ߦߌߟߡߊ:ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߬߬߬߬߬߬߬߬ߣߊ߲߲߲߲߬߬ߦߋ߬߬ߟߊ߲

ߦߌߟߡߊ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲

ߖߡߊ߬ߦߊ߫ ߕߐ߮ ߣߊ߬ߕߊ ߂ ߞߐߜߍ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߙߎߞߙߍ ߂ ߞߐߞߊ߲߬