ߡߣߋߟߌߞ ߂߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ (ߜ߭ߌߴߋߖ߭ ߘߐ߫: ዳግማዊ ምኒልክ, ߘߊߜ߭ߑߡߊߥߌ ߡߣߋߟߌߞ) ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߇, ߁߈߄߄ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߂, ߁߉߁߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߛߊߤߑߟߋ ߡߌߙߌߦߊ߲ߡ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߜ߭ߌߴߋߖ߭ (Ge'ez) ߘߐ߫: ሳህለ ማርያም)߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߊߏ߫ ߣߋߜ߭ߎߛ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ (ߣߋߜ߭ߎߛߌ ߣߋߜ߭ߍߛߕ). ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߟߊ߬ߦߊ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߓߊ ߘߊߢߋߥ (ߜ߭ߌߴߋߖ߭ ߘߐ߫: አባ ዳኘው).

ߡߣߋߟߌߞ ߂߲
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߋߗߏߔߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ዳግማዊ ምኒልክ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߙߌߦߊߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߛߊߤߑߟߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1844 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߊ߲ߞߏߓߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1913 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߊߘߌߛ-ߊߓߋߓߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭stroke ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߊߘߌߛ-ߊߓߋߓߊ߫, ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߤߊߌߟߋ ߡߟߋߞߐߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߕߋߕߎ ߓߋߕߎߟ, ߋߡߌߦߊ ߓߝߊߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߖ߭ߋߥߑߘߌߕߎ ߁߭, ߛ߭ߏߥߊ߫ ߙߋߜ߭ߊߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊߛߟߏߡߏߣߌߘߊ߫ ߝߊ߯ߡߊߓߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߋߗߏߔߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Ethiopian Orthodox Tewahedo Church ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐߟߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ ߣߴߌߗߏ߯ߔߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߎ߰ߞߣߍ ߘߐߦߙߌߥߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫. ߞߐߞߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߕߛߊߞߙߊ (hauts plateaux) ߡߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߌߗߏߔߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߡߊ߬ ߊߘߎߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߋߗߏߔߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߎߘߊ ߢߍ߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߝߟߐߡߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߊߘߌߛ-ߊߓߋߓߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߁߈߈߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߊߏ߫ ߣߋߜ߭ߎߛߌߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߣߋߟߌߞ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊߜ߭ߑߘߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߋߥߏߘߑߙߏߛ ߂߲ ߠߊ߫ ߞߟߐ߬ߞߐ ߞߣߐ߫: ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߁ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߡߐ߬ߛߟߎ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߖߊ߲ߓߋߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߋߜ߭ߎߛ ߘߌ߫. ߕߋߥߏߘߑߙߏߛ ߂߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߈߆߈ ߠߊ߫߸ ߡߣߋߟߌߞ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߖߎ߬ߕߍ߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߖߊ߲ߓߋ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߕߋߞߑߟߋ ߜ߭ߌߦߏߜ߭ߌߛ ߂߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߣߋߜ߭ߎߛߌ ߣߋߜ߭ߍߛߕ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߦߏߤߊߣߍߛ ߄߲ ߠߊߓߋ߬ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߵߊ߬ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߁߈߇߈ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߲߬ ߛ߭ߊߏ߫ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߥߙߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߜߍߞߟߐ ߘߐߓߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߲ߕߌ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߝߟߐ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߇߉ ߟߊ߫. ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߊ߬ ߛ߭ߊߏ߫ ߘߊ߲߭ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲߫ ߤߊ߲߯ ߊߙߑߛߌ߫߸ ߞߊ߯ߝߊ߫߸ ߥߟߊߦߑߕߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߙߊߙߋ߫ ߛߏ: ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߲ߓߊߓߏ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߫ ߗߋߟߊ߲ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߦߏߤߊߣߍߛ ߄߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߋߕߊ߲ߡߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߜ߭ߋߛ߭ߊ ߦߏߤߊߣߍߛ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߜߏ߬ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߋߜ߭ߎߛߌ ߣߋߜ߭ߍߛߕ ߘߌ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߊ߲ߓߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߃, ߁߈߈߉ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߣߍ ߘߐߦߙߌߥߊߟߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊߓߊ߲߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߊ߬ߥߙߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߈߉߅-߁߈߉߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߗߏߔߌ߫-ߌߕߊߟߌߞߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߕߍ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߟߋ߬ ߁߈߉߆ ߟߊ߫ ߊߘߎߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߞߍ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߟߊ ߘߏ߫ ߢߊߞߘߐ߫.

߁߉߀߀ ߟߊ߫߸ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߕߋߕߎ߫ ߓߋߕߎߟ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ߫ ߟߌߘߖ ߌߦߊߛߎ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߏ߬ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬. ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߂ ߛߎ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߜߍ߫ ߁߃ ߛߐ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߁߉߁߃ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߋߕߎ ߓߋߕߎߟ ߝߘߎ ߡߣߋߟߌߞ ߓߟߏ߫

ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߞߊ߬ ߝߘߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫: ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ߡߛߏ ߊߟߌߕߊߛ߭ ߝߘߎ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߝߊ߬ ߕߋߏߘߙߏ߫ ߂߲ ߠߋ߬ ߞߵߏ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫. ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊߜ߭ߑߘߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߏߙߏߡߏ߫ ߡߊ߲ߛߊߘߋ߲ߡߏ ߘߏ߫ ߝߘߎ߫: ߏ߬ ߣߴߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌߣߍ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߝߊߣߊ߫ ߝߘߎ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߌߥߊߣߌ ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߠߊߓߋ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߊ߬ ߟߊߡߏߙߌ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߟߊ߫: ߏ߬ ߞߍ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߁߈߇߇ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߊ߫߸ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߓߌߟߊߢߐ߲߯ߦߊ (ߝߘߎߞߎߘߎ߲ߣߍ߲) ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߒߓߊ߬ ߓߝߊߣߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߏߝ߭ߍߕߋ߫.

߁߈߈߃ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߔߌߞ ߟߐ߯ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߡߣߋߟߌߞ ߞߵߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߝߘߎ߫ ߞߏ߫ ߕߋߕߎ ߓߋߕߎߟ: ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߡߍ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߐߘߑߖߊߡ ߣߌ߫ ߓߋߜ߭ߊ߲ߘߍߙ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߞߍ߫߸ ߘߋߖߊߖ߭ߑߡߊߗ ߥߎߓߌ ߤߊߦߑߟߋ ߡߌߙߌߦߊ߲ߡ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌߜ߭ߙߋ߫ ߣߴߌߗߏ߯ߔߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߤߊߙߐߟ ߡߊߙߑߞߎߛ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߣߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߞߟߊߘߊ ߟߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߐߞߊ߬ߕߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߕߎ߬ (ߡߊߛߘߌ߬ ߢߊ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߊ߫) ߢߊ ߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߖߌߘߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜ߭ߐ߲ߘߊߙ ߣߌ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߘߎ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߌ߫ ߕߏ߫ ߡߣߋߟߌߞ ߝߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫: ߖ߭ߊߎߘߋߕߎ߫ ߁߭ (ߣߋߜ߭ߌߛߕ ߣߋߜ߭ߍߛߕ ߁߉߁߇ ߣߌ߫ ߁߉߃߀ ߕߍ߫) ߣߌ߫ ߛ߭ߏߊߙߍߜ߭ߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߙߊߛ ߡߌߞߊߍߟ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߋߟߏ߫߸ ߘߍ߭ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߌߖ ߌߦߊߛߎ߫ ߡߏߦߌ߫. ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߥߏߛߍ߲ ߛߋߜ߭ߍߘ ߏ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߁߈߈߆ ߟߊ߫߸ ߡߣߋߟߌߞ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߖ߭ߊߏߘߌߕߎ߫ ߝߟߐߡߊ ߝߘߎ߫ ߣߋߜ߭ߎߛߌ ߣߋߜ߭ߍߛߕ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߙߊߛ ߊߙߊߦߊ߫ ߛߋߟߊߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߁߈߈߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߐ߫ (ߘߋ߲߫) ߕߏ߫.

ߡߣߋߟߌߞ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߡߋߞߏߣߍ߲߫ ߥߋߟߘ ߡߌߞߊߍߟ ߕߙߐߝߍ߬ ߟߵߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫: ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߔߋߕߙߌߘ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߠߊ߫. ߡߣߋߟߌߞ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߡߣߋߟߌߞ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߕߋߕߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߘߌߦߊߢߍ߫ ߟߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߐ߬ ߋߗߏߔߌ߫ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߯ߟߌ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߣߋߟߌߞ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߘߊߡߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߕߋߕߎ߫ ߞߵߏ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߕߝߋߙߌ ߡߋߞߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߟߍ߬ߟߌ ߢߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߖߊ߲ߓߋ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߋߞߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫.

ߡߣߋߟߌߞ ߟߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߣߋߟߌߞ ߡߏߦߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ ߡߊߜ߭ߑߘߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߗߏߔߌ߫ ߁߈߅߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߡߣߋߟߌߞ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ߸ ߊߘߌߛ-ߊߓߋߓߊ߫߸ ߁߉߀߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߛߊߤߑߟߋ ߡߌߙߌߦߊ߲ߡ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߉ ߟߋ߬ ߁߈߄߄ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߏߓߍߙ߸ ߛ߭ߋߥߊ (ߛ߭ߏߥߊ) ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߌߥߊߣߌ߫ ߜߍߡߊ߲ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ (ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߬ߣߊ߫) ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊߌߟߋ ߡߟߋߞߐߕ ߘߋ߲ߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛ߭ߋߥߊ ߣߋߜ߭ߎߛ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߖߌߞߊߦߋߤߎ߫ ߘߋ߲߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲ߖ߭ߊߓߋߛ߭ ߟߊ߫ ߛߙߎ߬ߞߊ߬ (ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲) ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ ߕߘߍ߬ ߢߍߡߐ߮ (ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߊ߫) ߓߊ߫ ߘߌ߫. ߓߍ߲ߖ߭ߊߓߋߛ߭ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߓߍߡߊ (ߞߣߐߡߊ) ߕߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߌߖߌߞߊߦߋߤߎ߫ ߟߊ߫ (ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߝߍ) ߕߋߙߌߦߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߛߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߯ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߛߊߤߑߟߋ ߡߌߙߌߦߊ߲ߡ ߡߏߦߌ ߝߍ߬߸ ߝߘߎ߫ ߛߘߌ ߘߏ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߢߊ߮ߢߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߊߤߑߟߋ ߛߋߟߊߛߌ߬ ߛߍߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߣߋߟߌߞ߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߌߣߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߤߊߌߟߌ ߡߟߋߞߐߕ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߡߣߋߟߌߞ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߋߖ߭ߊߓߋߛ߭ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߵߊ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ ߘߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߠߊ ߦߋ߫ ߖߍ߮ ߣߌ߫ ߖߍ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߣߋߟߌߞ ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߤߊߌߟߋ ߡߟߋߞߐߕ ߞߊ߬ ߝߘߎ߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߘߌ߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ ߘߌ߫. ߘߋ߲ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߐ߲߱ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲߫: ߊ߬ ߞߊߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߊߕߏ ߣߊߘߍߥ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߡߣߋߟߌߞ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫.

߁߈߅߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߋߏߘߙߏ߫ ߂߲ ߣߋߜ߭ߎߛ ߣߋߜ߭ߍߛߕ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߦߑߟߋ ߡߟߋߞߐߕ ߕߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫: ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐߟߕߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߋߓߙߋ ߓߍߙߑߤߊ߲߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߥߊߣߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߘߊߙߑߜ߭ߌ߫ ߛߊߤߑߟߋ ߛߋߟߊߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߡߣߋߟߌߞ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߲ߖߊߙ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߥߊߛ߭ ߣߌ߫ ߞߍߛߍߡ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߕߋߏߘߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛ߭ߌߥߊߣߌ ߟߎ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߙߑߜ߭ߌ߫ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߟߊ߫. ߁߈߅߆ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߣߋߜ߭ߎߛ ߣߋߜ߭ߍߛߕ ߞߊ߬ ߛ߭ߋߥߊ ߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߣߋߟߌߞ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߦߋ߫߸ ߣߘߊߥ ߣߌ߫ ߘߊߙߑߜ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߋߏߘߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߡߊߜ߭ߑߘߟߊ߫.