ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߎ߬ߡߊ߬ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫, ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߂ ߇߈߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߂߀߁߄ ߠߊ߫.

ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߄߁′߀″N ߉°߄߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߌߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߟߊߕߏ߫ ߣߌ߫ ߞߎߙߟߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߦߌ߬ߙߌߞߘߌ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߘߎ߰ ߞߎߘߊ߫ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߫ ߛߌ߰ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߲ߘߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫, ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߢߊ߲ߘߊ߲ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫߸ ߝߍ߲߬ߞߍߟߍ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߐ߫, ߝߍ߲߬ߞߍ߬ߟߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߐ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߐ߫. ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ (ߛߍ߲ ߞߣߐ߫)߸ ߡߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߊ߬ߟߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߴߊ߬ ߣߊ߲ߜߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ ߝߣߊ߫ ߕߊ߲ߛߊ߲߫ ߣߍ߲߫. ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߃ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߰ߣߊ߫߸ ߖߘߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߡߙߊߡߊߛߌߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߟߊ߫, ߖߘߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߙߊߡߊߛߌߟߊ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߘߌ߫߸ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߙߊߡߊߛߌߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ (ߞߏߡߌߕߋ߫) ߁߭ ߘߌ߫߸ ߖߘߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߂߲ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ (ߞߋߕߊ߬) ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߖߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߐ߬ߝߐ ߓߐ߫ ߣߍ߲ ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߡߊ߬. ߞߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߛߋ߲߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߰ ߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬. ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߛߌ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߌߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߙߐ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߌߟߊ߫ ߝߟߐ (ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ ߛߍߟߊ) ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߏ߯ߙߊߛߏߓߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߡߌߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߓߍߟߍ߲߫ ߦߊ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߫ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍߟߍ߲ߘߎ߯ (ߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߴߊߟߎ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߓߍߟߍ߲߫ = ߓߍߟߍ߲ߘߎ߯). ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߙߋߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ (ߝߊ߲߬ߛߊ߲߬) ߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߢߊߘߏ߲ߒߠߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߍߟߍ߲ߘߎ߯߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߦߋ߲߬ ߘߐߝߎߙߋ߲߫ ߣߍ߲߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߖߌ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߓߍߟߍ߲ߘߎ߯߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߘߎ ߛߌ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߛߐߘߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߛߐߘߊ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߟߊߛߌ߰߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߎߟߍ߲ߘߎ߯ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߛߏ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ (ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)߸ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߜߙߋߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߊߢߐ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߓߙߌ߬ߕߐ (ߞߊߓߙߎ߫) ߞߍ߫ ߣߍ߲߸ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߍ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߝߣߊ߫ ߓߙߌ߬ ߊ߬ ߝߍ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߕߐ߯ ߟߊ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߌ߬ߙߌ ߘߴߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ ߝߍ߬߸ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߓߎ߬ߧߊ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬߬. ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߃ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߰ߣߊ߫߸ ߖߘߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߡߙߊߡߊߛߌߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߟߊ߫, ߖߘߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߙߊߡߊߛߌߟߊ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߘߌ߫߸ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߖߘߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߡߙߊߡߊߛߌߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊߡߊߛߌߟߊ߫ ߘߐ߫߸ ߖߋߟߌߡߊ߲ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߊߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲߫ ߣߍ߲߫, ߦߏ߫ ߓߙߋߕߋߟߊ߫߸ ߞߎ߬ߙߎߓߊ߬ߟߌ ߟߎ߬߸ ߖߏ߬ߡߊ߬ ߡߌߛߊߙߋ߲ ߠߎ߬ (ߖߏ߬ߡߊ߬ߟߊ߫) ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߟߊ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߟߌ ߣߌ߫ ߢߊ߰߰ߢߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ߓߊ߬ ߡߐ߲ ߘߐ߫
ߕߏߟߏ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ߓߊ߬ ߡߐ߲߫ ߟߏ߲
ߘߋߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲߲߲߲߬߬ߘߎ߲߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߲߬ ߣߊ߲߲߲߲߬߬ߕߊ߲߲߲߲߬߬ߓߊ߫ ߡߐ߲ ߟߏ߲


ߘߌߣߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐߘߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]