ߜ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߲߫/ߦߋ߫ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߜ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߘߎ, ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߏ߬ߞߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߂߃′߀″N ߁߂°߅߆′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ.

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߁߅ ߂߈߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆߸ߊ߬ ߕߐ߯ ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ ߂߀߁߄ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߁߀ ߂߉߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫.