ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߇߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬ ߜ߭ߎߕ ߣߏߞߍ߲߫ (ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߇߂ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߡߊ߬ ߏߓߍߙߏߘߐߝ (ߊ.ߞ.ߞ\RDA).

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ (DNVP) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߍ߬ߣߍ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߃߂ ߣߌ߫ ߁߉߃߃ ߕߍ߫߸ ߥߍߤߑߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߔߊߔߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߛ߭ߑߟߋߌߛ߭ߍߙ) ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߟߍ߬ ߕߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߫ ߥߍߡߑߤߍߙ ߝ߭ߐ߲ ߓߑߙߐ߲߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߝ߭ߋ߭ ߂\V2 ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߕߐߙߣ ߝ߭ߋ߭ߝ߭ߋ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߊ߲߫ ߗߋߦߊߟߌ ߊߔߟߏ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߘߋ߲ߞߍ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊߢߎߛ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߑߙߐ߲߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ߫ ߖߎ߲ߛߦߊߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߞߏ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߲߬ ߘߟߊߡߌ߬߬ߘߊ߬߬ߣߍ߲߲߲߲߫߫ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬[߁]
  1. [߁]