ߞߍߡߐߞߏ ߞߊ߬ߡߙߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߍߡߐߞߏ ߞߊ߬ߡߙߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Kemoko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1975, ߄ ߘߓߊ߬ߕߊ 1975 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialitygoalkeeper ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫1998 African Cup of Nations, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫, 2006 Africa Cup of Nations, 2008 Africa Cup of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߍߡߐߞߏ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߥߟߏߘߊ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߅ / ߁߉߇߅ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ﴿ߖߌ߬ߣߍ߬﴾ ، ߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍߡߐ߯ߞߏ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߡߊߣߌ߲ߓߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜ߭ߊ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍߡߐ߯ߞߏ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߟߊ߲ߛߋߓߎ߲ߖߌ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߞߍ߬ ߞߐ߬ߟߍ߬ߦߊ߬.

ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߞߋ߬ߟߌߞߏ ߢߊߘߐߞߍ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ : ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߲߬ߒߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߟߊߞߐ߯ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߞߊ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ﴿ l'olympique﴾ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲ߖߌ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߉߁ ߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߃ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ﴿SOGEAG﴾ ߛߘߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߣߌߦߕߊߞߏߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߍߡߐ߯ߞߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߂߀߀߇ ߟߊ߫

ߊ߬ ߕߌ߱ ߘߏ߲߬ ﴿ ߊ. ߍߛ ߞߊߟߎߡ﴾ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߄ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߝ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߁߉߉߅ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߝߟߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߈ / ߁߉߉߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߏߘߊ߫ ߁- ߂.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߁߉߉߈ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬. ߓߙߊߘߓߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲ߘߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߂ ߘߐ߫.

ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߁߉߉߈ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲ߘߊ ߓߍߟߑߖ߭ߌߞߌ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ﴿ ߤߊߙߋߟߑߓߋߞߋ﴾ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߘߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߃߅ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߍߟߑߖ߭ߌߞߌ ߟߌߜ߭ߌ ߁߭ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߕߏߟߏ߲ߘߊ ߝߣߊ߫ ߌߛߑߙߊߦߍߟ ߛߊ߲ߖߌ ߝߌ߬ߟߊ ߞߘߐ߫ ߂߀߀߃ - ߂߀߀߅ ߸ ߊ߬ ߕߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߧߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߉߅ ߘߐ߫.

߂߀߀߄ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߕߣߌߖ߭ߌ.

ߓߙߊߘߓߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲ߘߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߄ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߟߏ ﴿ quart de finale﴾ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߏ ߃߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ : ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߐ߰ ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ߫ ߞߊ߲߬.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ﴿ quart de finale﴾ ߟߊ߫.

߂߀߀߇ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߡߊߖ߭ߟߎ. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߄߲ ߞߍ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ، ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߄ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ : ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ﴿quart de finale﴾ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߙߌ߬ߟߌ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߤߙߐߦߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߙߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍߡߐ߯ߞߏ ߝߘߎߣߍ߲ ߠߋ߬ ߸ ߘߋ߲ ߅ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߃ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߂.

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]