ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߌߜ߭ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߌߜ߭ߙߋ߫
ߛߌߦߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲Eritreans ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Semitic people ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲Tigre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Eritrea, Sudan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߌߜ߭ߙߋ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߋߙߌߕߙߋ߫ ߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ٪߃߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߋߙߌߕߙߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߝߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߌ߲ߘߌߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߝߏ߲ߝߊ߲߫ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߝߙߊ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߜߙߋ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߵߏ߬ ߣߌ߫ ߕߌߜ߭ߙߋߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߋߙߌߕߙߋ߫ ߛߌߦߊ ߓߊߖߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߜ߭ߙߌߢߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

ߕߌߜ߭ߙߋ ߂߀߀߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߋߙߌߕߙߋ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߭߸ ߝߎ߲ߘߟߌ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߞߐߝߍ߬ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ߞߏ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߌߕߙߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߌߛߊߌߟߊߛ ߊߝߑߥߍߙߑߞߌ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߞߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊߦߌߘߊ߫ ߕߌߜ߭ߙߋ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ٪߉߅ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߛߎ߲ߣߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ (ߋߙߌߕߙߋ߫ ߐߙߑߕߏߘߐߞߛ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߸ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲߸ ߊ߬ ߣߴߋߙߌߕߙߋ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߟߎ߳ߕߍߙߌߦߍ߲߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߦߊ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߝߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫.

ߞߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[߁]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߡߌ߬߬ߘߊ߬߬ߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬