ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߤߐߓߏ߬ (ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲)

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߤߐߓߏ߬ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝ.ߝ.ߤ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫) ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߘߎ߲߬ߘߊ߬ߟߊ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ߓߌ߬. ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߢߊߥߙߍ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߡߎߙߊ߲߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߕߊ߰ߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߐ߲ߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫.

ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߤߐߓߏ߬
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߟߊ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Great Observatories program ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎHubble Space Telescope ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲HST ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Funderߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߊߋߙߣߏߕߌߞ ߍ߲ߘ ߛߑߔߋߛ ߊߘߑߡߣߌߛߕߑߙ߭ߋߛ߭ߐ߲߬, ߋߙߐߔߎ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߋߘߑߥߌ߲߫ ߤߐߓߏ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬Compton Gamma Ray Observatory, ߖߋߡߛ ߥߍߓ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߓߐߖߎ ߖߡߊ߬ߣߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߦߙߐKennedy Space Center Launch Complex 39B ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫Space Shuttle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊߜ߭ߐߘߊߙߘ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲, ߛߑߔߋߛ ߕߟߋߛߑߞߐߔ ߛߊߍ߲ߛ ߌ߲߬ߛߑߕߌߕߎߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Launch contractorRockwell International ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߕߎߡߊ߂߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1990 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Time of object orbit decayߛߊ߲߭ 2030s ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌߘߎ߱ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߰ߟߋ ߛߎ߯ߦߊߘߎ߱ ߘߎ߲߬ߘߊ ߖߊ߰ߟߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲ߓߏ߲Lockheed Martin Missiles and Space, PerkinElmer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Powered byspacecraft solar array, nickel–hydrogen battery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮Marshall Space Flight Center, ߜ߭ߐߘߊߙߘ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Service entry߂߀ ߘߓߊ߬ߕߊ 1990 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://hubblesite.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
EpochOctober 28, 2023 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for the view of the itemCategory:Views of the Hubble Space Telescope ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߤߐߓߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ߫ ߋߘߑߥߌ߲߫ ߤߐߓߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߘߊ߮ ߜ߭ߡߊ߫ ߙ߭ߋ߭ߦ ߞߐ߲ߔߑߕߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߘߊ߮ ߛ߭ߊ߲ߘߙߊ߫ ߍߞߛ-ߙ߭ߋ߭ߦ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߛߑߔߌߕߑߖ߭ߊ߬ ߟߊ߫. ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߐߓߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߂,߄ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߓߊߖߎߟߞߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߘߊߝߌ ߞߘߐߕߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߜߋ߬ߟߎ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߘߎ߯ߟߊ (ߍ߲ߝߙߊߙߎߗ߭) ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߬ߢߎ߬ߡߍ߬ߡߊ (ߋߟߋߞߑߕߙߏߡߊߢߋߕߌߞ) ߜߟߎߞߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߤߐߓߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ߬ߟߌ ߘߎ߱ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߟߊߡߐ߲ߣߍ߲ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߝߊߟߌ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊߓߍ߲߬ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎ߱ߡߊ߬ ߣߍ߲߯ߞߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲߫ ߦߋߕߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫. ߤߐߓߏ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߐߞߏ (ߊߛߑߕߙߏߝߌߖ߭ߌߞ) ߡߞߊ߬ߟߌ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߘߊ߲ߕߊ. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߤߐߓߏ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ (ߊ. ߝ. ߖ.) ߣߛߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ (ߋ. ߝ. ߖ.) ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߛߑߔߋߛ ߕߟߋߛߑߞߐߔ ߛߊߍ߲ߛ ߌ߲߬ߛߑߕߌߕߎߕ (STScI) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߤߐߓߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ (ߘߐߣߋ) ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߛߊߞߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜ߭ߐߘߊߙߘ ߛߑߔߋߛ ߝߑߟߊߌ߫ ߛߍ߲ߕߊ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߔߊ߲ߞߙߎ ߞߐ߬ߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߂߃ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߐߓߏ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߇߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߝߛߎߞߎߞߏ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߊ߬ߟߍ߲ߖߊ߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ (߁߉߈߆). ߊ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߔߊ߲ߞߙߎ߫ ߘߌߛߑߞߏߝ߭ߑߙߋ߫ (ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ) ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ߬߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߜߟߎߞߘߎ ߟߊ߫ ߝߐ߲߬ߒ߬ߞߘߐ߬ߓߊߟߌߦߊ (unaberration sphérique)߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߗߋߦߊߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߉߃ ߟߊ߫. ߤߐߓߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߔߊ߲ߞߙߎ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲߫ ߓߊߖߎߡߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߟߎ߬. ߗߋߦߊߟߌ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߐߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߎ߬ߟߎ߲ߓߌ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߞߐ߫ (߂߀߀߃) ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߖ߭ߊ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߯ []ߡߊߌߞߊߍߟ ߘߌ߭. ߜ߭ߑߙ߭ߊߌߝߍ߲߬]] ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߗߋߦߊߟߌ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߂߀߀߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߂߀߁߉ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߃߀-߂߀߄߀ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߖߋߡߛ ߥߍ߯ߓ (JWST) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߭ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߂߀߂߁ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫.

ߓߐߛߎ߲߸ ߡߊ߬ߞߍ߲߰ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ߲ߠߌ߲ߟߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߏߥߍ߲ ߜ߭ߊߙߌߦߐߕ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߟߊ߲ ߘߐߞߍߣߍ߲ ߛߑߞߊߌߟߊߓ ߝߍ߬߸ ߁߉߇߃ ߟߊ߫. ߤߍߙߑߡߊ߲ߣ ߏߓߍߙߕ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߃ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߝߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߏߓߊߕ ߤ. ߜ߭ߐߘߊߙߘ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߍ߲߫ ߕߑߛߌߦߏߟߞߑߝ߭ߏߛߑߞߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߊߌ߫ ߙߊߞߍߕߌ߫ ߖ߭ߎ ߘߍ߲߫ ߔߑߟߊߣߍߕߍ߲ߙߏߡߍ߲߫ (ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߣߍ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲)߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߞߐ߯ߙߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߕߐ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߓߟߏ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߤߐߓߏ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߟߌߡߊ߲ߣ ߛߑߔߌߕߑߖ߭ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߛߊ߲ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߠߊ߫. ߘߐ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߞߍ߫ ߢߍߕߊ߮ ߓߊߖߎߡߊ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߝߏߣߊ߲ߦߋߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸