ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߬ ߒߓߊ߲ߘߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߒߘߐ߲ߜ߭ߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1581 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊCaculo Cabaça ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߇ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1663 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߡߊ߬ߕߊ߲ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Mbande a Ngola ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߓߊߙߑߓߙߊ ߡߊ߬ߕߊ߲ߓߊ߬, Ngola Mbande ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߡߊ߬ߕߊ߲ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߌߛߟߊߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߣߊ߫߸ ߊ߲ߣ߸ ߊߣߊ߫ ߘߋ߬ ߛߎߖ߭ߊ ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߬ ߥߟߊ߫ ߒߖߌ߲ߜ߭ߊ߫ ߒߓߊߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒߘߐ߲ߜ߭ߏ߫ ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߓߊ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ (߁߅߈߃ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ – ߁߆߆߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߇), ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߘߐ߲ߜ߭ߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߓߌ߲߭ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߕߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߛߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߔߐߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߟߌ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߅߈߃ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߁߅߈߂ ߟߊ߫߸ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߛߊ߲߬ ߇ ߡߊ߬ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߡߊߛߘߎߧߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߒߘߐ߲ߜ߭ߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߒߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߌ߬ߟߎߊ߲ߖߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜ߭ߋߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ: ߘߋ߲߫ ߛߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫: ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߒߓߊ߲ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫߸ ߞߌߝߎ߲ߖߌ߫ ߣߌ߫ ߡߎߞߊ߲ߓߎ߫ ߟߎ߫. ߒߓߎ߲ߘߎ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߬ߖߟߎ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߢߊ߲ߕߌ߲߫ («ߞߎߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߬»߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ «ߡߙߎߣߍ߲» ߥߟߊ߫ «ߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲» ߞߌ߬ߞߏ߲ߜ߭ߏ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߲߬ߓߎ߲ߘߎ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫).  ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߓߍߣߊ߬ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߛߍߥߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ: ߕߌ߲߬ߞߘߐ߬ߛߌ߰ ߡߛߏߞߘߐ ߘߏ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߬ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߘߊߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߥߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߐߝߍߟߊ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߛߌ߬ߣߊ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߤߋߥߎߘ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߓߍߢߊ ߖߊ߬ߡߊ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߌߓߋߙߌ߫ ߘߍ߮ ߝߍ߬ ߁߅߈߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߡߊ߬߸ ߍߛߑߔߊ߲ߢ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߐ߲߬ ߠߊߛߣߍ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߥߊߘߌߜߍ߫ ߘߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߔߊߕߏߛߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫. ߁߆߁߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߵߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊߓߋ ߘߐ߫ ߥߊߘߌߜߍ ߟߊߥߟߏ ߣߴߊ߬ ߥߎ߲߬ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߟߌߞߐ (ߛߎߞߙߊ).

«߁߆߁߇ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫», ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ߖߊߥߏ ߘߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߜߘߌ ߛߌ߭ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߫ ߟߎ߬ߥߌߛ ߡߊ߲ߘߍߛ ߘߊ ߝ߭ߊߛߑߞߐ߲ߛߋߟߐߛߋ߫ ߛߋߟߌ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫. ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߁߆߁߆ ߦߟߌߣߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߟߴߊߖ߭ߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߘߎ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ «ߜߟߌߦߕߊ߸ ߓߟߏߡߐ߯ ߖߎߟߦߊ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߊߓߏ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫», ߏ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߓߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߥߛߊ߬ߞߍ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߜߍ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬.

ߟߎ߬ߥߌߛ ߡߊ߲ߘߍߛ ߘߊ ߝ߭ߊߛߑߞߐ߲ߛߋߟߐߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߍ߲ߓߊ߲ߜ߭ߟߊ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߋ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ߫ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߝߊߣߍ߲ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߟߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߌߛߑߓߐߣ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߍ߲ߓߊ߲ߜ߭ߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߛߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲ߘߋ߲߫ ߝߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

«ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߭ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߟߊ߫» ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ «ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߍ߲ߓߊ߲ߜ߭ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫».

ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߟߑߝ߭ߊߙߍߛ ߃߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߐ߬ߦߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߁߆߁߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߔߊߔߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߆߁߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߍ߲ߓߊ߲ߜ߭ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߕߐ߲߫.

߁߆߁߈ ߠߊ߫߸ ߟߎ߬ߥߌߛ ߡߊ߲ߘߍߛ ߘߊ ߝ߭ߊߛߑߞߐ߲ߛߋߟߐߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߛߙߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲ߓߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߒߖ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߖߎ߬ߟߦߊ߬ߟߊ ߊ߲ߕߏߣߌߦߏ߫ ߝߍߙߑߣߊ߲ߘߍߛ ߘߊ ߍߟߑߝ߭ߊߛ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߢߐ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߐ ߫ ߖߎߟߦߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊߛߐ ߘߐ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߦߋ߫: ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߐ߯ ߅߀߀߀ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߁߆߁߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߇ ߣߌ߫ ߁߆߂߃ ߕߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߒߞߋ߬ߟߊ ߞߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߐ߲߬ ߕߏ߯ߝߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߒߞߋ߬ߟߊ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬: ߁߆߁߉ ߣߌ߫ ߁߆߂߄ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߁߁ ߃߂߈ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊߙߑߕߊߗ߭ߍ߲. ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߝߏ߫ ߓߊߤߌߦߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߦߙߐ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߊߙߑߕߊߗ߭ߍ߲ (ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫) ߣߌ߫ ߝ߭ߙߊߞߙߎߖ߭ (ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߍߞߛߌߞ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝ߭ߣߋߖ߭ߎߥߋߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߲ߕߌߟߦ ߣߌ߫ ߟߌߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߕߏߛߌ߫ ߥߊߘߌߜߍ߫ ߘߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߘߐ߬ߝߐ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߜߙߋߡߊ߫ ߥߊߟߌ ߝߊ߰ߟߌ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߌ߫.

ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߄߀߀߀ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߆߁߉ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߞߟߍ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߍߡ ߛߏ ߞߙߋߕߌߦߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߛߏ߲߫ ߘߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ߫ ߕߋ߰ߙߋ߬ߞߎߟߎ߲ (Corsaire) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߔߊ߬ߘߊ߲߬ߞߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߖߘߊ (White lion) ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߁߆߁߉ ߟߊ߫ ߝ߭ߌߙߑߖߌߣߌ߬ߦߊ߫. ߁߆߁߉ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߍ߲ߓߊ߲ߜ߭ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝ߲ߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߒߜ߭ߏߟߊ ߒߓߊ߲ߘߍ ߟߎ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫.

ߒߘߐ߲ߜ߭ߏ߫ ߗ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲ߓߊ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߜ߭ߏߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߘߊ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߔߕߏߞߌ߫-ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߁߆߂߁ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߝ߭ߊߛߑߞߐ߲ߛߋߟߐߛߋ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߍ߲ ߗ߭ߏߊߏ߫ ߞߐߙߍߌߊ߫ ߘߊ ߛߎߛߊ߫ (߁߆߂߁-߁߆߂߃) ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߞߊߛߊ߲ߖ߭ߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߦߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߦߙߌߡߊ ߘߌ߫߸ ߦߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߜߐߞߎ߫. ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߏߖߊ ߏ߬ ߕߊߥߛߎߕߊ ߘߐ߫߸ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߊߟߑߝ߭ߊߙߍߛ ߃߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߆߂߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߄ ߡߊ߬. ߞߐߙߍߌߊ߫ ߘߊ ߛߎߛߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ ߘߏ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߔߌߦߍߙ ߂߲.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߔߋߘߙߏ ߘߊ ߛߎߛߊ߫ ߞߐߋߌߤߏ߫ ߡߊ߬ ߔߕߏߞߌߞߊ߫ ߃߀ ߀߀߀ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߒߓߎ߲ߘߎ߬  ߣߌ߫ ߍ߲ߓߊ߲ߜ߭ߟߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߓߊ߲ߓߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߒߓߎ߲ߓߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߁߆߂߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߈ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߜߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߝߟߐߡߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߁߆߂߂ ߣߌ߫ ߁߆߂߃ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߒߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߊߛߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߎߘߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߆߂߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫.

ߔߕߏߞߌߞߊ߫ ߟߊߜߏߦߊߒߧߍ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫. ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߔߌߦߍߙ ߂߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߐߝߟߌ߫ ߜߘߍ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߗߋߣߍ߲ ߁߆߂߂ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߢߌ߲ߧߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐ߭ߣ ߞ. ߕߐ߲ߡߑߕߐ߲߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߁߈߅߀ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߓߑߙߌߖ߸ ߞߊ߲ߓߑߙߌߖ ߦߎ߬ߣߌ߬ߝ߭ߊ߯ߛߌߕߋ ߔߑߙߍߛ߸ ߂߀߂߀, ߞߐߜߍ߫ ߃߆߅ (ISBN 978-1-107-56593-7) ߞߐߜߍ߫ ߁߂߈-߁߃߆ ߔߕߏߞߌ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߟߍ: ߁߆߂߂-߁߆߂߃߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬.

ߊ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߬ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬.

ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߫ ߔߋߘߙߏ ߘߊ ߛߎߛߊ߫ ߞߐߋߌߤߏ߫ ߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߁߆߂߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ߞߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߌߦߍߙ ߂߲ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ߫ ߘߎ߲ߡߕߊ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߜߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߐߘߍ߫.

ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߜߘߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߰ ߁߆߂߁ ߠߊ߫ ߘߌߍߙߌߞ ߙߐߌߕߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߎߛߍߟߍ߲ߞߛ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߖߎߟߦߊ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߞߏߟߏߜߍߟߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߐߝߍ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߆߁߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߝߣߊ߫ ߁߆߁߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߁߆߂߃ ߟߊ߫ ߞߏ߫: «ߞߐ߰ߖߌ߬ߞߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߲߬ߛߐ߲»߸ ߘߌߋߙߞ ߙߐߌߕߊ߬ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߬ߖߊߥߏ ߞߏߝߐ߫ ߞߏ߫: «ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߏߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߣߌ߲߬ߝߌ߲ ߝߋ߬ߙߋ߫».

ߞߐߝߟߌ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߛߓߍߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߕߍ߫߸ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߁߆߂߄ ߠߊ߫߸ ߓߊߤߌߦߊ߫ ߛߊߟߌߝ߭ߊߘߐߙ ߡߌ߬ߘߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ߸ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߟߌߔ ߝ߭ߊ߲߫ ߖ߭ߎߦߑߟߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߔߌߍߕ ߤߍߦߣ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫.

ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߗߍߕߟߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߁߆߂߄ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߐ߲߬ ߘߐ߬ߞߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߓߏߙߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߍ߲ߘߐ߲ߜ߭ߊ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߑߥߊ߲ߖ߭ߊ߬ ߓߊ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߛߏ߬ ߞߴߏ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߣߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߔߕߏߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.