ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߋߡߛ ߥߍߓ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߋߡߛ ߥߍߓ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ (ߖ.ߥ.ߝ.ߝ «JWST» ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߘߎ߯ߟߊ (ߍ߲ߝߙߊߙߎߗ߭ «infrarouge» ߡߊߟߐ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߫ ߦߋߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߓߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߘߎ߯ߟߊ (ߍ߲ߝߙߊߙߎߗ߭) ߖߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ߟߌ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߘߐߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߖߊ߲߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߯ߡߊ߲߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߫ ߤߐߓߏ߬ߟ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߓߟߊߓߟߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߓߍߟߌ߸ ߟߊ߬ߓߎ߲߰ (galaxie) ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߌ (ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬) ߛߋߞߏߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫.

ߖߋߡߛ ߥߍߓ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߟߊ߲
ߕߐ߮ ߓߊߖߎJames Webb Space Telescope ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Significant personJohn C. Mather ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Funderߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߊߋߙߣߏߕߌߞ ߍ߲ߘ ߛߑߔߋߛ ߊߘߑߡߣߌߛߕߑߙ߭ߋߛ߭ߐ߲߬, ߋߙߐߔߎ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ, Canadian Space Agency ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߖߋߡߛ ߋ. ߥߍߓ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߤߐߓߏ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߓߐߖߎ ߖߡߊ߬ߣߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߦߙߐELA-3 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߯ ߦߙߐL2-Earth-Sun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫Ariane 5 ECA ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊߛߑߔߋߛ ߕߟߋߛߑߞߐߔ ߛߊߍ߲ߛ ߌ߲߬ߛߑߕߌߕߎߕ, ߜ߭ߐߘߊߙߘ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Launch contractorArianespace ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬NIRCam, NIRSpec, MIRI, Fine Guidance Sensor and Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߕߎߡߊ߂߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 2021 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Lagrangian pointL2-Earth-Sun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߰ߟߋ ߛߎ߯ߦߊhalo orbit ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has goalcosmology, space exploration ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://webb.nasa.gov/, https://esawebb.org/, https://webbtelescope.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://blogs.nasa.gov/webb/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagJWST ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐJames Webb Space Telescope timeline ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߛߊ߲ߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߡߙߊ߬ߟߌ (ߝ.ߛ.ߝ.ߡ) ߣߖ߭ߊ (National Aeronautics and Space administration «NASA») ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖ.ߥ.ߝ.ߝ ߟߊߥߙߎߞߟߌ ߟߊߛߌ߲߫߸ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ (European Space Agency «ESA») ߣߌ߫ ߞߣߊߘߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ (CSA/ASC). ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߜ߭ߐߘߊߙߘ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ (GSFC) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߋߙ߭ߋߟߊ߲߬ߘ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߟߊߥߙߎߞߌ ߟߊߛߌ߲߫߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊߟߑߕߌߡߐߙ߸ ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߐ߲ߣ ߤߏߔߑߞߌ߲߫ ߤߎߡߑߥߎߘ ߓߙߊ (campus) ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖ.ߥ.ߝ.ߝ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ (ߞߎ߲߬ߕߌ߮) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߐߙߕߑߙߏߔ ߜ߭ߙߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߋߡߛ ߋ. ߥߍߓ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊߛߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߆߁ ߣߌ߫ ߁߉߆߈ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍߙߑߞߎߙߌ߫ ߢߍߥߟߊ (Programmes Mercury)߸ ߜ߭ߋߡߣߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߔߟߏ߫ ߕߎ߫ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߖߋߡߛ ߥߍߓ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߂߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߊߙߌߦߊߣ ߅߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߯ߙߎ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜ߭ߎߦߊߣߌ߫, ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߥߊߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫-ߘߎ߱ ߟ ߂ ߟߊߞߊߙߊ߲߫ (Lagrange) ߂߀߂߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫. ߂߀߂߂ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߖ.ߥ.ߝ.ߝ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߤߐߓߏ߬ߟ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߢߦߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߐߞߏ ߘߐ߫. ߖߋߡߛ ߥߍߓ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߜߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߂߀߂߂ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߁ ߠߊ߫.

ߖ.ߥ.ߝ.ߝ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߥߐ߯ߙߐߓߍ߲߫ (hexagonaux) ߝߍ߬ߙߍ߲߫ ߁߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߢߍߘߌ (béryllium) ߝߟߊߝߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߆.߅ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߲ (diamètre) ߘߐ߫ (ߛߋ߲߬ߝߘߍ߫ ߂߁) ߖߊ߬ߕߋ߬߸ ߤߐߓߏ߬ߟ ߕߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߂.߄ (ߛߋ߲߬ߝߘߍ߫ (߇.߉) ߘߊߝߍ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߟߊ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߂߅ ߘߟߊߘߍ߫ ߝߊ߲ߕߙߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߖ.ߥ.ߝ.ߝ (JWST) ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߤߐߓߏ߬ߟ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߤߐߓߏ߬ߟ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߟߎߞߘߎ߫ ߟߎ߫ ߖߎ߯ߓߍ߫ (ߜߋ߬ߟߎ߲߬) ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߜߐߞߎ߫ ߘߊߝߌ ߞߐߘߊ߲ (ultraviolet) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋߕߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߘߎ߯ߟߊ (ߍ߲ߝߙߊߙߎߗ߭ «infrarouge») (߀,߁–߁,߇ μm) ߟߊ߫ (ߘߐ߫)߸ ߖ.ߥ.ߝ.ߝ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲ߞߊ߲ ߛߊ߯ߘߊ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߦߋߕߊ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߙߞߋ߬ (ߥߎ߬ߟߋ߲߬) ߖߊ߲ ߠߊ߫ (߀.߆–߂߈,߃ μm) ߠߊ߫. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞ ߅߀ k ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߛߊߞߊ߫ (-߂߂߃° C; ߃߇߀° F), ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߘߎ߯ߟߊ (ߍ߲ߝߙߊߙߎߗ߭) ߦߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߐߥߟߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊߡߊ߲߫ (ߖߊ߰ߟߋ߫) ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߍ߬ ߟߊߜ߭ߊߙߊ߲߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫-ߘߎ߱ ߟ ߂ (L 2) ߟߊ߫߸ ߘߎ߱ ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ (ߡߟߌߦߏ߲߫) ߁.߅ (ߡߟߌ߫ ߉߃߀ ߀߀߀)߸ ߥߟߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߝߣߍ߬ߝߣߍ߬ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߟߊߦߊ ߡߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߎ߫.

ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߞߣߐߞߍߟߌ߫ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ (télescope spatial de nouvelle génération)߸ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐߞߍߟߌ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߏ߬ߦߌ߫ (ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬) ߞߊ߲ߡߊ߬ ߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߛߎߞߎ ߘߌ߫. ߢߍߥߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߟߍ ߘߊߞߘߐ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߣߴߊ߬ ߕߏ߲ߞߐߟߌ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬; ߊ߬ (ߝߊ߲߬ߓߊ) ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߸ (ߞߐߛߊߦߌ߫ ߞߍ) ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬ ߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߓߘߊ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߕߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁߀ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߡߊߛߌ߱ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߝߙߋߞߋߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߘߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߎ߫.