ߞߌߓߊ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߌߓߊ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߫ ߕߌߕߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߏ߫ (ߞߙߎ߬ߞߘߐ߫) ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߌߓߊ߲߬ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߫ ߗߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߁߀ ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߏ߫ ߗߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߉߇ ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߌߓߊ߲߬ ߛߌ߱ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߁߆߲ ߠߊ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߬ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.

ߞߌߓߊ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߘߐ:[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߓߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߥߘߋ߬ߥߘߋߦߊ ߞߍߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߛߡߊߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߡߎ߬ߞߐߛߐ߬ ߡߌ߲ ߓߐߣߍ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߧߋ߫ ߘߏ߫ ߢߌ߲߬ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬. ߏ߬ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫: ߓߏ߲ߘߊ: ߏ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߓߏ߲ ߝߊ߲߭ ߡߌ߲ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߘߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߫ ߟߍߙߊ ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߣߌ߲߬ ߟߊߒߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߓߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫: ߓߐ߱ ߣߌ߫ ߓߐ߮ ߥߟߊ߫ ߓߌߟߏ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߏ߲ ߤߊߡߊ߲߬ߕߍ߫ ߓߐߟߌ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߌ... ߝߊߦߌߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߲߬ ߓߍ߫ ߢߊߡߌ ߖߐ߫ ( ߞߌߓߊ߲߬ ) ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬. ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߲߭ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߛߏߓߏ߲ ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߍ߬. ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ (ߓߊ) - ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫- ߣߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߬ ߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ( ߞߌ߲߬ߓߊ) ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ. ߡߎ߲ߞߐߛߐ߲߬ ߞߊ߬ (ߞߌߓߊ߲߬) ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ߬ ߞߘߐ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߌ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߲߬ߞߎߡߊ߬ߘߋ߲ߢߊ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߫ ߞߌ߲-ߌ߲-ߞߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߌߓߊ߲߬ ߞߍ߫ ߛߡߊߞߎߡߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߠߍ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊߓߙߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ ߕߐ߰ߦߊ ߟߊ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߞߌߓߊ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߕߊ߲߬ .

ߞߌߓߊ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌߓߊ߲߬ ߕߎ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߗߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ (ߛߋߜ߭ߎ߫) ߝߊ߲߬ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߁߆߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߬ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߌߓߊ߲߬ ߕߎ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߏ ߝߊ߲߭ ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ߘߎ߰ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲ߡߙߊߞߊ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲ߡߣߊߛߏ. ߣߵߌ ߛߋ ߘߊ߫ ߞߌߓߊ߲߫ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ߲ ( ߞߊߓߙߎߟߏ߲) ߓߍ߫ ߝߊ߲߭ ߡߌ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߌߓߊ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߫ ߓߊ߲ߡߙߊߞߊ߫ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߌߓߊ߲߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߫ ߖߘߍ߬ ߓߍ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߌߓߊ߲߫ ߡߊ߯ߙߌ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬. ߞߌߓߊ߲߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߡߙߊߞߊ߫ (ߞߌߓߊ߲߬) ߝߏ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߱ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߛߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߛߌ߱ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߘߌ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߡߐ߰ ߝߟߐ߫ ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߬ ߞߌߓߊ߲߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߙߊ߬ߘߍ߬ߟߞߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߣߊ߬ߠߍ߲߬ ߝߟߐ߫ ߡߌ߲ ߟߐ߲ߣߍ߫ ߏ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߞߎߙߋߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߡߌ߲ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫: ߖߌߞߌ߫ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߞߌߓߊ߲߫ ߖߌߞߌ߫߸ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߖߊ߰ߓߌ߬ߟߞߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ، ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߧߋ߲߫ ߛߌ߲߱ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߫ ߛߌ߰ߛߊ߬ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫.

ߘߎߞߎ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߞߍߢߊ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߌߓߊ߲߫ ߡߊ߯ߙߌ߫ ߡߌ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߞߌߓߊ߲߬ ߕߎ ߕߍ߰ ߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߎ߯ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߏ߲߬ ߘߋ߲ߛߡߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ : ߒߠߋ߯ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߋ߲ߗߍ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߌߓߊ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߌ߲ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߝߙߎ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߝߙߎ߫ ߞߌߓߊ߲߫ ߖߞߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߞߌ߫ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߞߐ߬ߣߌ߬. ߘߎ߰ߕߌ߮ ߘߋ߲ߡߛߏ ߝߎ߬ߙߎ ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߞߌ߫ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߗߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߘߎ߰ߕߌ߰ߦߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎߞߎ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߘߊ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߌ߲ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫: ߞߌߓߊ߲߫ ߡߊ߯ߙߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߥߊߕߐ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߌߓߊ߲߬ ، ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߌߓߊ߲߬ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ،ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ : ߘߙߊ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߎߞߎ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߓߌ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ ߝߟߐ ߣߊ߬ߠߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߌߓߊ߲߫ ߛߌ߰ ߕߎ߬ߡߊ߫. ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߌߓߊ߲߫ ߛߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߐ߬ߣߋ ߛߙߊ߬. ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߞߌߓߊ߲߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫: ߘߎߞߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫ . ߘߙߊ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߟߞߊ ߣߌ߫ ߊߟߌ߬ߡߊ߯ߡߎ߲߬ߟߊ߬ߞߊ ߠߎ߬ ߘߌ߫ . ߖߊ߬ߓߌ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߬ ߠߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬.

ߞߌߓߊ߲߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߛߙߋߘߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߌߓߊ߲߬ ߛߌ߱ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߁߆߲ ߠߊ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߁߂ ߟߋ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫.ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߋߘߍ ߝߟߍ߫ ߊ߬ ߘߊߕߐߡߊ߬:

ߞߌߓߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌߓߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫߸ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߣߴߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬ ، ߝߊߦߌߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ، ߡߐ߰ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߌߓߊ߲߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߍߢߊ ߝߍ߬. ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߛߊ߲߭ ߁߉߉߈ ߠߊ߫، ߞߌߓߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߎ߰ߡߍ ߕߘߍ߬  ߡߐ߰ ߉ ߀߇߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߛߊ߲߭ ߂߀߀߉ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߁߃ ߄߀߆ ߡߊ߬.