ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߤߍ߲ߛ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߤߍ߲ߌߖ߭ ߥߌߟߑߤߍߟߡ ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ (ߊߟߏߡߊ߲: [ɡuˈdeːʁi̯an] : ߁߈߈߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߇ - ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߄/߁߉߅߄) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫.

ߤߍ߲ߌߖ߭ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Heinz Guderian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Heinz Wilhelm Guderian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߤߍߌ߲ߖ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮Schneller Heinz, Hammering Heinz ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1888 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߗߍߟߡߑߣߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߄ ߘߓߊ߬ߕߊ 1954 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊSchwangau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎGoslar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊMargarete Goerne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߤߍ߲ߌߖ߭ ߜ߭ߎ߳ߕߍߙ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Significant personAlbert Speer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߦߙߐNuremberg Court Prison ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߓߍߦߟߊ, ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1907 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫International Military Tribunal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߝߊߙߌ߲߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Panzerwaffe, Armored troops of the Wehrmacht and Waffen-SS ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Military unit2nd Panzer Division, XIX Army Corps, 2nd Panzer Army ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߑߟߌߕߖ߭ߞߑߙߌߋߗ߭ ߛߌߟߊߓߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߕߍߡߕߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ (ߊߟߏߡߊ߲߫ ߞߌߛߍߞߎߟߎ߲) ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߏߔߏߞߊ߲߫ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߁߉߃߆ ߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߊߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߊߙߑߘߍ߲߫ ߕߎ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߫ ߛߋߘߊ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߙߑߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߝߍ߬. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߞߢߊ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߕߌߝߐ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߛߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߏߛߑߞߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍߞߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ (ߟߌߛߊ߲ߛߋ߫) ߘߊ߫. ߁߉߄߃ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߛߓߍߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮. ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߝߊ߲ߞߊ߫ ߞߎߘߊ ߛߌ߲ߘߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߡߊ߬. ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߊ߯ߘߐ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߊ߰ߟߌ ߡߊ߬. ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߕߌߘߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߛߎߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߣߊ߭ߖ߭ߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߫ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ߫. ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߰ ߖߡߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߊߙߑߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߞߘߐߕߊߟߌ ߞߐ߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫. ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߀ ߡߊ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߟߵߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ (ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫), ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߥߊ߬ߣߊ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߍߛߕ ߛߍߟߊ߬ (ߝߋ߰ߙߋ߬ߟߊ߬ ߓߘߍ) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߛߌߙߌ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߘߊߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߥߍߤߑߡߊߗߕ ߖߍ߬ߘߍ. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫: ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߭ߖ߭ߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߜߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮. ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎ߭ ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߛߑߟߊ߯ߙ ߟߋ߬.

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߎߟߡ ߠߋ߬߸ ߔߑߙߎߛߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ (ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬), ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߇/߁߈߈߈ ߠߊ߫߸ ߝߑߙߋߘߙߌߗ ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߣߌ߫ ߞߑߟߙߊ߫ (ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌߙߑߛ߭ߐߝ) ߟߎ߫ ߘߋ߲. ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߥߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߔߑߙߎߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊ߯ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫. ߁߉߀߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߞߊߙߊ߲ߕߊ (école de cadets militaires) ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ (cadet officier) ߖߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߀߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߤߊߣߐߝ߭ߙ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ߬ ߝߍߡߊ߲ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߀߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲߫ ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߀߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߜ߭ߊߙߍߕ ߜ߭ߏߍ߲ߡ ߝߘߎ߫ ߁߉߁߃ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߝߍ߬߸ ߤߍߌ߲ߖ߭ ߜ߭ߎߕߍߙ (߁߉߁߄ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂ ߂߀߀߄) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߙߕ (߁߉߁߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߇ - ߁߉߈߄) ߠߊ߫. ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߟߌ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊߙߌ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߁߄ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫. ߁߉߁߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߁߉߁߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߍ߫߸ ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߝ߭ߍߙߘߎ߲߳ߣ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߘߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߅/߁߉߁߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߙߊ߫ ߄߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫. ߜ߭ߎߘߙߌߦߊ߲ߣ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ (General Staff Corps) ߘߌ߫ ߁߉߁߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈ ߡߊ߬. ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߓߊ߲߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߦߋ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬߸ ߛߎߥߍߘ߸ ߁߉߂߉ ߟߊ߫ ߁߉߁߉ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߠߊߘߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߄߀߀߀ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߙߍߌߛ߭ߛߑߥߍߤߙ. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߓߐߕߏ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߗߋߘߊ ߡߊߡߙߊ߬ߓߊ߯ ߘߊ߯ߘߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ (ߝߑߙߋߌߞߐߙߔ) ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߁߉߁߉ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ (Brigade de fer) ߠߊߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ (Division de fer) ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߘߊ߯ߘߐ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߁߉߂߀ ߠߊ߫߸

ߍ߲ߡߛߕ ߝ߭ߏߟߞߑߤߍ߲ߡ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߥߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߊߖߎߡߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߘߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߛߓߍ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߫߸ ߁߉߂߂ ߣߌ߫ ߁߉߂߈ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߟߊ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߗߌߙߏ߲߫ ߞߎ߲ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫߸ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߡߊߦߟߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫߸ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߓߟߏߡߊ߬. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߔߍߙߑߛߌ߫ ߤߏߓߊߙߑߕߍߕ ߓߟߏ߫߸ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߤߏߓߊߙߕ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߁߉߂߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߑߕߋߕߍ߲߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ߞߍ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߁߉߂߇ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ (ߡߊߗ߭ߐߙ) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫  ߕߙߎߔߋߣߊ߲ߕ (Truppenamt) ߠߎ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߯ߘߐ ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߓߟߏ߫. ߁߉߂߈ ߝߏߓߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ߞߏ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߁߉߂߉ ߛߋߕߐ ߢߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߥߍߘ ߟߊ߫ ߛߑߕߙ߭ߊߌߘߛߑߝ߭ߊ߲ߜ߭ ߡ / ߂߁-߂߉ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬. ߁߉߂߈ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߠߌ߲߬߬ߠߌ߲ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߁߉߃߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮-ߝߊߙߌ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ߕߌ߰ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߰ ߘߊ߯ߘߐ ߘߌ߫ ߏߛߑߥߊߟߕ ߟߎߕߖ߭ ߝߍ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߘߍߙߌߦߊ߲ߣ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ߕߌ߰ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߊߥߙߎߞߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߝߣߊ߫.