ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫
ߛߏ, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ, metropolitan area, ߖߎ߬ߕߘߎ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1680 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜ߭ߊߣߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߆°߄߂′߀″N ߁°߃߇′߃߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Kumasi Metropolitan District ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Postal codeAK000-AK911 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.kma.gov.gh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has seal, badge, or sigilseal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߣߐߟߊ ߞߟߌߟߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ߛߙߋ032 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߎߓߋߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߖߌߡߊ ߛߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߓߛߏߡߕߑߥߋ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲ ߞߎߘߍ߫ ߅߀߀ (ߡߟߌ߫ ߃߀߀) ߡߊߛߎߘߎ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߮ ߝߣߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߀߀ (ߡߟߌ߫ ߁߀߀) ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߋ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߴߊ߬ ߔߊߙߞߌ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߏߛߋߌߞߙߏߡ (ߏߛߋߌ߫ ߕߎ߬ߕߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߝߟߐ)

ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߊߞߙߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊߘߎߡ߸ ߓߊ߲߬ߕߊߡߊ߬߸ ߊߛߊߥߊ߲ߛߌ߫߸ ߔߊ߲ߔߊߛߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߔߕߊ߫ (ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߙߏߡߊ߲ ߤߌߟ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬)߸ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߰ߢߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߏߙߌߜߡߍ (stalle) ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬. ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߘߊ߰ߟߐ߸ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߛߋ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬. ߦߙߌ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߘߍߘߊ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߐ߯ߝߍ ߤߕߊߦߌ ߟߊߥߛߊ߬ ߟߊ߫. ߓߊ߲ߕߡߊ߫ ߓߐߘߊ ߛߌߟߓߊ ߣߌ߫ ߔߑߙߍ߲ߔߍ ߂߲ ߛߌߟߓߊ ߓߊ߲ߕߡߊ߫ ߣߌ߫ ߊߘߎߡ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲ߜߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߲ߕߌ߬ ߟߊ߫ ߖߛߋ߬ߘߊ߲߬ ߦߌߟߊ ߊߘߎߡ ߝߏ߲߬ߘߏ ߝߍ߬ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬߸ ߁߈߁߉ ߟߊ߫. ߓߛߏߡߕߑߥߋ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߓߊߟߛߍ ߥߎ߬ߛߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߛߏߡߕߑߥߋ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߥߌ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߎߡ (ߦߙߌ) ߛߎ߲ ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫. ߊߛߌ߫ ߥߟߴߊߛߌ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫߸ ߘߎ߰ߟߊ ߘߌ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߞߊ߲߬ ߜ߭ߊߣߊ߬߸ ߦߏ߫ ߏ߬ߓߎߊߛߌ߫߸ ߘߊ߬ߓߏ߬ߊߛߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߲߬ߦߊ߬ߛߌ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߖߏ߬ߛߐ߬ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߊߞߏ߲ߝߏ ߊߣߏߞߌߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡ ߦߙߌ߫ ߛߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߎ߫ ߦߙߐ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߘߎ߫ ߞߑߥߊ߯ߡߊ߲߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߣߊ߬ߣߐߡ ߊߦߞߏߝߎߏ߫ ߓߟߏ߫; ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߘߎ߫ ߘߊ߫ ߊߔߍ߲ߛߏ-ߓߍ߲ߞߝߏ߫ ߟߋ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߣߊ߬ߣߐߡ ߊߘߎߥߊߣߊ߲ߝߎߏ߫ ߓߟߏ߫; ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߕߘߎ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߐߡߋߣߊ߫ ߣߌ߫ ߊߡߏߊߝߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߝߍ߬߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߏ߬ߓߏߊߣߌ߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߣߊ߬ߣߐߡ ߋߞߏ߯ߣߊߝߎߏ߫ ߓߟߏ߫. ߞߐ߲ߝߎߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߢߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ (ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ) ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߞߎߡ ߦߙߌ߫ ߛߎ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߑߥߊ߰ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߓߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߑߥߊ߰ߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡ-ߊߛߌ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߎߡ ߞߘߐ߫ ߘߌ߫.

ߦߙߌ ߡߍ߲ ߕߘߎ߫ ߘߊ߫ ߏߓߏߊߣߌ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߢߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊߜߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߞߊ߲߬. ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߦߙߌߣߍ߲ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߦߙߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߱ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߋߞߏߋ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߕߏ߯ߘߊ ߏ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߎߡ ߘߋߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߞߎߡ ߛߎ߲ ߡߍ߲ ߕߘߎ߫ ߘߊ߫ ߊߔߍ߲ߛߏ-ߓߍ߲ߞߝߏ߫߸ ߏ߬ ߝߌߘߊ ߥߙߏ߬ߥߙߏ߬ ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߕߘߎ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬; ߏ߬ ߞߍ߸ ߦߋ߲߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߡߍ߲ ߞߎߡ ߛߎ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡ-ߊߥߎ ߘߌ߫߸ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ߬ߥߎ߫.

ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫߸ ߁߉߂߅ ߟߊ߫

ߛߏ ߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߆߉߅ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߏߛߋߌ߫ ߕߎ߬ߕߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߌߘߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌߤߍߣ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߙߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߛߐߘߐ߲ ߞߐߝߍ߬ ߘߍ߲ߞߦߌߙߊ߫ ߡߊ߬ ߁߉߇߁ ߠߊ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߛߏ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲ ߝߍ߬ ߁߈߇߄ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߓߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫.

ߟߋߘߌ ߡߋ߯ߙߋ߫ ߊߟߊߛ ߤߐߘߜ߭ߑߛߐ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߟߋߘߌ߫ (ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ) ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘ߭ߍ߬ ߛߌߋߖ ߐߝ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ (ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߘߟߊߛߌ߮) ߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߲߭ ߘߟߊߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊߛߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. (ߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߐߣ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߥ. ߊ. ߖ. (. W. A. G) ߘߐ߰ߡߊ߲ ߸ ߛ.ߡ.ߖ. «C.M.G»߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ ߞߘߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߙߦ ߝߑߙߋߘߙߌߞ ߡߊߌߗߍߟ ߤߐߘߜ߭ߑߛߐ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ߸ (ߞ.ߛ.ߡ.ߖ «K.C.M.G»)߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߁߉߀߀ ߟߊ߫.).

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߔߍߙߍ߲ߔߍ߲ ߁߭ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߁߉߂߆ ߟߊ߫߸ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߢߊ߰ߢߊ߰ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߡߐߟߐ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߃߅ ߟߊ߫. ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߏߞߏ߲ߝߏ߫ ߊߣߏߞߌߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߜߋ߲ߜߘߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߊ߲߬ ߠߋ߫.