ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߜߐ߲߭ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߜߐ߲߭ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Amadou Gon Coulibaly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߡߊߘߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1959 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߊߓߌߖߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߈ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 2020 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߊߓߌߖߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Affiliation stringCôte d'Ivoire Government ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊRally of the Republicans ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫World Economic Forum Annual Meeting 2018 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߜߐ߲߭ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߅߉ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߈, ߂߀߂߀ ߠߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߕߘߍ ߦߋ߫ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞ.ߓ.ߘ (RDR)߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߐߞߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ (ߊ߬ߟߌ߬ߞߊߟߌ) ߘߌ߫ ߂߀߀߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߀߂ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߣߌ߫ ߂߀߁߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߁߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߐ߲߭ ߠߊ߫ ߣߌߟߊߞߟߌߟߐ (arrêt cardiorespiratoire) ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߍߙ.ߤߊߛ.ߘߋ.ߔߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߂߀߂߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟ ߘߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߐ߲߭ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߤߏ߬ߝߏߦߌ ߓߎ߬ߥߊ߰ߢߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߜߐ߲߭ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߣߍߝߐ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߔߟߋߝߙߏ߫ ߜߐ߲߭ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߣߍߝߐ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ߓ[߁]ߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߏ߬ߝߏߦߌ߫ ߓߎ߬ߥߊ߰ߢߍ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߓߎ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ (ߟߌ߬ߛߋ) ߟߊ߫ (ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߔߙߋߔߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߗ߭ߊ߲߭ ߓߊ߬ߔߑߕߌߛߕ-ߛߋ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߬ߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊ߫ (ESTP) ߔߊ߬ߙߌ߬ ߁߉߈߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫.

ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߜߐ߲߭ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ (ߞߊߙߌߦߍߙ) ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߲ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ (DCGT) ߁߉߈߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߲ߕߐߊߣ ߛߋߖ߭ߊߙߋߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊߛߊ߲ߣ ߘߙߊ߬ߡߊ߲ߣ ߥߊߕߙߊ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫.

ߏ߬ ߞߍߣߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲߫ ߞߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߍ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߍ ߏ߬ ߘߐߛߌ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊ߲ߝߟߏߦߊߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߝߐߞߛߑߕߙߐ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߥߕߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߉߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ (DCGT) ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߯ߦߊ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߛߐ߲߭ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ (transplanté) ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫.

ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߀ ߡߊ߬ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߊߛߊߣ ߥߊߕߙߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫.

ߊߟߊߛߊߣ ߥߊߕߙߊ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߂߀߂߀ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߥߕߊߙߊ߫ ߟߤߊߕߍߦߊ߫ ߟߏߙߊ߲ ߜߊ߬ߜߏ߬ ߞߐߛߊߦߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߍ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߕߌߖߌ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫.

߂߀߂߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߞߙߍߞߙߍߦߟߊ߫ (Coronarographie) ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ (Stent) ߘߏ߫ ߝߙߊ߬. ߊ߬ ߘߐߓߛߏ߫ ߞߏ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫. ߤߊߡߍߘ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߛߊ߲ߘߐ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߏ߲߭ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߙߊ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߤߊߡߍߘ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߊߓߙߎ߫ ߘߊ߫ ߞߙߐߞߐ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߇ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߥߕߊߙߊ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫.

ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߣߌ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߉, ߂߀߁߉ – ߂߀߂߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߈: ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮߸ ߝߛߎߞߎ ߞߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߛߓߍߕߌ߮ (Portefeuille).
 • ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߀ – ߂߀߂߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߈: ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮.
 • ߂߀߁߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߁ – ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߀, ߂߀߁߇: ߞߊ߬ߝߏ ߞߏߕߌ߮߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮
 • ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀߀߆ –ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߁߀: ߛߍ߬ߣߍ ߞߏߕߌ߮
 • ߕߙߊߓߊ ߂߀߀߃ – ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߀߅: ߞߊ߬ߝߏ ߞߏߕߌ߮߸ ߛߣߍ߬ߞߍ ߞߏߕߌ߮
 • ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀߀߂ – ߂߀߀߃: ߛߣߍ߬ߞߍ ߞߏߕߌ߮

ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߁߁ – ߂߀߂߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ : ߞߙߐߞߐ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲
 • ߞߏ߲ߘߌ߬ߓߌ ߂, ߂߀߀߁ – ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߈, ߂߀߂߀: ߞߙߐߞߐ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲
 • ߁߉߉߅ ߣߍߣߍߓߊ ߂߆ – ߂߀߀߀ – ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߀: ߞߙߐߞߐ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲

ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߂߀߁߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ – ߂߀߂߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߈: ߞ.ߘ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߝߟߐ
 • ߕߙߊߓߊ ߂߀߀߆ – ߂߀߁߇ ߕߎߟߊߝߌ߲: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߗߋߘߋ߲.
 • ߁߉߉߉ – ߂߀߀߆ ߕߙߊߓߊ: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߮
 • ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߉߉߅ – ߁߉߉߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ: ߝߊ߬ߛߏ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߖߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ ߟߊ߫
 • ߁߉߉߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ – ߂߀߂߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߈: ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬߬ߟߌ߬ ߛߓߍߘߊ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߌߣߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬